lian lan

『恋の嵐』
lian lan Lyrics

Song 『恋の嵐』
Artist 茅野愛衣
Album シャイニング・レゾナンス ミュージックコレクション
Download Image LRC TXT
[00:18.01]
[00:29.38] 昼下(ひる さかり)がり うたたねしたら
[00:34.90] なんでかな?君(きみ)の梦(ゆめ)を见(み)たのよ
[00:40.60] 何(な)てことない风景(ふう けい)で
[00:46.25] 见惯(み なれ)れた笑颜(えがお)、なのに
[00:50.84] 心(こころ)が震(ふる)えた
[00:54.20]
[00:54.35] 空(そら) 走(はし)る云(くも)のよう
[00:59.30] この気持ち(きもち)は一体(いったい)どうなるの?
[01:05.19] 一秒(いち びょう)ごとに変っわ(かっわ)てく
[01:08.55] きっと もう止め(とめ)られないんだ
[01:13.85]
[01:14.44] もしかして、これって恋(こい)?
[01:16.85] ドキドキする
[01:20.03] いつでも当たり(あたり)前(まえ)に近く(ちかく)にいた
[01:25.62] 気(き)ままな风(かぜ)が吹(ふ)いて
[01:28.34] 君(きみ)へと运ん(はこん)で行く(いく)よ
[01:31.41] 不思议(ふしぎ)だね 户惑(と まどい)いながらも
[01:36.52] 无意识(むいしき)に君(きみ)を见(み)てるの
[01:42.21]
[01:44.93]
[01:53.73] 梦心地(ゆめここじ) お菓子(おかし)みたいな
[01:59.55] 云(くも)にねそべって 揺られ(ゆられ)る気分(きぶん)
[02:05.19] 君(きみ)がただ 微笑む(ほほえむ)だけで
[02:10.92] こんなにも嬉し(うれし)くて
[02:15.51] 幸せ(しあわせ)になれちゃう
[02:18.64]
[02:19.04] ふわっ...舞(まい)い上がり(あがり)そうな
[02:24.02] 热い(あつい)上升気流(じょうしょう きりゅう)が起こ(おこ)ったら
[02:30.01] 饮み(のみ)込(こ)まれてく 心地(ここじ)よく
[02:33.27] そのまま身(み)を委ね(いらね)ていたい
[02:38.71]
[02:39.15] 恋(こい)の岚(あらし)が来(き)たの それは突然(とつぜん)
[02:44.74] コントロールが効か(きか)ない
[02:47.42] 自分(じぶん)のハート
[02:50.40] いたずらな风(かぜ)のせい?
[02:53.11] 君(きみ)との距离(きょり)が近づく
[02:56.13] こんなのって 私(わたし)らしくない
[03:01.25] 赤く(あかく)なった颜隠し(かお かくし)て...
[03:06.28]
[03:29.51] 歌(うた)、くちずきむのは
[03:34.72] 私なりの照れ(てれ)隠し(かくし)だけれど
[03:40.55] 気付(きづ)かれたかな?
[03:42.45] 気付(きづ)いてよ
[03:43.75] そんな矛盾(むじゅう)がせめぎあってる
[03:49.25]
[03:51.15] もしかして、これって恋(こい)?
[03:53.78] ドキドキする
[03:56.68] いつでも当たり(あたり)前に近く(ちかく)ににいた
[04:02.38] 気(き)ままな风(かぜ)が吹(ふ)いて
[04:05.03] 君(きみ)へと运んでいくよ
[04:08.09] 不思议(ふしぎ)だね 初めて(はじめて)の思い(おもい)
[04:13.14] 君(きみ)だけ追い(おい)かけているの
[00:18.01]
[00:29.38] zhou xia
[00:34.90] ? jun meng jian
[00:40.60] he feng jing
[00:46.25] jian guan xiao yan
[00:50.84] xin zhen
[00:54.20]
[00:54.35] kong zou yun
[00:59.30] qi chi yi ti?
[01:05.19] yi miao bian
[01:08.55] zhi
[01:13.85]
[01:14.44] lian?
[01:16.85]
[01:20.03] dang qian jin
[01:25.62] qi feng chui
[01:28.34] jun yun xing
[01:31.41] bu si yi hu huo
[01:36.52] wu yi shi jun jian
[01:42.21]
[01:44.93]
[01:53.73] meng xin di guo zi
[01:59.55] yun yao qi fen
[02:05.19] jun wei xiao
[02:10.92] xi
[02:15.51] xing
[02:18.64]
[02:19.04] ... wu shang
[02:24.02] re shang sheng qi liu qi
[02:30.01] yin ru xin di
[02:33.27] shen wei
[02:38.71]
[02:39.15] lian lan lai tu ran
[02:44.74] xiao
[02:47.42] zi fen
[02:50.40] feng?
[02:53.11] jun ju li jin
[02:56.13] si
[03:01.25] chi yan yin ...
[03:06.28]
[03:29.51] ge
[03:34.72] si zhao yin
[03:40.55] qi fu?
[03:42.45] qi fu
[03:43.75] mao dun
[03:49.25]
[03:51.15] lian?
[03:53.78]
[03:56.68] dang qian jin
[04:02.38] qi feng chui
[04:05.03] jun yun
[04:08.09] bu si yi chu si
[04:13.14] jun zhui
[00:18.01]
[00:29.38] zhòu xià
[00:34.90] ? jūn mèng jiàn
[00:40.60] hé fēng jǐng
[00:46.25] jiàn guàn xiào yán
[00:50.84] xīn zhèn
[00:54.20]
[00:54.35] kōng zǒu yún
[00:59.30] qì chí yī tǐ?
[01:05.19] yī miǎo biàn
[01:08.55] zhǐ
[01:13.85]
[01:14.44] liàn?
[01:16.85]
[01:20.03] dāng qián jìn
[01:25.62] qì fēng chuī
[01:28.34] jūn yùn xíng
[01:31.41] bù sī yì hù huò
[01:36.52] wú yì shí jūn jiàn
[01:42.21]
[01:44.93]
[01:53.73] mèng xīn dì guǒ zi
[01:59.55] yún yáo qì fēn
[02:05.19] jūn wēi xiào
[02:10.92]
[02:15.51] xìng
[02:18.64]
[02:19.04] ... wǔ shàng
[02:24.02] rè shàng shēng qì liú qǐ
[02:30.01] yǐn ru xīn dì
[02:33.27] shēn wěi
[02:38.71]
[02:39.15] liàn lán lái tū rán
[02:44.74] xiào
[02:47.42] zì fēn
[02:50.40] fēng?
[02:53.11] jūn jù lí jìn
[02:56.13]
[03:01.25] chì yán yǐn ...
[03:06.28]
[03:29.51]
[03:34.72] sī zhào yǐn
[03:40.55] qì fù?
[03:42.45] qì fù
[03:43.75] máo dùn
[03:49.25]
[03:51.15] liàn?
[03:53.78]
[03:56.68] dāng qián jìn
[04:02.38] qì fēng chuī
[04:05.03] jūn yùn
[04:08.09] bù sī yì chū sī
[04:13.14] jūn zhuī
『恋の嵐』 lian lan Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)