hui! xue yue hua xiao zi Ver.

回レ!雪月花 (小紫Ver.)
hui! xue yue hua xiao zi Ver. Lyrics

Song 回レ!雪月花 (小紫Ver.)
Artist 小倉唯
Album TVアニメ「機巧少女は傷つかない」Blu-ray第1巻特典CD スペシャルソング
Download Image LRC TXT
[ti:回レ!雪月花 小紫ver.]
[ar:小倉唯]
[lr:ヒゲドライバー]
[co:ヒゲドライバー]
[ag:ヒゲドライバー]
[00:00.00] せ〜の いちにっさんはい!
[00:02.21]
[00:04.68] ほい! いよーーーーっ ぽん!
[00:07.66] ハッハッハッハッハッハッハィヤ
[00:11.12] ハッハッハッハッハッハッ う~
[00:13.26]
[00:13.36] さぁさぁさぁ
[00:14.08] これよりご覧いただきますは
[00:15.65] カブキ者たちの栄枯盛衰
[00:17.14] 時代常に日進月歩
[00:18.24] 聞いてってよ老若男女
[00:20.14] 一見は勧善懲悪
[00:21.49] 悪者どもを一刀両断
[00:22.85] 「でもホンドにそれだけで楽しいの?」
[00:25.63] もうなんだって蒟蒻問答
[00:27.48]
[00:27.58] ハッハッハッハッハッハッハィヤ
[00:30.57] ハッハッハッハッ
[00:31.97] いよーーーーっ ぽん!
[00:33.51]
[00:33.61] どこからともなく現れて
[00:34.96] すぐどこかへ行っちゃって神出鬼沒
[00:36.35] チャンスを待ったら一日千秋
[00:38.03] 追いかければ東奔西走
[00:39.68] 時代常に千変万化
[00:40.95] 人の心は複雑怪奇
[00:42.31] 「でも本気でそんなこ言ってんの?」
[00:45.02] もうどうにも満身創痍
[00:46.88]
[00:46.98] 嗚呼、巡り巡って夜の町
[00:53.27] キミは合図出し踊りだす
[00:58.02]
[00:58.12] はぁ~
[00:58.88] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ!
[01:02.12] 華麗に花弁 散らすように
[01:04.97] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ!
[01:08.13] 髪も振り乱して
[01:10.13]
[01:10.23] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[01:14.13] この宴は続く
[01:16.31] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[01:20.19] 今宵は雪月花
[01:23.14]
[01:25.43] ほい! いよーーーーっ ぽん!
[01:29.14] ハッハッハッハッハッハッハィヤ
[01:32.16] ハッハッハッハッハッハッ う~
[01:34.29]
[01:34.39] ねぇねぇねぇ
[01:35.12] この世に平安訪れるの?
[01:36.50] のべつ幕無し丁丁発止
[01:38.09] 兵ども千客万来
[01:39.50] ひしめき合群雄割拠
[01:41.00] 伸るか反るか一攫千金
[01:42.47] 気が付いたら絶体絶命
[01:43.50] 「でも本音のとこ、どうなってんの?」
[01:46.62] もうまったく奇想天外
[01:48.41]
[01:48.51] 嗚呼、辿り辿って夜の町
[01:54.83] 迷い一つなく踊りだす
[01:59.58]
[01:59.68] はぁ~
[02:00.44] 回レ回レ回レ回レ回レ 回レ回レ回レ回レ!
[02:03.64] 華麗に花弁 散らすように
[02:06.49] 回レ回レ回レ回レ回レ 回レ回レ回レ回レ!
[02:09.66] 髪も振り乱して
[02:11.62]
[02:11.72] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[02:15.63] この宴は続く
[02:17.67] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[02:21.60] 今宵は雪月花
[02:24.32]
[02:36.74] ハッハッハッハッハッハッハィヤ
[02:39.72] ハッハッハッハッハッハッ さぁさぁさぁ
[02:42.45] ハッハッハッハッハッハッハィヤ
[02:45.49] ハッハッハッハッハッハッ
[02:47.66] 花で一つ、鳥で二つ
[02:51.31] 手打ち鳴らす
[02:54.12] 風で三つ、嗚呼、月出て四つ
[02:58.76] 鳴らす鳴らす……
[03:00.09] 花で一つ、鳥で二つ
[03:03.34] 手打ち鳴らす
[03:06.25] 風で三つ、嗚呼、月出て四つ
[03:10.78] 鳴らす鳴らす……
[03:12.26]
[03:13.28] 今は
[03:15.35] 回レ回レ回レ回レ回レ 回レ回レ回レ回レ!
[03:18.63] 華麗に花弁 散らすように
[03:21.35] 回レ回レ回レ回レ回レ 回レ回レ回レ回レ!
[03:24.60] 髪も振り乱して
[03:26.72] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[03:30.67] この宴は続く
[03:32.75] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[03:36.63] 今宵は何曜日か?
[03:39.02] 水木金?
[03:40.56] 土日月火?
[03:43.28]
[03:44.11] ハッハッハッハッハッハッハィヤ
[03:47.00] ハッハッハッハッ
[03:48.57] いよーーーーっ ぽん!
[03:50.23]
[03:50.43] -終わり-
ti: hui! xue yue hua xiao zi ver.
ar: xiao cang wei
lr:
co:
ag:
[00:00.00] !
[00:02.21]
[00:04.68] ! !
[00:07.66]
[00:11.12] 
[00:13.26]
[00:13.36]
[00:14.08] lan
[00:15.65] zhe rong ku sheng shuai
[00:17.14] shi dai chang ri jin yue bu
[00:18.24] wen lao ruo nan nv
[00:20.14] yi jian quan shan cheng e
[00:21.49] e zhe yi dao liang duan
[00:22.85] le?
[00:25.63] ju ruo wen da
[00:27.48]
[00:27.58]
[00:30.57]
[00:31.97] !
[00:33.51]
[00:33.61] xian
[00:34.96] xing shen chu gui mei
[00:36.35] dai yi ri qian qiu
[00:38.03] zhui dong ben xi zou
[00:39.68] shi dai chang qian bian wan hua
[00:40.95] ren xin fu za guai qi
[00:42.31] ben qi yan?
[00:45.02] man shen chuang yi
[00:46.88]
[00:46.98] wu hu xun xun ye ting
[00:53.27] he tu chu yong
[00:58.02]
[00:58.12]
[00:58.88] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[01:02.12] hua li hua bian san
[01:04.97] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[01:08.13] fa zhen luan
[01:10.13]
[01:10.23] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[01:14.13] yan xu
[01:16.31] yong ge yi xin bu luan hui!
[01:20.19] jin xiao xue yue hua
[01:23.14]
[01:25.43] ! !
[01:29.14]
[01:32.16] 
[01:34.29]
[01:34.39]
[01:35.12] shi ping an fang?
[01:36.50] mu wu ding ding fa zhi
[01:38.09] bing qian ke wan lai
[01:39.50] he qun xiong ge ju
[01:41.00] shen fan yi jue qian jin
[01:42.47] qi fu jue ti jue ming
[01:43.50] ben yin?
[01:46.62] qi xiang tian wai
[01:48.41]
[01:48.51] wu hu chan chan ye ting
[01:54.83] mi yi yong
[01:59.58]
[01:59.68]
[02:00.44] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[02:03.64] hua li hua bian san
[02:06.49] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[02:09.66] fa zhen luan
[02:11.62]
[02:11.72] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[02:15.63] yan xu
[02:17.67] yong ge yi xin bu luan hui!
[02:21.60] jin xiao xue yue hua
[02:24.32]
[02:36.74]
[02:39.72] 
[02:42.45]
[02:45.49]
[02:47.66] hua yi niao er
[02:51.31] shou da ming
[02:54.12] feng san wu hu yue chu si
[02:58.76] ming ming
[03:00.09] hua yi niao er
[03:03.34] shou da ming
[03:06.25] feng san wu hu yue chu si
[03:10.78] ming ming
[03:12.26]
[03:13.28] jin
[03:15.35] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[03:18.63] hua li hua bian san
[03:21.35] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[03:24.60] fa zhen luan
[03:26.72] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[03:30.67] yan xu
[03:32.75] yong ge yi xin bu luan hui!
[03:36.63] jin xiao he yao ri?
[03:39.02] shui mu jin?
[03:40.56] tu ri yue huo?
[03:43.28]
[03:44.11]
[03:47.00]
[03:48.57] !
[03:50.23]
[03:50.43] zhong
ti: huí! xuě yuè huā xiǎo zǐ ver.
ar: xiǎo cāng wéi
lr:
co:
ag:
[00:00.00] !
[00:02.21]
[00:04.68] ! !
[00:07.66]
[00:11.12] 
[00:13.26]
[00:13.36]
[00:14.08] lǎn
[00:15.65] zhě róng kū shèng shuāi
[00:17.14] shí dài cháng rì jìn yuè bù
[00:18.24] wén lǎo ruò nán nǚ
[00:20.14] yī jiàn quàn shàn chéng è
[00:21.49] è zhě yī dāo liǎng duàn
[00:22.85] lè?
[00:25.63] jǔ ruò wèn dá
[00:27.48]
[00:27.58]
[00:30.57]
[00:31.97] !
[00:33.51]
[00:33.61] xiàn
[00:34.96] xíng shén chū guǐ méi
[00:36.35] dài yī rì qiān qiū
[00:38.03] zhuī dōng bēn xī zǒu
[00:39.68] shí dài cháng qiān biàn wàn huà
[00:40.95] rén xīn fù zá guài qí
[00:42.31] běn qì yán?
[00:45.02] mǎn shēn chuàng yí
[00:46.88]
[00:46.98] wū hū xún xún yè tīng
[00:53.27] hé tú chū yǒng
[00:58.02]
[00:58.12]
[00:58.88] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[01:02.12] huá lì huā biàn sàn
[01:04.97] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[01:08.13] fà zhèn luàn
[01:10.13]
[01:10.23] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[01:14.13] yàn xu
[01:16.31] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[01:20.19] jīn xiāo xuě yuè huā
[01:23.14]
[01:25.43] ! !
[01:29.14]
[01:32.16] 
[01:34.29]
[01:34.39]
[01:35.12] shì píng ān fǎng?
[01:36.50] mù wú dīng dīng fā zhǐ
[01:38.09] bīng qiān kè wàn lái
[01:39.50] hé qún xióng gē jù
[01:41.00] shēn fǎn yī jué qiān jīn
[01:42.47] qì fù jué tǐ jué mìng
[01:43.50] běn yīn?
[01:46.62] qí xiǎng tiān wài
[01:48.41]
[01:48.51] wū hū chān chān yè tīng
[01:54.83] mí yī yǒng
[01:59.58]
[01:59.68]
[02:00.44] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[02:03.64] huá lì huā biàn sàn
[02:06.49] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[02:09.66] fà zhèn luàn
[02:11.62]
[02:11.72] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[02:15.63] yàn xu
[02:17.67] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[02:21.60] jīn xiāo xuě yuè huā
[02:24.32]
[02:36.74]
[02:39.72] 
[02:42.45]
[02:45.49]
[02:47.66] huā yī niǎo èr
[02:51.31] shǒu dǎ míng
[02:54.12] fēng sān wū hū yuè chū sì
[02:58.76] míng míng
[03:00.09] huā yī niǎo èr
[03:03.34] shǒu dǎ míng
[03:06.25] fēng sān wū hū yuè chū sì
[03:10.78] míng míng
[03:12.26]
[03:13.28] jīn
[03:15.35] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[03:18.63] huá lì huā biàn sàn
[03:21.35] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[03:24.60] fà zhèn luàn
[03:26.72] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[03:30.67] yàn xu
[03:32.75] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[03:36.63] jīn xiāo hé yào rì?
[03:39.02] shuǐ mù jīn?
[03:40.56] tǔ rì yuè huǒ?
[03:43.28]
[03:44.11]
[03:47.00]
[03:48.57] !
[03:50.23]
[03:50.43] zhōng
回レ!雪月花 (小紫Ver.) hui! xue yue hua xiao zi Ver. Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)