du du

読めないカンジ、読みたいオモイ
du du Lyrics

Song 読めないカンジ、読みたいオモイ
Artist 山下大輝
Album 歌声の欠片
Download Image LRC TXT
[00:19.42] なんでこんなに
[00:24.35] 難しいんだろ?
[00:26.44] 読み慣れない
[00:29.08] 小説みたい
[00:31.23] またこんな風に
[00:33.52] 手が止まって
[00:35.97] わからなくなる
[00:40.71] ページを捲ってると
[00:45.65] 少しは近づくかなって
[00:50.38] 君が読んでた
[00:52.83] 本をこうやって
[00:55.42] 借りてみたけど
[01:00.21] まるで知らない
[01:02.36] 漢字が並んで
[01:04.85] 頭抱えてる
[01:09.75] だけどこうやって
[01:12.34] 意味調べてると
[01:14.78] 君の事が少しは…
[01:19.77] わかるかな?
[01:22.02] ほらね まただよ…
[01:24.31] 読めない漢字が
[01:26.65] 俺の事試すみたいに
[01:31.54] 「意味が分かるかな」なんて
[01:36.26] こっち見ているけど
[01:41.30] 俺の読みたい君の想いは
[01:45.89] どんな本より難しい
[01:50.73] すこしずつでもいいから
[01:55.66] 意味を教えて
[02:03.69] 一緒に『読書』しても
[02:07.69] 気になって仕方がないんだ
[02:12.91] 君が読んでる本じゃなくて
[02:17.55] 君の表情
[02:22.35] まるで知らない
[02:24.49] 感じになるとき
[02:27.27] 頭抱えるよ
[02:31.66] だけど君のために出来ること
[02:36.71] 読み取ってみたいから…
[02:41.94] いつだって
[02:44.18] わかったようで
[02:46.22] わからないんだよ
[02:48.67] こんな感じばっかりだけど
[02:53.51] 君に借りた小説と
[02:58.49] おなじみたいだから
[03:03.02] 俺の読みたい君の想いが
[03:07.96] どんなに難しくても
[03:12.20] すこしずつでもいいんだ
[03:17.63] 君を教えて
[03:39.66] いつだってね
[03:41.90] 読めないカンジ
[03:44.10] 読みたいオモイは
[03:46.74] 君の心の奥だよ
[03:51.53] こうやってページを捲ると
[03:56.15] 君に近づくかな?
[04:00.94] 『幸せ』そうな笑顔がみたい
[04:06.03] 俺に読める漢字だし
[04:10.72] 俺の好きな感じなんだ…
[04:15.60] 意味はわかるよ…
[04:20.49] 君に教えたい
[00:19.42]
[00:24.35] nan?
[00:26.44] du guan
[00:29.08] xiao shuo
[00:31.23] feng
[00:33.52] shou zhi
[00:35.97]
[00:40.71] juan
[00:45.65] shao jin
[00:50.38] jun du
[00:52.83] ben
[00:55.42] jie
[01:00.21] zhi
[01:02.36] han zi bing
[01:04.85] tou bao
[01:09.75]
[01:12.34] yi wei diao
[01:14.78] jun shi shao
[01:19.77] ?
[01:22.02]
[01:24.31] du han zi
[01:26.65] an shi shi
[01:31.54] yi wei fen
[01:36.26] jian
[01:41.30] an du jun xiang
[01:45.89] ben nan
[01:50.73]
[01:55.66] yi wei jiao
[02:03.69] yi xu du shu
[02:07.69] qi shi fang
[02:12.91] jun du ben
[02:17.55] jun biao qing
[02:22.35] zhi
[02:24.49] gan
[02:27.27] tou bao
[02:31.66] jun chu lai
[02:36.71] du qu
[02:41.94]
[02:44.18]
[02:46.22]
[02:48.67] gan
[02:53.51] jun jie xiao shuo
[02:58.49]
[03:03.02] an du jun xiang
[03:07.96] nan
[03:12.20]
[03:17.63] jun jiao
[03:39.66]
[03:41.90] du
[03:44.10] du
[03:46.74] jun xin ao
[03:51.53] juan
[03:56.15] jun jin?
[04:00.94] xing xiao yan
[04:06.03] an du han zi
[04:10.72] an hao gan
[04:15.60] yi wei
[04:20.49] jun jiao
[00:19.42]
[00:24.35] nán?
[00:26.44] dú guàn
[00:29.08] xiǎo shuō
[00:31.23] fēng
[00:33.52] shǒu zhǐ
[00:35.97]
[00:40.71] juǎn
[00:45.65] shǎo jìn
[00:50.38] jūn dú
[00:52.83] běn
[00:55.42] jiè
[01:00.21] zhī
[01:02.36] hàn zì bìng
[01:04.85] tóu bào
[01:09.75]
[01:12.34] yì wèi diào
[01:14.78] jūn shì shǎo
[01:19.77] ?
[01:22.02]
[01:24.31] dú hàn zì
[01:26.65] ǎn shì shì
[01:31.54] yì wèi fēn
[01:36.26] jiàn
[01:41.30] ǎn dú jūn xiǎng
[01:45.89] běn nán
[01:50.73]
[01:55.66] yì wèi jiào
[02:03.69] yī xù dú shū
[02:07.69] qì shì fāng
[02:12.91] jūn dú běn
[02:17.55] jūn biǎo qíng
[02:22.35] zhī
[02:24.49] gǎn
[02:27.27] tóu bào
[02:31.66] jūn chū lái
[02:36.71] dú qǔ
[02:41.94]
[02:44.18]
[02:46.22]
[02:48.67] gǎn
[02:53.51] jūn jiè xiǎo shuō
[02:58.49]
[03:03.02] ǎn dú jūn xiǎng
[03:07.96] nán
[03:12.20]
[03:17.63] jūn jiào
[03:39.66]
[03:41.90]
[03:44.10]
[03:46.74] jūn xīn ào
[03:51.53] juǎn
[03:56.15] jūn jìn?
[04:00.94] xìng xiào yán
[04:06.03] ǎn dú hàn zì
[04:10.72] ǎn hǎo gǎn
[04:15.60] yì wèi
[04:20.49] jūn jiào
読めないカンジ、読みたいオモイ du du Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)