yi nv wei ji yi fa

乙女・危機一髪
yi nv wei ji yi fa Lyrics

Song 乙女・危機一髪
Artist ミルキィホームズ
Album Dreamin’
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : こだまさおり
[00:00.358] 作词 : こだまさおり
[00:01.75] さあ、華麗に花から花へと
[00:09.92] 蝶のように
[00:16.61] どうやら今日も悪いコが
[00:19.28] いるみたい
[00:32.70] 乙女のピンチを守る
[00:34.67] (よろこんでよろこんで)
[00:37.73] 大事な大事なわたしの使命
[00:40.29] (燃えちゃうわ燃えちゃうわ)
[00:43.10] ああ、世界のどこにいたって
[00:49.09] ねえ、ちゃんと耳を澄ましてる
[00:54.74] だから安心してていいのよ
[01:01.19] 笑って頂戴な
[01:04.67]
[01:08.69] さあ、お仕置きタイムスタートね
[01:15.98] 反省しなさい
[01:18.26] 大きな愛でね
[01:23.57] どんな悪党もイイコイイコ
[01:29.87] ナデナデしてるうちにホラ
[01:32.65] か・え・り・な・さ・い
[01:34.74]
[01:45.99] 何か困ってるのなら
[01:48.21] (言っちゃって言っちゃって)
[01:51.03] あんまり悩んじゃお肌に毒よ
[01:53.57] (いけないわいけないわ)
[01:56.24] もう、頑張り屋もいいけれど
[02:02.44] ねえ、やっぱりちょっと心配
[02:08.21] 力あわせていけばいいじゃない
[02:14.48] 水くさいでしょ
[02:17.80]
[02:21.96] さあ、みんなで定例お茶会
[02:29.18] 作戦会議
[02:31.52] 持ち寄る愛がね
[02:36.90] どんな理不尽も正しちゃうわ
[02:43.24] どうやら今日も乙女ピンチ
[02:45.76] お・ま・ち・か・ね
[02:47.94]
[03:00.56] さあ、誰からいけばいいかしら
[03:07.84] 反省しなさい
[03:10.16] 大きな愛でね
[03:15.55] どんな悪党もイイコイイコ
[03:21.87] ナデナデしてるうちにホラ
[03:24.61] か・え・り・な・さ・い
[03:31.87]
[00:00.00] zuo qu :
[00:00.358] zuo ci :
[00:01.75] hua li hua hua
[00:09.92] die
[00:16.61] jin ri e
[00:19.28]
[00:32.70] yi nv shou
[00:34.67]
[00:37.73] da shi da shi shi ming
[00:40.29] ran ran
[00:43.10] shi jie
[00:49.09] er cheng
[00:54.74] an xin
[01:01.19] xiao ding dai
[01:04.67]
[01:08.69] shi zhi
[01:15.98] fan xing
[01:18.26] da ai
[01:23.57] e dang
[01:29.87]
[01:32.65]
[01:34.74]
[01:45.99] he kun
[01:48.21] yan yan
[01:51.03] nao ji du
[01:53.57]
[01:56.24] wan zhang wu
[02:02.44] xin pei
[02:08.21] li
[02:14.48] shui
[02:17.80]
[02:21.96] ding li cha hui
[02:29.18] zuo zhan hui yi
[02:31.52] chi ji ai
[02:36.90] li bu jin zheng
[02:43.24] jin ri yi nv
[02:45.76]
[02:47.94]
[03:00.56] shui
[03:07.84] fan xing
[03:10.16] da ai
[03:15.55] e dang
[03:21.87]
[03:24.61]
[03:31.87]
[00:00.00] zuò qǔ :
[00:00.358] zuò cí :
[00:01.75] huá lì huā huā
[00:09.92] dié
[00:16.61] jīn rì è
[00:19.28]
[00:32.70] yǐ nǚ shǒu
[00:34.67]
[00:37.73] dà shì dà shì shǐ mìng
[00:40.29] rán rán
[00:43.10] shì jiè
[00:49.09] ěr chéng
[00:54.74] ān xīn
[01:01.19] xiào dǐng dài
[01:04.67]
[01:08.69] shì zhì
[01:15.98] fǎn xǐng
[01:18.26] dà ài
[01:23.57] è dǎng
[01:29.87]
[01:32.65]
[01:34.74]
[01:45.99] hé kùn
[01:48.21] yán yán
[01:51.03] nǎo jī dú
[01:53.57]
[01:56.24] wán zhāng wū
[02:02.44] xīn pèi
[02:08.21]
[02:14.48] shuǐ
[02:17.80]
[02:21.96] dìng lì chá huì
[02:29.18] zuò zhàn huì yì
[02:31.52] chí jì ài
[02:36.90] lǐ bù jìn zhèng
[02:43.24] jīn rì yǐ nǚ
[02:45.76]
[02:47.94]
[03:00.56] shuí
[03:07.84] fǎn xǐng
[03:10.16] dà ài
[03:15.55] è dǎng
[03:21.87]
[03:24.61]
[03:31.87]
乙女・危機一髪 yi nv wei ji yi fa Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)