=ONESELF

=ONESELF Lyrics

Song =ONESELF
Artist 茅野愛衣
Album =ONESELF
Download Image LRC TXT
[00:28.880] ヒトも時間も空気も 全部 入れ替わったの
[00:39.190] 偶然?じゃなく必然? まるでイカサマみたい
[00:49.280]
[00:50.130] いつもの居場所 おねがい この身体 ねぇ
[00:59.940]
[01:00.040] そこに そこに いさせてね
[01:05.050] リアル 景色 めまぐるしくても
[01:10.190] 今日も 明日も 1000年後も
[01:15.400] どうか 変わらないまま
[01:21.170] Ah 満月の夜 空は まだ明るい…
[01:31.950]
[01:38.540] 360度の 触れたコト無い刺激
[01:49.030] 不安 なんてないよ そこはなんでもいいの
[01:58.860]
[01:59.890] だけど最近 空白 埋められる? ねぇ
[02:09.530]
[02:09.630] そこに そこに いさせてね
[02:14.740] 過去の世界(ほし)に 未練はないけど
[02:19.860] 少し 少し 胸さわぎ
[02:25.010] どうか 変わらないまま
[02:30.800] Ah 満月の夜 空は 眠らない…
[02:41.780]
[02:51.130] お月様が ワタシ達に 魔法とかかけたのかな
[03:01.440] それでもいい オルゴールのねじ 回し直す様に
[03:11.460] 何度でも ねぇ
[03:16.600]
[03:16.700] そこに そこに いさせてね
[03:21.790] リアル 景色 めまぐるしくても
[03:26.990] 今日も 明日も 1000年後も
[03:32.120] どうか 変わらないまま
[03:37.960] Ah このセガイでも ずっと
[03:45.650]
[03:46.200] そばにいで そばにいて そばにいて そばにいて…
[04:05.920]
[00:28.880] shi jian kong qi quan bu ru ti
[00:39.190] ou ran? bi ran?
[00:49.280]
[00:50.130] ju chang suo shen ti
[00:59.940]
[01:00.040]
[01:05.050] jing se
[01:10.190] jin ri ming ri 1000 nian hou
[01:15.400] bian
[01:21.170] Ah man yue ye kong ming
[01:31.950]
[01:38.540] 360 du chu wu ci ji
[01:49.030] bu an
[01:58.860]
[01:59.890] zui jin kong bai mai?
[02:09.530]
[02:09.630]
[02:14.740] guo qu shi jie wei lian
[02:19.860] shao shao xiong
[02:25.010] bian
[02:30.800] Ah man yue ye kong mian
[02:41.780]
[02:51.130] yue yang da mo fa
[03:01.440] hui zhi yang
[03:11.460] he du
[03:16.600]
[03:16.700]
[03:21.790] jing se
[03:26.990] jin ri ming ri 1000 nian hou
[03:32.120] bian
[03:37.960] Ah
[03:45.650]
[03:46.200]
[04:05.920]
[00:28.880] shí jiān kōng qì quán bù rù tì
[00:39.190] ǒu rán? bì rán?
[00:49.280]
[00:50.130] jū chǎng suǒ shēn tǐ
[00:59.940]
[01:00.040]
[01:05.050] jǐng sè
[01:10.190] jīn rì míng rì 1000 nián hòu
[01:15.400] biàn
[01:21.170] Ah mǎn yuè yè kōng míng
[01:31.950]
[01:38.540] 360 dù chù wú cì jī
[01:49.030] bù ān
[01:58.860]
[01:59.890] zuì jìn kòng bái mái?
[02:09.530]
[02:09.630]
[02:14.740] guò qù shì jiè wèi liàn
[02:19.860] shǎo shǎo xiōng
[02:25.010] biàn
[02:30.800] Ah mǎn yuè yè kōng mián
[02:41.780]
[02:51.130] yuè yàng dá mó fǎ
[03:01.440] huí zhí yàng
[03:11.460] hé dù
[03:16.600]
[03:16.700]
[03:21.790] jǐng sè
[03:26.990] jīn rì míng rì 1000 nián hòu
[03:32.120] biàn
[03:37.960] Ah
[03:45.650]
[03:46.200]
[04:05.920]
=ONESELF Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)