!? Happiness!!

ナゾ!ナゾ? Happiness!!
!? Happiness!! Lyrics

Song ナゾ!ナゾ? Happiness!!
Artist ミルキィホームズ
Album ナゾ!ナゾ? Happiness!!
Download Image LRC TXT
[00:02.59] 謎謎謎 ナゾナゾ
[00:06.80] Wo-yeah-yeah
[00:07.42]
[00:08.10] モヤモヤ解決しちゃうよ
[00:11.85] いっせーのーで!
[00:13.63] 謎謎謎 モヤモヤ
[00:17.92] Wo-yeah-yeah
[00:18.35]
[00:19.14] ナゾナゾナゾ
[00:21.02]
[00:24.97] 重大事件ヤマ盛り OUR LIFE
[00:27.65] ちょっとやそっとくらいじゃ驚きません
[00:30.30] とんでもナイ!次から次に
[00:33.01] 事件!事件!起きちゃう大変!
[00:36.11] みんな気づいていないの?まさか!
[00:38.74] 自給自足型トラブルメーカー
[00:41.56] 身に覚えあるハズだけど
[00:44.23] 事情!聴取!どしたの今日は
[00:47.02] (あう)なくしものはなんですか
[00:49.29] (なんだろ〜)とても大切なものです
[00:53.09] わたし達と一緒に
[00:54.84]
[00:55.43] 夢の扉をあける心
[00:57.77]
[00:58.56] かくれてないで さあ出ておいで
[01:01.04] 好奇心だけは渡さない!
[01:03.75] 世界中のハッピネス
[01:06.64] うごかす鍵はもう
[01:09.36] 受け取っているハズなんだ
[01:12.09] キミがキミが開ける番!
[01:15.26] ぴったりの選んで
[01:17.82] 胸のなかのぞいてみて?
[01:21.60] 迷宮入りしてた涙未来
[01:24.63]
[01:25.16] キラめきだしてる
[01:26.79]
[01:28.41] 見つけにいこう
[01:29.77] 謎謎謎 モヤモヤ
[01:34.05] Wo-yeah-yeah
[01:34.82]
[01:35.53] ナゾナゾナゾ
[01:37.23]
[01:41.19] あわてんぼうのチャレンジャー集合
[01:43.78] スマした顔してボロが出てます
[01:46.68] 人間味アリアリなんだ
[01:49.19] 尾行!調査!ダイジョウブですか
[01:52.18] みんな知らんぷりして、だけど
[01:54.91] 解決編にはちゃんといるよね
[01:58.08] 伏線がスマート過ぎる
[02:00.51] ヒント!ヒント!うしろの正面!
[02:03.27] (あう)しあわせって不思議です
[02:05.80] (不思議です)さり気なく準備してたの?
[02:09.17] 毎日がつながって
[02:11.44] 昨日の続きはなんてミラクル
[02:14.87] 奇想天外
[02:15.94] サービス満点
[02:17.22] すみからすみまでたのしも!
[02:20.17] 回りだしたハッピネス
[02:22.72] 歓迎されてるね
[02:25.52] コタエあわせみたいに
[02:28.66] ナゾがナゾが解けていく!
[02:31.46] よくばりに描いた
[02:34.00] 夢が現実に変わる
[02:37.06]
[02:37.80] がんばったご褒美
[02:39.62] いつの間にかもらっていたんだ
[02:43.05]
[02:44.62] 明日に続く
[02:45.80]
[03:03.25] 謎謎謎 モヤモヤ
[03:06.85]
[03:07.44] Wo-yeah-yeah
[03:07.91]
[03:08.64] ナゾナゾナゾ
[03:10.34]
[03:11.23] きっとすぐにスッキリ
[03:13.23]
[03:13.86] わたし達に話してみて!
[03:16.57] 世界中のハッピネス
[03:19.35] うごかす鍵はもう
[03:22.00] 受け取っているハズなんだ
[03:24.86] キミがキミが開ける番!
[03:28.03] ぴったりの選んで
[03:30.59] 胸のなかのぞいてみて
[03:34.09] 迷宮入りしてた予感希望
[03:37.89] キラめいているね
[03:39.61]
[03:41.13] キミのものだよ
[03:42.36] 謎謎謎 モヤモヤ
[03:46.37]
[03:46.97] Wo-yeah-yeah
[03:47.50]
[03:48.04] ナゾナゾナゾ
[03:49.96]
[03:52.46] 明日に続く
[03:53.72] ナゾ! ナゾ Happiness!! - ミルキィホームズ
[03:54.75] 詞:こだまさおり
[03:55.05] 曲:高田暁
[03:55.24]
[00:02.59] mi mi mi 
[00:06.80] Woyeahyeah
[00:07.42]
[00:08.10] jie jue
[00:11.85] !
[00:13.63] mi mi mi 
[00:17.92] Woyeahyeah
[00:18.35]
[00:19.14]
[00:21.02]
[00:24.97] zhong da shi jian sheng OUR LIFE
[00:27.65] jing
[00:30.30] ! ci ci
[00:33.01] shi jian! shi jian! qi da bian!
[00:36.11] qi?!
[00:38.74] zi gei zi zu xing
[00:41.56] shen jue
[00:44.23] shi qing! ting qu! jin ri
[00:47.02]
[00:49.29] da qie
[00:53.09] da yi xu
[00:54.84]
[00:55.43] meng fei xin
[00:57.77]
[00:58.56]   chu
[01:01.04] hao qi xin du!
[01:03.75] shi jie zhong
[01:06.64] jian
[01:09.36] shou qu
[01:12.09] kai fan!
[01:15.26] xuan
[01:17.82] xiong?
[01:21.60] mi gong ru lei wei lai
[01:24.63]
[01:25.16]
[01:26.79]
[01:28.41] jian
[01:29.77] mi mi mi 
[01:34.05] Woyeahyeah
[01:34.82]
[01:35.53]
[01:37.23]
[01:41.19] ji he
[01:43.78] yan chu
[01:46.68] ren jian wei
[01:49.19] wei xing! diao zha!
[01:52.18] zhi
[01:54.91] jie jue bian
[01:58.08] fu xian guo
[02:00.51] !! zheng mian!
[02:03.27] bu si yi
[02:05.80] bu si yi qi zhun bei?
[02:09.17] mei ri
[02:11.44] zuo ri xu
[02:14.87] qi xiang tian wai
[02:15.94] man dian
[02:17.22] !
[02:20.17] hui
[02:22.72] huan ying
[02:25.52]
[02:28.66] jie!
[02:31.46] miao
[02:34.00] meng xian shi bian
[02:37.06]
[02:37.80] bao mei
[02:39.62] jian
[02:43.05]
[02:44.62] ming ri xu
[02:45.80]
[03:03.25] mi mi mi 
[03:06.85]
[03:07.44] Woyeahyeah
[03:07.91]
[03:08.64]
[03:10.34]
[03:11.23]
[03:13.23]
[03:13.86] da hua!
[03:16.57] shi jie zhong
[03:19.35] jian
[03:22.00] shou qu
[03:24.86] kai fan!
[03:28.03] xuan
[03:30.59] xiong
[03:34.09] mi gong ru yu gan xi wang
[03:37.89]
[03:39.61]
[03:41.13]
[03:42.36] mi mi mi 
[03:46.37]
[03:46.97] Woyeahyeah
[03:47.50]
[03:48.04]
[03:49.96]
[03:52.46] ming ri xu
[03:53.72] ! Happiness!!
[03:54.75] ci:
[03:55.05] qu: gao tian xiao
[03:55.24]
[00:02.59] mí mí mí 
[00:06.80] Woyeahyeah
[00:07.42]
[00:08.10] jiě jué
[00:11.85] !
[00:13.63] mí mí mí 
[00:17.92] Woyeahyeah
[00:18.35]
[00:19.14]
[00:21.02]
[00:24.97] zhòng dà shì jiàn shèng OUR LIFE
[00:27.65] jīng
[00:30.30] ! cì cì
[00:33.01] shì jiàn! shì jiàn! qǐ dà biàn!
[00:36.11] qì?!
[00:38.74] zì gěi zì zú xíng
[00:41.56] shēn jué
[00:44.23] shì qíng! tīng qǔ! jīn rì
[00:47.02]
[00:49.29] dà qiè
[00:53.09] dá yī xù
[00:54.84]
[00:55.43] mèng fēi xīn
[00:57.77]
[00:58.56]   chū
[01:01.04] hào qí xīn dù!
[01:03.75] shì jiè zhōng
[01:06.64] jiàn
[01:09.36] shòu qǔ
[01:12.09] kāi fān!
[01:15.26] xuǎn
[01:17.82] xiōng?
[01:21.60] mí gōng rù lèi wèi lái
[01:24.63]
[01:25.16]
[01:26.79]
[01:28.41] jiàn
[01:29.77] mí mí mí 
[01:34.05] Woyeahyeah
[01:34.82]
[01:35.53]
[01:37.23]
[01:41.19] jí hé
[01:43.78] yán chū
[01:46.68] rén jiān wèi
[01:49.19] wěi xíng! diào zhā!
[01:52.18] zhī
[01:54.91] jiě jué biān
[01:58.08] fú xiàn guò
[02:00.51] !! zhèng miàn!
[02:03.27] bù sī yì
[02:05.80] bù sī yì qì zhǔn bèi?
[02:09.17] měi rì
[02:11.44] zuó rì xu
[02:14.87] qí xiǎng tiān wài
[02:15.94] mǎn diǎn
[02:17.22] !
[02:20.17] huí
[02:22.72] huān yíng
[02:25.52]
[02:28.66] jiě!
[02:31.46] miáo
[02:34.00] mèng xiàn shí biàn
[02:37.06]
[02:37.80] bāo měi
[02:39.62] jiān
[02:43.05]
[02:44.62] míng rì xu
[02:45.80]
[03:03.25] mí mí mí 
[03:06.85]
[03:07.44] Woyeahyeah
[03:07.91]
[03:08.64]
[03:10.34]
[03:11.23]
[03:13.23]
[03:13.86] dá huà!
[03:16.57] shì jiè zhōng
[03:19.35] jiàn
[03:22.00] shòu qǔ
[03:24.86] kāi fān!
[03:28.03] xuǎn
[03:30.59] xiōng
[03:34.09] mí gōng rù yǔ gǎn xī wàng
[03:37.89]
[03:39.61]
[03:41.13]
[03:42.36] mí mí mí 
[03:46.37]
[03:46.97] Woyeahyeah
[03:47.50]
[03:48.04]
[03:49.96]
[03:52.46] míng rì xu
[03:53.72] ! Happiness!!
[03:54.75] cí:
[03:55.05] qū: gāo tián xiǎo
[03:55.24]
ナゾ!ナゾ? Happiness!! !? Happiness!! Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)