bi nv li li you

彼女がフラグを立てる理由
bi nv li li you Lyrics

Song 彼女がフラグを立てる理由
Artist 茅野愛衣
Artist 阿澄佳奈
Artist 花澤香菜
Artist 日笠陽子
Artist 諏訪彩花
Artist 木戸衣吹
Album 彼女がフラグを立てる理由
Download Image LRC TXT
[ti:彼女がフラグを立てる理由]
[ar:YELL]
[al:彼女がフラグを立てる理由]
[offset:0]
[00:00.00] 「彼女がフラグを立てる理由」
[00:02.50] 作詞:畑 亜貴
[00:05.00] 作曲:森 浩太
[00:07.50] 編曲:古川貴浩
[00:10.00] 歌手:YELL (菜波・K・ブレードフィールド (CV.木戸衣吹)、魔法ヶ沢茜 (CV.茅野愛衣)、召喚寺菊乃 (CV.阿澄佳奈)、盗賊山恵 (CV.花澤香菜)、英雄崎凛 (CV.日笠陽子)、忍者林瑠璃 (CV.諏訪彩花))
[00:16.00]
[00:18.73] (全)Yes!
[00:20.05] (茜&菜波)目を閉じ感じて欲しい
[00:23.76] (菊乃&恵)手のひらに愛しい希望
[00:29.90] (瑠璃&凛)それはみんなと繋がる魔法
[00:35.77] (全)始まりのメッセージ
[00:40.60]
[00:41.90] (全)Yes!
[00:43.44] (菜波&恵&凛)未来を決めるのは
[00:47.10] (瑠璃&菊乃&茜)あきらめないチカラと
[00:50.51] (全)大好きを信じること
[00:54.92]
[00:57.00] (菊乃&茜&菜波)がんばってる時の
[00:59.08] (瑠璃&恵&凛)まっすぐな気持ちで
[01:01.92] (全)変わるんだねきっと
[01:04.44] 全てが
[01:06.76]
[01:07.39] (全)知りたい! 明日がどうなっちゃってもね
[01:10.54] (知りたい君のこと)
[01:13.15] ここでもう一度出会いたいから
[01:19.05] 君と約束 忘れちゃダメよ
[01:25.28] フラグを立てちゃおうか
[01:28.73] (見えないよ君には)
[01:33.24]
[01:43.09] (全)Why?
[01:44.50] (瑠璃&凛)誰かのことだけを
[01:48.13] (菊乃&恵)考えてしまうのは
[01:51.63] (茜&菜波)大好きがとまらないから?
[01:56.13]
[01:57.95] (菊乃&茜&菜波)心配しすぎると
[02:00.10] (瑠璃&恵&凛)ココロ迷子注意報
[02:03.04] (全)だいじょうぶさ 一瞬待ってて
[02:07.68]
[02:08.42] (全)遊ぼう!何でもできちゃうかもよ
[02:11.54] (遊ぼう追いかけよう)
[02:14.26] 夢の続きをもっと見ていたくて
[02:20.11] 君と冒険 魅力的だね
[02:26.33] 友情フラグの先には…? (育てたいこの��い)
[02:34.46]
[02:56.10] (茜&菜波)がんばってる時の
[02:58.28] (菊乃&恵)まっすぐな気持ちで
[03:01.21] (瑠璃&凛)変わるんだね
[03:02.69] (全)きっと全てが
[03:08.60]
[03:09.59] (全)知りたい!明日がどうなっちゃってもね
[03:12.53] (知りたい君のこと)
[03:15.35] ここでもう一度出会いたいから
[03:21.26] 君と約束 忘れちゃダメよ
[03:27.43] フラグを立てちゃおうか
[03:30.76] (見えないよ君には)
[03:36.15]
ti: bi nv li li you
ar: YELL
al: bi nv li li you
offset: 0
[00:00.00] bi nv li li you
[00:02.50] zuo ci: tian ya gui
[00:05.00] zuo qu: sen hao tai
[00:07.50] bian qu: gu chuan gui hao
[00:10.00] ge shou: YELL cai bo K CV. mu hu yi chui mo fa ze qian CV. mao ye ai yi zhao huan si ju nai CV. a cheng jia nai dao zei shan hui CV. hua ze xiang cai ying xiong qi lin CV. ri li yang zi ren zhe lin liu li CV. zou fang cai hua
[00:16.00]
[00:18.73] quan Yes!
[00:20.05] qian cai bo mu bi gan yu
[00:23.76] ju nai hui shou ai xi wang
[00:29.90] liu li lin ji mo fa
[00:35.77] quan shi
[00:40.60]
[00:41.90] quan Yes!
[00:43.44] cai bo hui lin wei lai jue
[00:47.10] liu li ju nai qian
[00:50.51] quan da hao xin
[00:54.92]
[00:57.00] ju nai qian cai bo shi
[00:59.08] liu li hui lin qi chi
[01:01.92] quan bian
[01:04.44] quan
[01:06.76]
[01:07.39] quan zhi! ming ri
[01:10.54] zhi jun
[01:13.15] yi du chu hui
[01:19.05] jun yue shu  wang
[01:25.28] li
[01:28.73] jian jun
[01:33.24]
[01:43.09] quan Why?
[01:44.50] liu li lin shui
[01:48.13] ju nai hui kao
[01:51.63] qian cai bo da hao?
[01:56.13]
[01:57.95] ju nai qian cai bo xin pei
[02:00.10] liu li hui lin mi zi zhu yi bao
[02:03.04] quan yi shun dai
[02:07.68]
[02:08.42] quan you! he
[02:11.54] you zhui
[02:14.26] meng xu jian
[02:20.11] jun mao xian  mei li de
[02:26.33] you qing xian? yu
[02:34.46]
[02:56.10] qian cai bo shi
[02:58.28] ju nai hui qi chi
[03:01.21] liu li lin bian
[03:02.69] quan quan
[03:08.60]
[03:09.59] quan zhi! ming ri
[03:12.53] zhi jun
[03:15.35] yi du chu hui
[03:21.26] jun yue shu  wang
[03:27.43] li
[03:30.76] jian jun
[03:36.15]
ti: bǐ nǚ lì lǐ yóu
ar: YELL
al: bǐ nǚ lì lǐ yóu
offset: 0
[00:00.00] bǐ nǚ lì lǐ yóu
[00:02.50] zuò cí: tián yà guì
[00:05.00] zuò qǔ: sēn hào tài
[00:07.50] biān qū: gǔ chuān guì hào
[00:10.00] gē shǒu: YELL cài bō K CV. mù hù yī chuī mó fǎ zé qiàn CV. máo yě ài yī zhào huàn sì jú nǎi CV. ā chéng jiā nài dào zéi shān huì CV. huā zé xiāng cài yīng xióng qí lǐn CV. rì lì yáng zi rěn zhě lín liú lí CV. zōu fǎng cǎi huā
[00:16.00]
[00:18.73] quán Yes!
[00:20.05] qiàn cài bō mù bì gǎn yù
[00:23.76] jú nǎi huì shǒu ài xī wàng
[00:29.90] liú lí lǐn jì mó fǎ
[00:35.77] quán shǐ
[00:40.60]
[00:41.90] quán Yes!
[00:43.44] cài bō huì lǐn wèi lái jué
[00:47.10] liú lí jú nǎi qiàn
[00:50.51] quán dà hǎo xìn
[00:54.92]
[00:57.00] jú nǎi qiàn cài bō shí
[00:59.08] liú lí huì lǐn qì chí
[01:01.92] quán biàn
[01:04.44] quán
[01:06.76]
[01:07.39] quán zhī! míng rì
[01:10.54] zhī jūn
[01:13.15] yí dù chū huì
[01:19.05] jūn yuē shù  wàng
[01:25.28]
[01:28.73] jiàn jūn
[01:33.24]
[01:43.09] quán Why?
[01:44.50] liú lí lǐn shuí
[01:48.13] jú nǎi huì kǎo
[01:51.63] qiàn cài bō dà hǎo?
[01:56.13]
[01:57.95] jú nǎi qiàn cài bō xīn pèi
[02:00.10] liú lí huì lǐn mí zi zhù yì bào
[02:03.04] quán yī shùn dài
[02:07.68]
[02:08.42] quán yóu! hé
[02:11.54] yóu zhuī
[02:14.26] mèng xu jiàn
[02:20.11] jūn mào xiǎn  mèi lì de
[02:26.33] yǒu qíng xiān? yù
[02:34.46]
[02:56.10] qiàn cài bō shí
[02:58.28] jú nǎi huì qì chí
[03:01.21] liú lí lǐn biàn
[03:02.69] quán quán
[03:08.60]
[03:09.59] quán zhī! míng rì
[03:12.53] zhī jūn
[03:15.35] yí dù chū huì
[03:21.26] jūn yuē shù  wàng
[03:27.43]
[03:30.76] jiàn jūn
[03:36.15]
彼女がフラグを立てる理由 bi nv li li you Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)