lian

恋のヒメヒメぺったんこ
lian Lyrics

Song 恋のヒメヒメぺったんこ
Artist 田村ゆかり
Album 恋のヒメヒメぺったんこ
Download Image LRC TXT
[ti:恋のヒメヒメぺったんこ]
[ar:田村ゆかり]
[00:05.976] ラブリーチャンスペたんこちゃん
[00:06.983] ラブリーチャンスペたんこちゃん
[00:08.935] ラブリーチャンスペたんこちゃん
[00:12.844] ラブリーチャンスペたんこちゃん
[00:16.896] よくあること…かも??…でも!!女子には大事なの
[00:22.303] わたしの気持ち、ねえねえ届いてる?届いてない?
[00:26.960] むりだって言われても今はちっちゃくても
[00:33.14] しんじたいこのハートは本物だって
[00:37.917] ページめくる今日のストーリー
[00:43.725] だきしめる胸に秘めたパワー
[00:48.692] ルートガイドに載ってない新しい世界へと
[00:53.914] レッツゴーメタモルフォーゼ!!
[00:57.939] ヒーメヒメ!!ヒメ!!
[01:00.345] スキスキダイスキ♥
[01:01.799] ヒメ!!ヒメ!!
[01:03.754] キラキラリン☆
[01:05.509] キミとみんないれば私って絶対無敵
[01:10.162] ヒーメヒメ!!ヒメ!!
[01:11.618] スキスキダイスキ♥
[01:13.117] ヒメ!!ヒメ!!
[01:14.270] キラキラリン☆
[01:15.871] 大きくなあれ魔法かけても
[01:18.272] ヒメはヒメなのヒメなのだ
[01:21.475] ヒメ!!ラブ★ヒメファイト♪
[01:30.242] はじめのいっぽはいつも夢を見る事ね
[01:35.451] こいの魔法はオトメの真っ白なふ一ふふふふん♪
[01:40.261] がっこうはいつだって事件の連続
[01:45.661] くまなくドキドキを一緒に探そう
[01:50.468] そばにずっといたいな~
[01:56.775] うんと楽しみたいんだもん
[02:00.579] ほら手を伸ばす先にはキミの笑顔が待ってる
[02:06.835] くらい夜もレッツジャンプ
[02:10.694] ヒーメヒメ!!ヒメ!!
[02:13.198] ラブラブフォーリンラブ♥
[02:15.709] ヒメ!!ヒメ!!
[02:16.660] ピカピカキュン☆
[02:18.112] 時問止められてもこの想いは止まらないんだよ
[02:22.764] ヒーメヒメ!!ヒメ!!
[02:24.428] ラブラブフォーリンラブ♥
[02:26.427] ヒメ!!ヒメ!!
[02:27.427] ピカピカキュン☆
[02:29.78] 大きくなあれ魔法かけても
[02:31.528] ヒメはヒメなのヒメなのだ
[02:34.530] ヒメ!!ラブ★ヒメピース♪
[02:37.732] ラブリーチャンスペたんこちゃん
[02:39.784] ラブリーチャンスペたんこちゃん
[02:40.535] ラブリーチャンスペたんこちゃん
[02:42.635] ラブリーチャンスペたんこちゃん
[02:48.37] ラッキーはどこにも転がってなんかない
[02:50.502] ぶきようだっていいの
[02:52.505] ひめてる声を出して
[02:53.855] メールじゃ本当の気持ちは伝わらないよ!!
[03:11.610] ヒーメヒメ!!ヒメ!!
[03:12.615] スキスキダイスキ♥
[03:14.165] ヒメ!!ヒメ!!
[03:15.316] キラキラリン☆
[03:16.916] キミとみんないれば私って絶対無敵
[03:19.268] ヒーメヒメ!!ヒメ!!
[03:23.725] ラブラブフォーリンラブ♥
[03:25.26] ヒメ!!ヒメ!!
[03:26.476] ピカピカキュン☆
[03:28.28] 時問止められてもこの想いは止まらないんだよ
[03:32.478] ヒーメヒメ!!ヒメ!!
[03:34.80] ラブラブフォーリンラブ♥
[03:36.183] ヒメ!!ヒメ!!
[03:37.633] ピカピカキュン☆
[03:38.586] 大きくなあれ魔法かけても
[03:40.486] ヒメはヒメなのヒメなのだ
[03:42.87] ヒメ!!ラブ★ヒメピース♪
ti: lian
ar: tian cun
[00:05.976]
[00:06.983]
[00:08.935]
[00:12.844]
[00:16.896] ??!! nv zi da shi
[00:22.303] qi chi jie? jie?
[00:26.960] yan jin
[00:33.14] ben wu
[00:37.917] jin ri
[00:43.725] xiong mi
[00:48.692] zai xin shi jie
[00:53.914] !!
[00:57.939] !!!!
[01:00.345]
[01:01.799] !!!!
[01:03.754]
[01:05.509] si jue dui wu di
[01:10.162] !!!!
[01:11.618]
[01:13.117] !!!!
[01:14.270]
[01:15.871] da mo fa
[01:18.272]
[01:21.475] !!
[01:30.242] meng jian shi
[01:35.451] mo fa zhen bai yi
[01:40.261] shi jian lian xu
[01:45.661] yi xu tan
[01:50.468]
[01:56.775] le
[02:00.579] shou shen xian xiao yan dai
[02:06.835] ye
[02:10.694] !!!!
[02:13.198]
[02:15.709] !!!!
[02:16.660]
[02:18.112] shi wen zhi xiang zhi
[02:22.764] !!!!
[02:24.428]
[02:26.427] !!!!
[02:27.427]
[02:29.78] da mo fa
[02:31.528]
[02:34.530] !!
[02:37.732]
[02:39.784]
[02:40.535]
[02:42.635]
[02:48.37] zhuan
[02:50.502]
[02:52.505] sheng chu
[02:53.855] ben dang qi chi chuan!!
[03:11.610] !!!!
[03:12.615]
[03:14.165] !!!!
[03:15.316]
[03:16.916] si jue dui wu di
[03:19.268] !!!!
[03:23.725]
[03:25.26] !!!!
[03:26.476]
[03:28.28] shi wen zhi xiang zhi
[03:32.478] !!!!
[03:34.80]
[03:36.183] !!!!
[03:37.633]
[03:38.586] da mo fa
[03:40.486]
[03:42.87] !!
ti: liàn
ar: tián cūn
[00:05.976]
[00:06.983]
[00:08.935]
[00:12.844]
[00:16.896] ??!! nǚ zǐ dà shì
[00:22.303] qì chí jiè? jiè?
[00:26.960] yán jīn
[00:33.14] běn wù
[00:37.917] jīn rì
[00:43.725] xiōng mì
[00:48.692] zài xīn shì jiè
[00:53.914] !!
[00:57.939] !!!!
[01:00.345]
[01:01.799] !!!!
[01:03.754]
[01:05.509] sī jué duì wú dí
[01:10.162] !!!!
[01:11.618]
[01:13.117] !!!!
[01:14.270]
[01:15.871] dà mó fǎ
[01:18.272]
[01:21.475] !!
[01:30.242] mèng jiàn shì
[01:35.451] mó fǎ zhēn bái yī
[01:40.261] shì jiàn lián xu
[01:45.661] yī xù tàn
[01:50.468]
[01:56.775]
[02:00.579] shǒu shēn xiān xiào yán dài
[02:06.835]
[02:10.694] !!!!
[02:13.198]
[02:15.709] !!!!
[02:16.660]
[02:18.112] shí wèn zhǐ xiǎng zhǐ
[02:22.764] !!!!
[02:24.428]
[02:26.427] !!!!
[02:27.427]
[02:29.78] dà mó fǎ
[02:31.528]
[02:34.530] !!
[02:37.732]
[02:39.784]
[02:40.535]
[02:42.635]
[02:48.37] zhuǎn
[02:50.502]
[02:52.505] shēng chū
[02:53.855] běn dāng qì chí chuán!!
[03:11.610] !!!!
[03:12.615]
[03:14.165] !!!!
[03:15.316]
[03:16.916] sī jué duì wú dí
[03:19.268] !!!!
[03:23.725]
[03:25.26] !!!!
[03:26.476]
[03:28.28] shí wèn zhǐ xiǎng zhǐ
[03:32.478] !!!!
[03:34.80]
[03:36.183] !!!!
[03:37.633]
[03:38.586] dà mó fǎ
[03:40.486]
[03:42.87] !!
恋のヒメヒメぺったんこ lian Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)