pian fang

片方だけのイヤリング
pian fang Lyrics

Song 片方だけのイヤリング
Artist 田村ゆかり
Album W:Wonder tale
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 太田雅友
[00:00.00] 作词 : 松井五郎
[00:00.00] 「片方だけのイヤリング」
[00:30.00]
[00:34.89] 好きなのに 好きなのに
[00:39.98] 二度と揃わないイヤリング
[00:44.84] だめなんだ だめなんだ
[00:49.41] 失くしたあなたを探してる
[00:54.26] ずっと心のどこか
[01:02.72]
[01:18.65] 雲がちぎれた水色の空
[01:23.23] ぼんやりまた見てるわ
[01:28.28] いつも近くに並んでた影
[01:32.70] もうそこには誰もいない
[01:38.23]
[01:38.54] ただ幸せでいたくても
[01:42.62] 時は止まらない
[01:47.37] 二人の距離を変えたのは
[01:51.96] どんな季節の風
[01:56.81]
[01:59.19] 好きなのに 好きなのに
[02:04.22] 片方しかないイヤリング
[02:08.80] いまだって いまだって
[02:13.73] 消えない跡だけ残ってる
[02:18.34] きっと夢の続きで
[02:26.38]
[02:42.82] 恋の終わりは簡単なのね
[02:47.26] ノートを閉じるみたい
[02:52.21] そっとこぼれた涙もじきに
[02:56.69] そう思い出と呼ぶのかな
[03:02.00]
[03:02.32] でも思うよりさみしさは
[03:06.93] 時をとえるもの
[03:11.34] あなたがくれたなにもかも
[03:16.07] ほら輝いてる
[03:20.78]
[03:23.25] 好きなのに 好きなのに
[03:28.19] 二度と揃わないイヤリング
[03:32.71] だめなんだ だめなんだ
[03:37.52] 失くしたあなたを探してる
[03:42.28] ずっと心のどこか
[03:50.14]
[04:07.03]
[04:09.03] 二人が信じてた気持ち
[04:13.35] まだ輝いてる
[04:18.42]
[04:20.90] 好きなのに 好きなのに
[04:25.61] 片方しかないイヤリング
[04:30.24] いまだって 好きなのに
[04:35.18] 私の愛だけ残ってる
[04:39.73] きっと夢の続きで
[04:48.19]
[04:50.00] 終わり
[05:00.00]
[00:00.00] zuo qu : tai tian ya you
[00:00.00] zuo ci : song jing wu lang
[00:00.00] pian fang
[00:30.00]
[00:34.89] hao hao
[00:39.98] er du jian
[00:44.84] 
[00:49.41] shi tan
[00:54.26] xin
[01:02.72]
[01:18.65] yun shui se kong
[01:23.23] jian
[01:28.28] jin bing ying
[01:32.70] shui
[01:38.23]
[01:38.54] xing
[01:42.62] shi zhi
[01:47.37] er ren ju li bian
[01:51.96] ji jie feng
[01:56.81]
[01:59.19] hao hao
[02:04.22] pian fang
[02:08.80] 
[02:13.73] xiao ji can
[02:18.34] meng xu
[02:26.38]
[02:42.82] lian zhong jian dan
[02:47.26] bi
[02:52.21] lei
[02:56.69] si chu hu
[03:02.00]
[03:02.32] si
[03:06.93] shi
[03:11.34]
[03:16.07] hui
[03:20.78]
[03:23.25] hao hao
[03:28.19] er du jian
[03:32.71] 
[03:37.52] shi tan
[03:42.28] xin
[03:50.14]
[04:07.03]
[04:09.03] er ren xin qi chi
[04:13.35] hui
[04:18.42]
[04:20.90] hao hao
[04:25.61] pian fang
[04:30.24]  hao
[04:35.18] si ai can
[04:39.73] meng xu
[04:48.19]
[04:50.00] zhong
[05:00.00]
[00:00.00] zuò qǔ : tài tián yǎ yǒu
[00:00.00] zuò cí : sōng jǐng wǔ láng
[00:00.00] piàn fāng
[00:30.00]
[00:34.89] hǎo hǎo
[00:39.98] èr dù jiǎn
[00:44.84] 
[00:49.41] shī tàn
[00:54.26] xīn
[01:02.72]
[01:18.65] yún shuǐ sè kōng
[01:23.23] jiàn
[01:28.28] jìn bìng yǐng
[01:32.70] shuí
[01:38.23]
[01:38.54] xìng
[01:42.62] shí zhǐ
[01:47.37] èr rén jù lí biàn
[01:51.96] jì jié fēng
[01:56.81]
[01:59.19] hǎo hǎo
[02:04.22] piàn fāng
[02:08.80] 
[02:13.73] xiāo jī cán
[02:18.34] mèng xu
[02:26.38]
[02:42.82] liàn zhōng jiǎn dān
[02:47.26]
[02:52.21] lèi
[02:56.69] sī chū hū
[03:02.00]
[03:02.32]
[03:06.93] shí
[03:11.34]
[03:16.07] huī
[03:20.78]
[03:23.25] hǎo hǎo
[03:28.19] èr dù jiǎn
[03:32.71] 
[03:37.52] shī tàn
[03:42.28] xīn
[03:50.14]
[04:07.03]
[04:09.03] èr rén xìn qì chí
[04:13.35] huī
[04:18.42]
[04:20.90] hǎo hǎo
[04:25.61] piàn fāng
[04:30.24]  hǎo
[04:35.18] sī ài cán
[04:39.73] mèng xu
[04:48.19]
[04:50.00] zhōng
[05:00.00]
片方だけのイヤリング pian fang Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)