zao 

ロマンスはまだ早い 
zao  Lyrics

Song ロマンスはまだ早い 
Artist 佐藤聡美
Artist 茅野愛衣
Album まどろみの約束
Download Image LRC TXT
[ti:ロマンスはまだ早い]
[ar:佐藤聪美&茅野爱衣]
[al:まどろみの約束]
[00:00.00] 作曲 : 渡辺翔
[00:01.00] 作词 : こだまさおり
[00:10.09]
[00:12.11]
[00:17.75] 制服胸のポケット隐している
[00:23.78] ヒミツを个性と呼ぶ? それとも…孤独?
[00:30.75] 深读みされなくたってわかりそうな
[00:37.58] 自分にさえも谜な部分ある、けど、言わない
[00:44.82] キミの一部とヘンな引力
[00:51.12] ココロミステリー ロマンス未满
[00:59.93]
[01:00.28] 谁にもまだ内绪のわたし きっと知りたくなるよ
[01:07.24] みんながまだ气づかないキミと もっと交换しちゃおう
[01:15.02] それからそれから次のページ
[01:20.81]
[01:29.74] 教室のスミぽつんとうわのそらで
[01:36.45] 哲学的沈默 そうでもないか
[01:43.39] 别に冗谈にしないで口にしたら
[01:49.76] おもわず混乱する本音、うそ、多分ホント
[01:56.94] 些细なことがリンクしていく
[02:03.53] 偶然だなんて、思ってないでしょ?
[02:11.97]
[02:12.55] 彼にもまだ见えてない未来 きっと面白くなる
[02:20.24] わたしだけがキャッチした予感 はっと意外なストーリー
[02:28.69] 续きは续きはお乐しみに
[02:34.73]
[02:46.27] 谁にもまだ内绪のわたし きっと知りたくなるよ
[02:54.18] みんながまだ气づかないキミと もっと交换して
[03:00.09] 彼にもまだ见えてない未来 きっと面白くなる
[03:06.63] わたしだけがキャッチした予感 はっと意外なストーリー
[03:15.14] それからそれから 次のページを开く
[03:27.65] 終わる
ti: zao
ar: zuo teng cong mei mao ye ai yi
al: yue shu
[00:00.00] zuo qu : du bian xiang
[00:01.00] zuo ci :
[00:10.09]
[00:12.11]
[00:17.75] zhi fu xiong yin
[00:23.78] ge xing hu? gu du?
[00:30.75] shen du
[00:37.58] zi fen mi bu fen yan
[00:44.82] yi bu yin li
[00:51.12] wei man
[00:59.93]
[01:00.28] shui nei xu zhi
[01:07.24] qi jiao huan
[01:15.02] ci
[01:20.81]
[01:29.74] jiao shi
[01:36.45] zhe xue de shen mo
[01:43.39] bie rong tan kou
[01:49.76] hun luan ben yin duo fen
[01:56.94] xie xi
[02:03.53] ou ran si?
[02:11.97]
[02:12.55] bi jian wei lai mian bai
[02:20.24] yu gan yi wai
[02:28.69] xu xu le
[02:34.73]
[02:46.27] shui nei xu zhi
[02:54.18] qi jiao huan
[03:00.09] bi jian wei lai mian bai
[03:06.63] yu gan yi wai
[03:15.14] ci kai
[03:27.65] zhong
ti: zǎo
ar: zuǒ téng cōng měi máo yě ài yī
al: yuē shù
[00:00.00] zuò qǔ : dù biān xiáng
[00:01.00] zuò cí :
[00:10.09]
[00:12.11]
[00:17.75] zhì fú xiōng yǐn
[00:23.78] gè xìng hū? gū dú?
[00:30.75] shēn dú
[00:37.58] zì fēn mí bù fèn yán
[00:44.82] yī bù yǐn lì
[00:51.12] wèi mǎn
[00:59.93]
[01:00.28] shuí nèi xù zhī
[01:07.24] qì jiāo huàn
[01:15.02]
[01:20.81]
[01:29.74] jiào shì
[01:36.45] zhé xué de shěn mò
[01:43.39] bié rǒng tán kǒu
[01:49.76] hùn luàn běn yīn duō fēn
[01:56.94] xiē xì
[02:03.53] ǒu rán sī?
[02:11.97]
[02:12.55] bǐ jiàn wèi lái miàn bái
[02:20.24] yǔ gǎn yì wài
[02:28.69] xù xù lè
[02:34.73]
[02:46.27] shuí nèi xù zhī
[02:54.18] qì jiāo huàn
[03:00.09] bǐ jiàn wèi lái miàn bái
[03:06.63] yǔ gǎn yì wài
[03:15.14] cì kāi
[03:27.65] zhōng
ロマンスはまだ早い  zao  Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)