EXODUS

あいむそーりーEXODUS
EXODUS Lyrics

Song あいむそーりーEXODUS
Artist 中原麻衣
Artist 伊藤静
Artist 茅野愛衣
Album SHIROBAKO 第1巻 特典CD
Download Image LRC TXT
[00:00.00] そして世界が怯えちゃっても
[00:03.91] しょんぼりしてちゃだめ
[00:06.76] 時間の むだづかい
[00:12.21]
[00:12.32] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:15.23] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:18.02] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:19.85]
[00:23.12] 逃げないで
[00:24.53] 逃れないで
[00:26.00] とどまって
[00:27.38] 立ち止まって
[00:28.74] そんな風に
[00:30.71] 適当 言わないで
[00:34.56] 向き合って
[00:35.78] 向かい合って
[00:37.16] 話し合って
[00:38.68] 愛し合って
[00:40.00] そんな風に
[00:42.05] たわごと もうやめて
[00:44.82]
[00:46.27] 苦しかったら
[00:49.03] 我慢しないで
[00:51.91] 逃げちゃえ
[00:53.18] 壊れちゃう
[00:54.58] その前に
[00:56.30]
[00:57.10] 歌え踊れ逃げろトレイシー
[01:00.35] 訳ありまくりのアイドル
[01:03.16] リアルでは さようなら
[01:08.33] ここに戻って来るまで 待ってていてね
[01:14.36] 涙かくして えくそだすっ
[01:17.73]
[01:20.09] yeah yeah yeah yeah yeah
[01:23.01] yeah yeah yeah yeah yeah
[01:24.68]
[01:28.02] 大丈夫
[01:29.41] 心配ない
[01:30.84] わかってるよ
[01:32.25] 君のこと
[01:33.69] そんな風な
[01:35.63] ウソつき あっち行け
[01:39.55] 信じて
[01:40.76] ホントだよ 〖
[01:42.17] 出ておいで
[01:43.58] 好きなんだ
[01:45.02] そんな風な
[01:46.84] ペテン師 死んじまえ
[01:49.79]
[01:51.20] 月あかりない
[01:53.97] 夜陰にじょうじて
[01:56.74] 逃げちゃえ
[01:58.10] 崩れちゃう
[01:59.52] その前に
[02:01.23]
[02:02.07] 歌え走れ飛べ逃げろトレイシー
[02:05.32] いろいろあるあるアイドル
[02:08.11] ちょっとだけ さようなら
[02:13.18] きっと帰ってくるから待ってていてね
[02:19.25] 涙のみこんで えくそだすっ
[02:22.53]
[02:38.56] そして全てがめげそうでも
[02:42.10] メソメソしてちゃだめ
[02:44.88] いろいろ もったいない
[02:49.91] ここに戻って来るまで 待ってていてね
[02:56.01] 涙かくして えくそだすっ
[02:59.32]
[03:01.87] yeah yeah yeah yeah yeah
[03:03.38]
[03:04.39] 歌え走れ飛べ逃げろトレイシー
[03:07.35] いろいろあるあるアイドル
[03:10.23] ちょっとだけ さようなら
[03:15.46] きっと帰ってくるから待ってていてね
[03:21.43] 涙のみこんで えくそだすっ
[03:24.73]
[03:32.89] yeah yeah yeah yeah yeah
[03:34.57]
[00:00.00] shi jie qie
[00:03.91]
[00:06.76] shi jian
[00:12.21]
[00:12.32] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:15.23] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:18.02] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:19.85]
[00:23.12] tao
[00:24.53] tao
[00:26.00]
[00:27.38] li zhi
[00:28.74] feng
[00:30.71] shi dang yan
[00:34.56] xiang he
[00:35.78] xiang he
[00:37.16] hua he
[00:38.68] ai he
[00:40.00] feng
[00:42.05]
[00:44.82]
[00:46.27] ku
[00:49.03] wo man
[00:51.91] tao
[00:53.18] huai
[00:54.58] qian
[00:56.30]
[00:57.10] ge yong tao
[01:00.35] yi
[01:03.16]
[01:08.33] ti lai dai
[01:14.36] lei
[01:17.73]
[01:20.09] yeah yeah yeah yeah yeah
[01:23.01] yeah yeah yeah yeah yeah
[01:24.68]
[01:28.02] da zhang fu
[01:29.41] xin pei
[01:30.84]
[01:32.25] jun
[01:33.69] feng
[01:35.63] xing
[01:39.55] xin
[01:40.76]
[01:42.17] chu
[01:43.58] hao
[01:45.02] feng
[01:46.84] shi si
[01:49.79]
[01:51.20] yue
[01:53.97] ye yin
[01:56.74] tao
[01:58.10] beng
[01:59.52] qian
[02:01.23]
[02:02.07] ge zou fei tao
[02:05.32]
[02:08.11]
[02:13.18] gui dai
[02:19.25] lei
[02:22.53]
[02:38.56] quan
[02:42.10]
[02:44.88]
[02:49.91] ti lai dai
[02:56.01] lei
[02:59.32]
[03:01.87] yeah yeah yeah yeah yeah
[03:03.38]
[03:04.39] ge zou fei tao
[03:07.35]
[03:10.23]
[03:15.46] gui dai
[03:21.43] lei
[03:24.73]
[03:32.89] yeah yeah yeah yeah yeah
[03:34.57]
[00:00.00] shì jiè qiè
[00:03.91]
[00:06.76] shí jiān
[00:12.21]
[00:12.32] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:15.23] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:18.02] yeah yeah yeah yeah yeah
[00:19.85]
[00:23.12] táo
[00:24.53] táo
[00:26.00]
[00:27.38] lì zhǐ
[00:28.74] fēng
[00:30.71] shì dāng yán
[00:34.56] xiàng hé
[00:35.78] xiàng hé
[00:37.16] huà hé
[00:38.68] ài hé
[00:40.00] fēng
[00:42.05]
[00:44.82]
[00:46.27]
[00:49.03] wǒ màn
[00:51.91] táo
[00:53.18] huài
[00:54.58] qián
[00:56.30]
[00:57.10] gē yǒng táo
[01:00.35]
[01:03.16]
[01:08.33] tì lái dài
[01:14.36] lèi
[01:17.73]
[01:20.09] yeah yeah yeah yeah yeah
[01:23.01] yeah yeah yeah yeah yeah
[01:24.68]
[01:28.02] dà zhàng fū
[01:29.41] xīn pèi
[01:30.84]
[01:32.25] jūn
[01:33.69] fēng
[01:35.63] xíng
[01:39.55] xìn
[01:40.76]
[01:42.17] chū
[01:43.58] hǎo
[01:45.02] fēng
[01:46.84] shī sǐ
[01:49.79]
[01:51.20] yuè
[01:53.97] yè yīn
[01:56.74] táo
[01:58.10] bēng
[01:59.52] qián
[02:01.23]
[02:02.07] gē zǒu fēi táo
[02:05.32]
[02:08.11]
[02:13.18] guī dài
[02:19.25] lèi
[02:22.53]
[02:38.56] quán
[02:42.10]
[02:44.88]
[02:49.91] tì lái dài
[02:56.01] lèi
[02:59.32]
[03:01.87] yeah yeah yeah yeah yeah
[03:03.38]
[03:04.39] gē zǒu fēi táo
[03:07.35]
[03:10.23]
[03:15.46] guī dài
[03:21.43] lèi
[03:24.73]
[03:32.89] yeah yeah yeah yeah yeah
[03:34.57]
あいむそーりーEXODUS EXODUS Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)