Bias Hacker

Bias Hacker Lyrics

Song Bias Hacker
Artist 茅野愛衣
Artist 日笠陽子
Artist 田村ゆかり
Album オラシオン
Download Image LRC TXT
[00:27.160] 裏切られては 弄ばれて
[00:29.840] まやかし色に 濁った未来
[00:38.230] 怒りにまかせ 感情までも
[00:41.240] 無謀な賭けで 失った時
[00:48.230] 支配者の掌の上 凜と降り立った
[01:00.630] 最弱ゆえ 打てる一手こそが
[01:05.590] 可能性の塊と言う人よ
[01:11.790] 与えられし場所で戦っていく
[01:16.620] 誇り高き盟約のもと
[01:21.580] あなたと共に
[01:26.030] 圧倒的な 形勢不利に
[01:28.940] 誰もが 終わりの覚悟しても
[01:37.180] 敗れ去るのが イカサマなんだ
[01:40.150] 強気な瞳 輝かせてる
[01:47.670] 必然とは何なのかを 示す 鮮やかに
[01:59.690] 絶望さえ 冷酷な笑顏で
[02:04.570] 楽しめる条件でしかないと
[02:10.730] 摇さぶり合い 全て見拔く
[02:14.120] 勝負師(ギャンブラー)
[02:15.720] 凍る背筋 湧き上がってる
[02:20.330] 狂おしい想い
[02:32.610] ひとりよがりの孤独など 神に<れてやる
[02:45.670] 最弱ゆえ なにも持たぬゆえに
[02:50.800] 挑み 勝利探し続ける人
[02:57.050] その出逢いを 胸に戦っていく
[03:02.010] 誇り高きエンディングへと
[03:06.770] あなたと共に
[00:27.160] li qie nong
[00:29.840] se zhuo wei lai
[00:38.230] nu gan qing
[00:41.240] wu mou du shi shi
[00:48.230] zhi pei zhe zhang shang lin jiang li
[01:00.630] zui ruo da yi shou
[01:05.590] ke neng xing kuai yan ren
[01:11.790] yu chang suo zhan
[01:16.620] kua gao meng yue
[01:21.580] gong
[01:26.030] ya dao de xing shi bu li
[01:28.940] shui zhong jue wu
[01:37.180] bai qu
[01:40.150] qiang qi tong hui
[01:47.670] bi ran he shi xian
[01:59.690] jue wang leng ku xiao yan
[02:04.570] le tiao jian
[02:10.730] yao he quan jian ba
[02:14.120] sheng fu shi
[02:15.720] dong bei jin yong shang
[02:20.330] kuang xiang
[02:32.610] gu du shen
[02:45.670] zui ruo chi
[02:50.800] tiao sheng li tan xu ren
[02:57.050] chu feng xiong zhan
[03:02.010] kua gao
[03:06.770] gong
[00:27.160] lǐ qiè nòng
[00:29.840] sè zhuó wèi lái
[00:38.230] nù gǎn qíng
[00:41.240] wú móu dǔ shī shí
[00:48.230] zhī pèi zhě zhǎng shàng lǐn jiàng lì
[01:00.630] zuì ruò dǎ yī shǒu
[01:05.590] kě néng xìng kuài yán rén
[01:11.790] yǔ chǎng suǒ zhàn
[01:16.620] kuā gāo méng yuē
[01:21.580] gòng
[01:26.030] yā dào de xíng shì bù lì
[01:28.940] shuí zhōng jué wù
[01:37.180] bài qù
[01:40.150] qiáng qì tóng huī
[01:47.670] bì rán hé shì xiān
[01:59.690] jué wàng lěng kù xiào yán
[02:04.570] lè tiáo jiàn
[02:10.730] yáo hé quán jiàn bá
[02:14.120] shèng fù shī
[02:15.720] dòng bèi jīn yǒng shàng
[02:20.330] kuáng xiǎng
[02:32.610] gū dú shén
[02:45.670] zuì ruò chí
[02:50.800] tiāo shèng lì tàn xu rén
[02:57.050] chū féng xiōng zhàn
[03:02.010] kuā gāo
[03:06.770] gòng
Bias Hacker Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)