my yong qi!

フレフレmy勇気!
my yong qi! Lyrics

Song フレフレmy勇気!
Artist ミルキィホームズ
Album 探偵オペラ ミルキィホームズ ベストアルバム
Download Image LRC TXT
[00:08.27] 1、2、3、4、点呼とってStand UP!!
[00:11.19] はりきって勇敢にReady GO!!
[00:14.61] 今日の依頼は悩めるキミ? まかせて!
[00:21.58] ヨバレテ参上 ユカイナ惨状
[00:24.12] 解决できなきゃ お先はまっくら
[00:27.51] フレー(エイ!)フレー(オー!)行きますかっ
[00:32.08] 授业のびのーび 平和ぼけぼーけ
[00:34.11] 割とすくすーく し?あ?わ?せ
[00:37.14] なーんてオカゲサマで これたけれど
[00:43.71] 今じゃだめだーめ 结果はしょぼしょーぼ
[00:47.09] こんなハズじゃない ジ?タ?バ?タ
[00:50.33] はやくなんとかしなきゃ 名誉挽回
[00:56.68] 深刻な事态だわ自覚して おおいにピンチ
[01:01.73] ギリギリ感ゴメンナサイ
[01:04.67] やる时はやれるハズだから
[01:10.24] 1、2、3、4、手をとってChallenge?
[01:13.18] 无茶ぶりウェルカムEvery day!!
[01:16.54] うんとハードルあげて 奋い立てオトメの夸り
[01:22.73] ハチャメチャぶっちぎってもっと
[01:26.37] 目指すはハッピーラッキー Ready GO!!
[01:29.44] どんな依頼も解决してみせるよ
[01:35.30] ヨバレテ参上 テゴワイ惨状
[01:39.92] 解决できなきゃ お先はまっくら
[01:43.22] フレー(エイ!)フレー(オー!)行くしかないっ
[01:47.23] 才能はバイバーイ どっか消えちゃった
[01:50.16] 丸腰胜负 い?ざ?い?ざ
[01:52.94] いつか取り戻すまで 精进です
[01:59.24] 仲间割れですか? なかばアワレですか??
[02:02.89] まあまあ、どうどう お?さ?え?て
[02:06.06] モメテル场合じゃない 円満にファイト!
[02:12.48] 作戦は微妙でも ありあまるやる気でカバー
[02:17.76] ちょっとそんな不安颜 わたし达に似合わないから
[02:25.78] 出発进行! フライングSorry?
[02:29.07] タタカエ燃えちゃって今日も
[02:32.32] ムダな试练はないよ 突き进めオトメの穷地で
[02:38.57] ハチャメチャぶって意外と慎重?
[02:42.03] 全力で勇敢にReady GO!!
[02:45.42] みんなまとめてアカルい未来 まかせて!
[02:52.11] やる时はやれるハズだから!
[03:11.59] 1、2、3、4、手をとってChallenge?
[03:14.86] 无茶ぶりウェルカムEvery day!!
[03:18.27] うんとハードルあげて 奋い立てオトメの夸り
[03:24.31] ハチャメチャぶっちぎってもっと
[03:27.66] 目指すはハッピーラッキー Ready GO!!
[03:31.16] どんな依頼もほっとけないよ まかせてみて
[03:40.65] 解决してみせるよ
[03:45.01] ヨバレテ参上 ユカイナ惨状
[03:48.09] 解决できなきゃ お先はまっくら Waaa!!!
[03:53.28]
[00:08.27] 1 2 3 4 dian hu Stand UP!!
[00:11.19] yong gan Ready GO!!
[00:14.61] jin ri yi lai nao? !
[00:21.58] can shang can zhuang
[00:24.12] jie jue xian
[00:27.51] !! xing
[00:32.08] shou ye ping he
[00:34.11] ge ???
[00:37.14] 
[00:43.71] jin jie guo
[00:47.09] ???
[00:50.33]  ming yu wan hui
[00:56.68] shen ke shi tai zi jue 
[01:01.73] gan
[01:04.67] shi
[01:10.24] 1 2 3 4 shou Challenge?
[01:13.18] wu cha Every day!!
[01:16.54]  fen li kua
[01:22.73]
[01:26.37] mu zhi Ready GO!!
[01:29.44] yi lai jie jue
[01:35.30] can shang can zhuang
[01:39.92] jie jue xian
[01:43.22] !! xing
[01:47.23] cai neng xiao
[01:50.16] wan yao sheng fu ???
[01:52.94] qu ti jing jin
[01:59.24] zhong jian ge? ??
[02:02.89] ???
[02:06.06] chang he yuan man!
[02:12.48] zuo zhan wei miao qi
[02:17.76] bu an yan da shi he
[02:25.78] chu fa jin xing! Sorry?
[02:29.07] ran jin ri
[02:32.32] shi lian tu jin qiong di
[02:38.57] yi wai shen zhong?
[02:42.03] quan li yong gan Ready GO!!
[02:45.42] wei lai !
[02:52.11] shi!
[03:11.59] 1 2 3 4 shou Challenge?
[03:14.86] wu cha Every day!!
[03:18.27]  fen li kua
[03:24.31]
[03:27.66] mu zhi Ready GO!!
[03:31.16] yi lai 
[03:40.65] jie jue
[03:45.01] can shang can zhuang
[03:48.09] jie jue xian Waaa!!!
[03:53.28]
[00:08.27] 1 2 3 4 diǎn hū Stand UP!!
[00:11.19] yǒng gǎn Ready GO!!
[00:14.61] jīn rì yī lài nǎo? !
[00:21.58] cān shàng cǎn zhuàng
[00:24.12] jiě jué xiān
[00:27.51] !! xíng
[00:32.08] shòu yè píng hé
[00:34.11] gē ???
[00:37.14] 
[00:43.71] jīn jié guǒ
[00:47.09] ???
[00:50.33]  míng yù wǎn huí
[00:56.68] shēn kè shì tài zì jué 
[01:01.73] gǎn
[01:04.67] shí
[01:10.24] 1 2 3 4 shǒu Challenge?
[01:13.18] wú chá Every day!!
[01:16.54]  fèn lì kuā
[01:22.73]
[01:26.37] mù zhǐ Ready GO!!
[01:29.44] yī lài jiě jué
[01:35.30] cān shàng cǎn zhuàng
[01:39.92] jiě jué xiān
[01:43.22] !! xíng
[01:47.23] cái néng xiāo
[01:50.16] wán yāo shèng fù ???
[01:52.94] qǔ tì jīng jìn
[01:59.24] zhòng jiān gē? ??
[02:02.89] ???
[02:06.06] chǎng hé yuán mǎn!
[02:12.48] zuò zhàn wēi miào qì
[02:17.76] bù ān yán dá shì hé
[02:25.78] chū fā jìn xíng! Sorry?
[02:29.07] rán jīn rì
[02:32.32] shì liàn tū jìn qióng dì
[02:38.57] yì wài shèn zhòng?
[02:42.03] quán lì yǒng gǎn Ready GO!!
[02:45.42] wèi lái !
[02:52.11] shí!
[03:11.59] 1 2 3 4 shǒu Challenge?
[03:14.86] wú chá Every day!!
[03:18.27]  fèn lì kuā
[03:24.31]
[03:27.66] mù zhǐ Ready GO!!
[03:31.16] yī lài 
[03:40.65] jiě jué
[03:45.01] cān shàng cǎn zhuàng
[03:48.09] jiě jué xiān Waaa!!!
[03:53.28]
フレフレmy勇気! my yong qi! Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)