Believe

Believe Lyrics

Song Believe
Artist 桑島法子
Album HouKo ChroniCle
Download Image LRC TXT
[00:21.48] I believe
[00:22.51] Againたとえ命が
[00:24.75]
[00:25.55] 大地に倒れ燃え尽きても
[00:29.07] 何度でも生まれ変わるよ
[00:32.86] 私の意味を見つけるために
[00:38.47]
[00:45.43] 人はどこへ還るの
[00:48.11] はるかな時を旅したあとで
[00:52.17]
[00:52.81] 夜空をそっと見上げ
[00:55.65] またたく星に問いかける
[00:59.79]
[01:00.59] 悲しみと はがゆさが
[01:03.31] つづれ織るような日々のなかで
[01:07.47]
[01:08.13] だけど信じていたい
[01:11.00] 魂という永遠を
[01:14.98]
[01:15.75] 天使に生まれることを夢見てた
[01:19.58] この心はいつか
[01:22.64]
[01:23.22] 輝く未来をめざして羽ばたく
[01:27.20] 羽根を手に入れた
[01:29.98]
[01:30.55] I believe again
[01:32.18] もしも世界が
[01:33.86]
[01:34.66] 祈りの果てに消え去っても
[01:38.11] くりかえす想いの波は
[01:41.94] きっと鼓動を刻んでみせる
[01:46.86]
[02:09.73] 何を求め生きるの
[02:12.53] 泣きたい気持ちをこらえながら
[02:16.68]
[02:17.32] 思いどおりいかない
[02:20.12] 運命を恨んでいたけど
[02:24.17]
[02:24.77] 痛みのすべてが
[02:26.62] 私の証しと思えたそのときに
[02:31.81]
[02:32.40] 体を流れる血潮の熱さが
[02:36.25] 愛しく感じた
[02:39.47] I believe again
[02:41.22] たとえ命が
[02:42.97]
[02:43.73] 大地に倒れ 燃え尽きても
[02:47.24] 何度でも生まれ変わるよ
[02:51.03] 私の意味を見つける
[02:54.43]
[02:55.00] I believe again
[02:56.58] もしも世界が
[02:58.25]
[02:59.08] 祈りの果てに消え去っても
[03:02.53] くりかえす想いの波は
[03:06.34] きっと鼓動を刻んでみせる
[03:11.26]
[00:21.48] I believe
[00:22.51] Again ming
[00:24.75]
[00:25.55] da di dao ran jin
[00:29.07] he du sheng bian
[00:32.86] si yi wei jian
[00:38.47]
[00:45.43] ren hai
[00:48.11] shi lv
[00:52.17]
[00:52.81] ye kong jian shang
[00:55.65] xing wen
[00:59.79]
[01:00.59] bei
[01:03.31] zhi ri
[01:07.47]
[01:08.13] xin
[01:11.00] hun yong yuan
[01:14.98]
[01:15.75] tian shi sheng meng jian
[01:19.58] xin
[01:22.64]
[01:23.22] hui wei lai yu
[01:27.20] yu gen shou ru
[01:29.98]
[01:30.55] I believe again
[01:32.18] shi jie
[01:33.86]
[01:34.66] qi guo xiao qu
[01:38.11] xiang bo
[01:41.94] gu dong ke
[01:46.86]
[02:09.73] he qiu sheng
[02:12.53] qi qi chi
[02:16.68]
[02:17.32] si
[02:20.12] yun ming hen
[02:24.17]
[02:24.77] tong
[02:26.62] si zheng si
[02:31.81]
[02:32.40] ti liu xue chao re
[02:36.25] ai gan
[02:39.47] I believe again
[02:41.22] ming
[02:42.97]
[02:43.73] da di dao ran jin
[02:47.24] he du sheng bian
[02:51.03] si yi wei jian
[02:54.43]
[02:55.00] I believe again
[02:56.58] shi jie
[02:58.25]
[02:59.08] qi guo xiao qu
[03:02.53] xiang bo
[03:06.34] gu dong ke
[03:11.26]
[00:21.48] I believe
[00:22.51] Again mìng
[00:24.75]
[00:25.55] dà dì dào rán jǐn
[00:29.07] hé dù shēng biàn
[00:32.86] sī yì wèi jiàn
[00:38.47]
[00:45.43] rén hái
[00:48.11] shí lǚ
[00:52.17]
[00:52.81] yè kōng jiàn shàng
[00:55.65] xīng wèn
[00:59.79]
[01:00.59] bēi
[01:03.31] zhī rì
[01:07.47]
[01:08.13] xìn
[01:11.00] hún yǒng yuǎn
[01:14.98]
[01:15.75] tiān shǐ shēng mèng jiàn
[01:19.58] xīn
[01:22.64]
[01:23.22] huī wèi lái yǔ
[01:27.20] yǔ gēn shǒu rù
[01:29.98]
[01:30.55] I believe again
[01:32.18] shì jiè
[01:33.86]
[01:34.66] qí guǒ xiāo qù
[01:38.11] xiǎng bō
[01:41.94] gǔ dòng kè
[01:46.86]
[02:09.73] hé qiú shēng
[02:12.53] qì qì chí
[02:16.68]
[02:17.32]
[02:20.12] yùn mìng hèn
[02:24.17]
[02:24.77] tòng
[02:26.62] sī zhèng sī
[02:31.81]
[02:32.40] tǐ liú xuè cháo rè
[02:36.25] ài gǎn
[02:39.47] I believe again
[02:41.22] mìng
[02:42.97]
[02:43.73] dà dì dào rán jǐn
[02:47.24] hé dù shēng biàn
[02:51.03] sī yì wèi jiàn
[02:54.43]
[02:55.00] I believe again
[02:56.58] shì jiè
[02:58.25]
[02:59.08] qí guǒ xiāo qù
[03:02.53] xiǎng bō
[03:06.34] gǔ dòng kè
[03:11.26]
Believe Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)