Lonely Freedom

Lonely Freedom Lyrics

Song Lonely Freedom
Artist YoungStar
Album “INDIGO”KURAU Phantom Memory O.S.T
Download Image LRC TXT
[00:01.00] 夜が窓から 入り込みそうで 怖い
[00:21.39] 銀色に光りながら 空に向かって 飛ぶ
[00:39.25] もうすぐ白い朝が来る
[00:45.92]
[00:54.83] 愛を枕に 転がって生きる
[01:15.41] 求めていた夢は何? 空に向かって 飛ぶ
[01:33.34] 自由だけれど 孤独は嫌
[01:39.79]
[02:02.55] 午後の明るい日差しの中 笑う
[02:23.44] 君の笑顔はいつでも ここに向かって 好き
[02:41.39] 扉の向こう 眩しすぎて
[02:47.53]
[02:49.94] Lonely Freedom Lonely Freedom
[03:49.92]
[03:53.31] 夢の入り口 遠くで君が 笑う
[04:04.77]
[00:01.00] ye chuang ru ru bu
[00:21.39] yin se guang kong xiang fei
[00:39.25] bai chao lai
[00:45.92]
[00:54.83] ai zhen zhuan sheng
[01:15.41] qiu meng he? kong xiang fei
[01:33.34] zi you gu du xian
[01:39.79]
[02:02.55] wu hou ming ri cha zhong xiao
[02:23.44] jun xiao yan xiang hao
[02:41.39] fei xiang xuan
[02:47.53]
[02:49.94] Lonely Freedom Lonely Freedom
[03:49.92]
[03:53.31] meng ru kou yuan jun xiao
[04:04.77]
[00:01.00] yè chuāng rù ru bù
[00:21.39] yín sè guāng kōng xiàng fēi
[00:39.25] bái cháo lái
[00:45.92]
[00:54.83] ài zhěn zhuǎn shēng
[01:15.41] qiú mèng hé? kōng xiàng fēi
[01:33.34] zì yóu gū dú xián
[01:39.79]
[02:02.55] wǔ hòu míng rì chà zhōng xiào
[02:23.44] jūn xiào yán xiàng hǎo
[02:41.39] fēi xiàng xuàn
[02:47.53]
[02:49.94] Lonely Freedom Lonely Freedom
[03:49.92]
[03:53.31] mèng rù kǒu yuǎn jūn xiào
[04:04.77]
Lonely Freedom Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)