wu qian 1 shi

午前1時のラブソング
wu qian 1 shi Lyrics

Song 午前1時のラブソング
Artist 茅野愛衣
Album 彼女がフラグをおられたら 第2巻 特典CD
Download Image LRC TXT
[LRC Copyright]
[00:00.73] 1秒1秒 好きになってく
[00:05.03] 午前1時のラブソング
[00:09.09]
[00:09.74] 「午前1時のラブソング」
[00:11.09]
[00:17.07]
[00:18.35] 恋の風邪みたい この胸に 処方箋をください OH!?
[00:27.16] けど 視(み)る景色 輝いて やっぱ治りたくない
[00:34.94]
[00:35.38] 100年後 この世界が アルカドウカより
[00:44.74] 100年後でも きっと私が「君を好き」って事こそが何よりタシカかも
[00:56.44]
[00:56.96] 触れる、揺れる君に恋して 潤(うる)るCHERRY ふわり染まるよ
[01:05.63] 今日が終わる その度 ほうら当たり前の日も記念日だね
[01:15.05] 「ねぇ、明日へおやすみ」午前1時のラブソング
[01:26.63]
[01:33.23] ずっと昔から知ってたよ デジャヴな運命論 OH!?
[01:42.21] この柔らかな やさしさの風で夢泳ぐ
[01:49.91]
[01:50.30] 怒ったトコも いとしい まるでホリック?
[01:59.62] チョット齧(かじ)った アイスみたいに 君のいろんな表情を魅せてよ はにかんで
[02:11.54]
[02:11.95] 1秒1秒 好きになってく 君を映す フィルム集めて
[02:20.49] 春夏秋冬(しゅんかしゅうとう) 画(えが)いてゆくの365(さんびゃくろくじゅうご)のSTORY
[02:29.91] 「ねぇ、夜空にキスして」100年の約束を
[02:41.92]
[02:58.11] 触れる、揺れる 君に恋して 潤(うる)るCHERRY ふわり染まるよ
[03:06.70] 今日が終わる その度 ほうら当たり前の日も記念日だね
[03:16.09] 「ねぇ、明日へおやすみ」午前1時のラブソング
[03:28.18]
[03:41.38]
[03:44.52]
LRC Copyright
[00:00.73] 1 miao 1 miao hao
[00:05.03] wu qian 1 shi
[00:09.09]
[00:09.74] wu qian 1 shi
[00:11.09]
[00:17.07]
[00:18.35] lian feng xie xiong chu fang jian OH!?
[00:27.16]  shi jing se hui zhi
[00:34.94]
[00:35.38] 100 nian hou shi jie 
[00:44.74] 100 nian hou si jun hao shi he
[00:56.44]
[00:56.96] chu yao jun lian run CHERRY ran
[01:05.63] jin ri zhong du dang qian ri ji nian ri
[01:15.05] ming ri wu qian 1 shi
[01:26.63]
[01:33.23] xi zhi yun ming lun OH!?
[01:42.21] rou feng meng yong
[01:49.91]
[01:50.30] nu ?
[01:59.62] nie  jun biao qing mei 
[02:11.54]
[02:11.95] 1 miao 1 miao hao jun ying ji
[02:20.49] chun xia qiu dong hua 365 STORY
[02:29.91] ye kong 100 nian yue shu
[02:41.92]
[02:58.11] chu yao jun lian run CHERRY ran
[03:06.70] jin ri zhong du dang qian ri ji nian ri
[03:16.09] ming ri wu qian 1 shi
[03:28.18]
[03:41.38]
[03:44.52]
LRC Copyright
[00:00.73] 1 miǎo 1 miǎo hǎo
[00:05.03] wǔ qián 1 shí
[00:09.09]
[00:09.74] wǔ qián 1 shí
[00:11.09]
[00:17.07]
[00:18.35] liàn fēng xié xiōng chǔ fāng jiān OH!?
[00:27.16]  shì jǐng sè huī zhì
[00:34.94]
[00:35.38] 100 nián hòu shì jiè 
[00:44.74] 100 nián hòu sī jūn hǎo shì hé
[00:56.44]
[00:56.96] chù yáo jūn liàn rùn CHERRY rǎn
[01:05.63] jīn rì zhōng dù dāng qián rì jì niàn rì
[01:15.05] míng rì wǔ qián 1 shí
[01:26.63]
[01:33.23] xī zhī yùn mìng lùn OH!?
[01:42.21] róu fēng mèng yǒng
[01:49.91]
[01:50.30] nù ?
[01:59.62] niè  jūn biǎo qíng mèi 
[02:11.54]
[02:11.95] 1 miǎo 1 miǎo hǎo jūn yìng jí
[02:20.49] chūn xià qiū dōng huà 365 STORY
[02:29.91] yè kōng 100 nián yuē shù
[02:41.92]
[02:58.11] chù yáo jūn liàn rùn CHERRY rǎn
[03:06.70] jīn rì zhōng dù dāng qián rì jì niàn rì
[03:16.09] míng rì wǔ qián 1 shí
[03:28.18]
[03:41.38]
[03:44.52]
午前1時のラブソング wu qian 1 shi Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)