my yong qi!

フレフレmy勇気!
my yong qi! Lyrics

Song フレフレmy勇気!
Artist 三森すずこ
Artist 橘田いずみ
Artist 徳井青空
Artist 佐々木未来
Album 正解はひとつ!じゃない!!
Download Image LRC TXT
[00:07.68] 1、2、3、4、点呼とってStand UP!!
[00:10.74] はりきって勇敢にReady GO!!
[00:13.99] 今日の依頼は悩めるキミ? まかせて!
[00:20.68]
[00:20.76] ヨバレテ参上 ユカイナ惨状
[00:23.75] 解决できなきゃ お先はまっくら
[00:26.99] フレー(エイ!)フレー(オー!)行きますかっ
[00:29.71]
[00:30.60] 授业のびのーび 平和ぼけぼーけ
[00:33.68] 割とすくすーく し?あ?わ?せ
[00:36.73] なーんてオカゲサマで これたけれど
[00:43.38] 今じゃだめだーめ 结果はしょぼしょーぼ
[00:46.64] こんなハズじゃない ジ?タ?バ?タ
[00:49.70] はやくなんとかしなきゃ 名誉挽回
[00:55.24]
[00:56.30] 深刻な事态だわ自覚して おおいにピンチ
[01:01.41] ギリギリ感ゴメンナサイ
[01:03.94] やる时はやれるハズだから
[01:08.84]
[01:09.39] 1、2、3、4、手をとってChallenge?
[01:12.73] 无茶ぶりウェルカムEvery day!!
[01:15.89] うんとハードルあげて 奋い立てオトメの夸り
[01:22.67] ハチャメチャぶっちぎってもっと
[01:25.72] 目指すはハッピーラッキー Ready GO!!
[01:29.40] どんな依頼も解决してみせるよ
[01:36.28]
[01:36.37] ヨバレテ参上 テゴワイ惨状
[01:39.57] 解决できなきゃ お先はまっくら
[01:42.71] フレー(エイ!)フレー(オー!)行くしかないっ
[01:45.56]
[01:46.33] 才能はバイバーイ どっか消えちゃった
[01:49.61] 丸腰胜负 い?ざ?い?ざ
[01:52.44] いつか取り戻すまで 精进です
[01:58.88] 仲间割れですか? なかばアワレですか??
[02:02.39] まあまあ、どうどう お?さ?え?て
[02:05.53] モメテル场合じゃない 円満にファイト!
[02:11.23]
[02:11.83] 作戦は微妙でも ありあまるやる気でカバー
[02:17.18] ちょっとそんな不安颜 わたし达に似合わないから
[02:24.71]
[02:25.39] 出発进行! フライングSorry?
[02:28.55] タタカエ燃えちゃって今日も
[02:31.79] ムダな试练はないよ 突き进めオトメの穷地で
[02:38.57] ハチャメチャぶって意外と慎重?
[02:41.41] 全力で勇敢にReady GO!!
[02:44.79] みんなまとめてアカルい未来 まかせて!
[02:51.78]
[03:05.38] やる时はやれるハズだから!
[03:10.78]
[03:11.26] 1、2、3、4、手をとってChallenge?
[03:14.37] 无茶ぶりウェルカムEvery day!!
[03:17.75] うんとハードルあげて 奋い立てオトメの夸り
[03:24.25] ハチャメチャぶっちぎってもっと
[03:27.21] 目指すはハッピーラッキー Ready GO!!
[03:30.63] どんな依頼もほっとけないよ まかせてみて
[03:40.39] 解决してみせるよ
[03:44.22]
[03:44.40] ヨバレテ参上 ユカイナ惨状
[03:47.64] 解决できなきゃ お先はまっくら Waaa!!!
[03:52.44]
[00:07.68] 1 2 3 4 dian hu Stand UP!!
[00:10.74] yong gan Ready GO!!
[00:13.99] jin ri yi lai nao? !
[00:20.68]
[00:20.76] can shang can zhuang
[00:23.75] jie jue xian
[00:26.99] !! xing
[00:29.71]
[00:30.60] shou ye ping he
[00:33.68] ge ???
[00:36.73] 
[00:43.38] jin jie guo
[00:46.64] ???
[00:49.70]  ming yu wan hui
[00:55.24]
[00:56.30] shen ke shi tai zi jue 
[01:01.41] gan
[01:03.94] shi
[01:08.84]
[01:09.39] 1 2 3 4 shou Challenge?
[01:12.73] wu cha Every day!!
[01:15.89]  fen li kua
[01:22.67]
[01:25.72] mu zhi Ready GO!!
[01:29.40] yi lai jie jue
[01:36.28]
[01:36.37] can shang can zhuang
[01:39.57] jie jue xian
[01:42.71] !! xing
[01:45.56]
[01:46.33] cai neng xiao
[01:49.61] wan yao sheng fu ???
[01:52.44] qu ti jing jin
[01:58.88] zhong jian ge? ??
[02:02.39] ???
[02:05.53] chang he yuan man!
[02:11.23]
[02:11.83] zuo zhan wei miao qi
[02:17.18] bu an yan da shi he
[02:24.71]
[02:25.39] chu fa jin xing! Sorry?
[02:28.55] ran jin ri
[02:31.79] shi lian tu jin qiong di
[02:38.57] yi wai shen zhong?
[02:41.41] quan li yong gan Ready GO!!
[02:44.79] wei lai !
[02:51.78]
[03:05.38] shi!
[03:10.78]
[03:11.26] 1 2 3 4 shou Challenge?
[03:14.37] wu cha Every day!!
[03:17.75]  fen li kua
[03:24.25]
[03:27.21] mu zhi Ready GO!!
[03:30.63] yi lai 
[03:40.39] jie jue
[03:44.22]
[03:44.40] can shang can zhuang
[03:47.64] jie jue xian Waaa!!!
[03:52.44]
[00:07.68] 1 2 3 4 diǎn hū Stand UP!!
[00:10.74] yǒng gǎn Ready GO!!
[00:13.99] jīn rì yī lài nǎo? !
[00:20.68]
[00:20.76] cān shàng cǎn zhuàng
[00:23.75] jiě jué xiān
[00:26.99] !! xíng
[00:29.71]
[00:30.60] shòu yè píng hé
[00:33.68] gē ???
[00:36.73] 
[00:43.38] jīn jié guǒ
[00:46.64] ???
[00:49.70]  míng yù wǎn huí
[00:55.24]
[00:56.30] shēn kè shì tài zì jué 
[01:01.41] gǎn
[01:03.94] shí
[01:08.84]
[01:09.39] 1 2 3 4 shǒu Challenge?
[01:12.73] wú chá Every day!!
[01:15.89]  fèn lì kuā
[01:22.67]
[01:25.72] mù zhǐ Ready GO!!
[01:29.40] yī lài jiě jué
[01:36.28]
[01:36.37] cān shàng cǎn zhuàng
[01:39.57] jiě jué xiān
[01:42.71] !! xíng
[01:45.56]
[01:46.33] cái néng xiāo
[01:49.61] wán yāo shèng fù ???
[01:52.44] qǔ tì jīng jìn
[01:58.88] zhòng jiān gē? ??
[02:02.39] ???
[02:05.53] chǎng hé yuán mǎn!
[02:11.23]
[02:11.83] zuò zhàn wēi miào qì
[02:17.18] bù ān yán dá shì hé
[02:24.71]
[02:25.39] chū fā jìn xíng! Sorry?
[02:28.55] rán jīn rì
[02:31.79] shì liàn tū jìn qióng dì
[02:38.57] yì wài shèn zhòng?
[02:41.41] quán lì yǒng gǎn Ready GO!!
[02:44.79] wèi lái !
[02:51.78]
[03:05.38] shí!
[03:10.78]
[03:11.26] 1 2 3 4 shǒu Challenge?
[03:14.37] wú chá Every day!!
[03:17.75]  fèn lì kuā
[03:24.25]
[03:27.21] mù zhǐ Ready GO!!
[03:30.63] yī lài 
[03:40.39] jiě jué
[03:44.22]
[03:44.40] cān shàng cǎn zhuàng
[03:47.64] jiě jué xiān Waaa!!!
[03:52.44]
フレフレmy勇気! my yong qi! Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)