hui! xue yue hua Remix Ver.

回レ! 雪月花(Remix Ver.)
hui! xue yue hua Remix Ver. Lyrics

Song 回レ! 雪月花(Remix Ver.)
Artist 原田ひとみ
Artist 茅野愛衣
Artist 小倉唯
Album 回レ! 雪月花
Download Image LRC TXT
[00:11.430]
[00:20.570] さぁさぁさぁ
[00:21.850] これよりご覧いただきますは
[00:23.220] カブキ者たちの栄枯盛衰
[00:25.220] 时代常に日进月歩
[00:26.690] 闻いてってよ老若男女
[00:28.550] 一见は勧善惩悪
[00:29.920] 悪者どもを一刀両断
[00:31.620] 「でもホンドにそれだけで楽しいの?」
[00:34.470] もうなんだって蒟蒻问答
[00:36.590]
[00:36.680] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[00:39.970] ハッハッハッハッハッハッ
[00:43.240] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[00:46.850] ハッハッハッハッ
[00:48.300] いよーーーーっ ぽん!
[00:49.760]
[00:49.900] どこからともなく现れて
[00:51.500] すぐどこかへ行っちゃって神出鬼没
[00:53.250] チャンスを待ったら一日千秋
[00:54.740] 追いかければ东奔西走
[00:56.580] 时代常に千変万化
[00:58.070] 人の心は复雑怪奇
[00:59.620] 「でも本気でそんなこ言ってんの?」
[01:02.650] もうどうにも満身创痍
[01:04.830]
[01:04.870] 呜呼、巡り巡って夜の町
[01:12.530] キミは合図出し踊りだす
[01:24.600]
[01:27.940] はぁ?
[01:29.280] 回レ回レ回レ回レ回レ
[01:30.600] 回レ回レ回レ回レ!
[01:32.600] 华丽に花弁 散らすように
[01:35.410] 回レ回レ回レ回レ回レ
[01:37.410] 回レ回レ回レ回レ!
[01:39.270] 髪も振り乱して
[01:41.360]
[01:41.640] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明后日と
[01:45.820] この宴は続く
[01:47.820] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[01:52.170] 今宵は雪月花
[01:55.630]
[02:11.000] ねぇねぇねぇ
[02:11.980] この世に平安访れるの?
[02:13.480] のべつ幕无し丁丁発止
[02:15.180] 兵ども千客万来
[02:16.930] ひしめき合群雄割拠
[02:18.590] 伸るか反るか一攫千金
[02:20.160] 気が付いたら绝体绝命
[02:21.790] 「でも本音のとこ、どうなってんの?」
[02:24.590] もうまったく奇想天外
[02:26.770]
[02:26.840] 呜呼、辿り辿って夜の町
[02:33.840] 迷い一つなく踊りだす
[02:39.300]
[02:39.380] はぁ?
[02:40.400] 回レ回レ回レ回レ回レ
[02:41.760] 回レ回レ回レ回レ!
[02:43.770] 华丽に花弁 散らすように
[02:46.590] 回レ回レ回レ回レ回レ
[02:48.540] 回レ回レ回レ回レ!
[02:50.400] 髪も振り乱して
[02:52.510]
[02:52.670] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明后日と
[02:56.980] この宴は続く
[02:59.320] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[03:03.630] 今宵は雪月花
[03:06.670]
[03:18.930] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[03:23.520] ハッハッハッハッハッハッ さぁさぁさぁ
[03:26.810] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[03:30.130] ハッハッハッハッハッハッ
[03:33.160]
[03:34.200] 花で一つ、鸟で二つ
[03:37.370] 手打ち鸣らす
[03:40.680] 风で三つ、呜呼、月出て四つ
[03:44.810] 鸣らす鸣らす......
[03:47.240] 花で一つ、鸟で二つ
[03:50.860] 手打ち鸣らす
[03:53.980] 风で三つ、呜呼、月出て四つ
[03:58.210] 鸣らす鸣らす......
[04:12.330]
[04:13.380] 今は
[04:15.650] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ
[04:18.770] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ
[04:22.450] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ
[04:25.450] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ
[04:28.880] 回レ回レ回レ回レ回レ
[04:30.730] 回レ回レ回レ回レ!
[04:32.700] 华丽に花弁 散らすように
[04:35.550] 回レ回レ回レ回レ回レ
[04:37.390] 回レ回レ回レ回レ!
[04:39.170] 髪も振り乱して
[04:41.310]
[04:41.570] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明后日と
[04:45.770] この宴は続く
[04:48.070] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[04:52.430] 今宵は何曜日か?
[04:55.560] 水木金?
[04:57.160] 土日月火?
[05:00.440]
[05:11.980] 回レ回レ回レ回レ回レ
[05:15.800] 回レ回レ回レ回レ回レ
[05:19.720]
[00:11.430]
[00:20.570]
[00:21.850] lan
[00:23.220] zhe rong ku sheng shuai
[00:25.220] shi dai chang ri jin yue bu
[00:26.690] wen lao ruo nan nv
[00:28.550] yi jian quan shan cheng e
[00:29.920] e zhe yi dao liang duan
[00:31.620] le?
[00:34.470] ju ruo wen da
[00:36.590]
[00:36.680]
[00:39.970]
[00:43.240]
[00:46.850]
[00:48.300] !
[00:49.760]
[00:49.900] xian
[00:51.500] xing shen chu gui mo
[00:53.250] dai yi ri qian qiu
[00:54.740] zhui dong ben xi zou
[00:56.580] shi dai chang qian bian wan hua
[00:58.070] ren xin fu za guai qi
[00:59.620] ben qi yan?
[01:02.650] man shen chuang yi
[01:04.830]
[01:04.870] wu hu xun xun ye ting
[01:12.530] he tu chu yong
[01:24.600]
[01:27.940] ?
[01:29.280] hui hui hui hui hui
[01:30.600] hui hui hui hui!
[01:32.600] hua li hua bian san
[01:35.410] hui hui hui hui hui
[01:37.410] hui hui hui hui!
[01:39.270] fa zhen luan
[01:41.360]
[01:41.640] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[01:45.820] yan xu
[01:47.820] yong ge yi xin bu luan hui!
[01:52.170] jin xiao xue yue hua
[01:55.630]
[02:11.000]
[02:11.980] shi ping an fang?
[02:13.480] mu wu ding ding fa zhi
[02:15.180] bing qian ke wan lai
[02:16.930] he qun xiong ge ju
[02:18.590] shen fan yi jue qian jin
[02:20.160] qi fu jue ti jue ming
[02:21.790] ben yin?
[02:24.590] qi xiang tian wai
[02:26.770]
[02:26.840] wu hu chan chan ye ting
[02:33.840] mi yi yong
[02:39.300]
[02:39.380] ?
[02:40.400] hui hui hui hui hui
[02:41.760] hui hui hui hui!
[02:43.770] hua li hua bian san
[02:46.590] hui hui hui hui hui
[02:48.540] hui hui hui hui!
[02:50.400] fa zhen luan
[02:52.510]
[02:52.670] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[02:56.980] yan xu
[02:59.320] yong ge yi xin bu luan hui!
[03:03.630] jin xiao xue yue hua
[03:06.670]
[03:18.930]
[03:23.520]
[03:26.810]
[03:30.130]
[03:33.160]
[03:34.200] hua yi niao er
[03:37.370] shou da ming
[03:40.680] feng san wu hu yue chu si
[03:44.810] ming ming......
[03:47.240] hua yi niao er
[03:50.860] shou da ming
[03:53.980] feng san wu hu yue chu si
[03:58.210] ming ming......
[04:12.330]
[04:13.380] jin
[04:15.650] hui hui hui hui hui hui hui hui hui
[04:18.770] hui hui hui hui hui hui hui hui hui
[04:22.450] hui hui hui hui hui hui hui hui hui
[04:25.450] hui hui hui hui hui hui hui hui
[04:28.880] hui hui hui hui hui
[04:30.730] hui hui hui hui!
[04:32.700] hua li hua bian san
[04:35.550] hui hui hui hui hui
[04:37.390] hui hui hui hui!
[04:39.170] fa zhen luan
[04:41.310]
[04:41.570] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[04:45.770] yan xu
[04:48.070] yong ge yi xin bu luan hui!
[04:52.430] jin xiao he yao ri?
[04:55.560] shui mu jin?
[04:57.160] tu ri yue huo?
[05:00.440]
[05:11.980] hui hui hui hui hui
[05:15.800] hui hui hui hui hui
[05:19.720]
[00:11.430]
[00:20.570]
[00:21.850] lǎn
[00:23.220] zhě róng kū shèng shuāi
[00:25.220] shí dài cháng rì jìn yuè bù
[00:26.690] wén lǎo ruò nán nǚ
[00:28.550] yī jiàn quàn shàn chéng è
[00:29.920] è zhě yī dāo liǎng duàn
[00:31.620] lè?
[00:34.470] jǔ ruò wèn dá
[00:36.590]
[00:36.680]
[00:39.970]
[00:43.240]
[00:46.850]
[00:48.300] !
[00:49.760]
[00:49.900] xiàn
[00:51.500] xíng shén chū guǐ mò
[00:53.250] dài yī rì qiān qiū
[00:54.740] zhuī dōng bēn xī zǒu
[00:56.580] shí dài cháng qiān biàn wàn huà
[00:58.070] rén xīn fù zá guài qí
[00:59.620] běn qì yán?
[01:02.650] mǎn shēn chuàng yí
[01:04.830]
[01:04.870] wū hū xún xún yè tīng
[01:12.530] hé tú chū yǒng
[01:24.600]
[01:27.940] ?
[01:29.280] huí huí huí huí huí
[01:30.600] huí huí huí huí!
[01:32.600] huá lì huā biàn sàn
[01:35.410] huí huí huí huí huí
[01:37.410] huí huí huí huí!
[01:39.270] fà zhèn luàn
[01:41.360]
[01:41.640] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[01:45.820] yàn xu
[01:47.820] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[01:52.170] jīn xiāo xuě yuè huā
[01:55.630]
[02:11.000]
[02:11.980] shì píng ān fǎng?
[02:13.480] mù wú dīng dīng fā zhǐ
[02:15.180] bīng qiān kè wàn lái
[02:16.930] hé qún xióng gē jù
[02:18.590] shēn fǎn yī jué qiān jīn
[02:20.160] qì fù jué tǐ jué mìng
[02:21.790] běn yīn?
[02:24.590] qí xiǎng tiān wài
[02:26.770]
[02:26.840] wū hū chān chān yè tīng
[02:33.840] mí yī yǒng
[02:39.300]
[02:39.380] ?
[02:40.400] huí huí huí huí huí
[02:41.760] huí huí huí huí!
[02:43.770] huá lì huā biàn sàn
[02:46.590] huí huí huí huí huí
[02:48.540] huí huí huí huí!
[02:50.400] fà zhèn luàn
[02:52.510]
[02:52.670] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[02:56.980] yàn xu
[02:59.320] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[03:03.630] jīn xiāo xuě yuè huā
[03:06.670]
[03:18.930]
[03:23.520]
[03:26.810]
[03:30.130]
[03:33.160]
[03:34.200] huā yī niǎo èr
[03:37.370] shǒu dǎ míng
[03:40.680] fēng sān wū hū yuè chū sì
[03:44.810] míng míng......
[03:47.240] huā yī niǎo èr
[03:50.860] shǒu dǎ míng
[03:53.980] fēng sān wū hū yuè chū sì
[03:58.210] míng míng......
[04:12.330]
[04:13.380] jīn
[04:15.650] huí huí huí huí huí huí huí huí huí
[04:18.770] huí huí huí huí huí huí huí huí huí
[04:22.450] huí huí huí huí huí huí huí huí huí
[04:25.450] huí huí huí huí huí huí huí huí
[04:28.880] huí huí huí huí huí
[04:30.730] huí huí huí huí!
[04:32.700] huá lì huā biàn sàn
[04:35.550] huí huí huí huí huí
[04:37.390] huí huí huí huí!
[04:39.170] fà zhèn luàn
[04:41.310]
[04:41.570] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[04:45.770] yàn xu
[04:48.070] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[04:52.430] jīn xiāo hé yào rì?
[04:55.560] shuǐ mù jīn?
[04:57.160] tǔ rì yuè huǒ?
[05:00.440]
[05:11.980] huí huí huí huí huí
[05:15.800] huí huí huí huí huí
[05:19.720]
回レ! 雪月花(Remix Ver.) hui! xue yue hua Remix Ver. Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)