help me

help me Lyrics

Song help me
Artist 杉恵ゆりか
Album セキララガール
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : SUGiE
[00:00.14] 作词 : SUGiE
[00:00.44]
[00:01.38]
[00:13.25] もう会いたい
[00:17.32]
[00:19.73] もう会いたい
[00:23.41]
[00:25.79] 歩道橋の上君のタクシー
[00:33.66] 消えてどこにゆくの?
[00:36.87]
[00:38.49] もう会わない
[00:42.38]
[00:44.73] もう会わない
[00:48.79]
[00:51.22] 何度言い聞かせた
[00:56.40]
[00:57.29] 見送ってたこと
[00:59.80]
[01:00.47] 知らないでしょう?
[01:04.58]
[01:05.13] やめたい本当は
[01:17.00]
[01:19.63] Help me
[01:25.07]
[01:25.95] Help me
[01:31.48]
[01:32.22] Help me
[01:36.53] 呼ばないかぎり
[01:39.40]
[01:39.94] 振り返りもしないんだね
[01:48.81]
[01:57.60] もう会いたい
[02:01.34]
[02:03.75] 我慢限界
[02:07.83]
[02:10.07] 平気でまた嘘つく
[02:15.44]
[02:16.07] 罪意識なんて
[02:18.62]
[02:19.52] とっくに忘れたよ
[02:22.92]
[02:24.23] どうか許して
[02:36.40]
[02:38.51] Help me
[02:43.96]
[02:44.77] Help me
[02:50.27]
[02:51.07] Help me
[02:55.16]
[02:55.67] 嘘ついてまでも
[02:58.87] 心配されたい
[03:08.02]
[03:17.05] 助けて気づいて
[03:21.34]
[03:23.45] 溺れてるあたしを
[03:27.54]
[03:29.74] 待って助けて
[03:34.19]
[03:36.01] 行かないで
[03:38.47]
[03:45.10] こんなやりかたでしか
[03:48.21] こんなやりかたでしか
[03:50.66] 君に会えないなんて
[03:56.53]
[03:57.72] こんなやりかたでしか
[04:00.32]
[04:00.91] こんなやりかたでしか
[04:03.27] でも会いたい
[00:00.00] zuo qu : SUGiE
[00:00.14] zuo ci : SUGiE
[00:00.44]
[00:01.38]
[00:13.25] hui
[00:17.32]
[00:19.73] hui
[00:23.41]
[00:25.79] bu dao qiao shang jun
[00:33.66] xiao?
[00:36.87]
[00:38.49] hui
[00:42.38]
[00:44.73] hui
[00:48.79]
[00:51.22] he du yan wen
[00:56.40]
[00:57.29] jian song
[00:59.80]
[01:00.47] zhi?
[01:04.58]
[01:05.13] ben dang
[01:17.00]
[01:19.63] Help me
[01:25.07]
[01:25.95] Help me
[01:31.48]
[01:32.22] Help me
[01:36.53] hu
[01:39.40]
[01:39.94] zhen fan
[01:48.81]
[01:57.60] hui
[02:01.34]
[02:03.75] wo man xian jie
[02:07.83]
[02:10.07] ping qi xu
[02:15.44]
[02:16.07] zui yi shi
[02:18.62]
[02:19.52] wang
[02:22.92]
[02:24.23] xu
[02:36.40]
[02:38.51] Help me
[02:43.96]
[02:44.77] Help me
[02:50.27]
[02:51.07] Help me
[02:55.16]
[02:55.67] xu
[02:58.87] xin pei
[03:08.02]
[03:17.05] zhu qi
[03:21.34]
[03:23.45] ni
[03:27.54]
[03:29.74] dai zhu
[03:34.19]
[03:36.01] xing
[03:38.47]
[03:45.10]
[03:48.21]
[03:50.66] jun hui
[03:56.53]
[03:57.72]
[04:00.32]
[04:00.91]
[04:03.27] hui
[00:00.00] zuò qǔ : SUGiE
[00:00.14] zuò cí : SUGiE
[00:00.44]
[00:01.38]
[00:13.25] huì
[00:17.32]
[00:19.73] huì
[00:23.41]
[00:25.79] bù dào qiáo shàng jūn
[00:33.66] xiāo?
[00:36.87]
[00:38.49] huì
[00:42.38]
[00:44.73] huì
[00:48.79]
[00:51.22] hé dù yán wén
[00:56.40]
[00:57.29] jiàn sòng
[00:59.80]
[01:00.47] zhī?
[01:04.58]
[01:05.13] běn dāng
[01:17.00]
[01:19.63] Help me
[01:25.07]
[01:25.95] Help me
[01:31.48]
[01:32.22] Help me
[01:36.53]
[01:39.40]
[01:39.94] zhèn fǎn
[01:48.81]
[01:57.60] huì
[02:01.34]
[02:03.75] wǒ màn xiàn jiè
[02:07.83]
[02:10.07] píng qì xū
[02:15.44]
[02:16.07] zuì yì shí
[02:18.62]
[02:19.52] wàng
[02:22.92]
[02:24.23]
[02:36.40]
[02:38.51] Help me
[02:43.96]
[02:44.77] Help me
[02:50.27]
[02:51.07] Help me
[02:55.16]
[02:55.67]
[02:58.87] xīn pèi
[03:08.02]
[03:17.05] zhù qì
[03:21.34]
[03:23.45]
[03:27.54]
[03:29.74] dài zhù
[03:34.19]
[03:36.01] xíng
[03:38.47]
[03:45.10]
[03:48.21]
[03:50.66] jūn huì
[03:56.53]
[03:57.72]
[04:00.32]
[04:00.91]
[04:03.27] huì
help me Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)