TOYS

それはTOYS☆
TOYS Lyrics

Song それはTOYS☆
Artist ミルキィホームズ
Album Colourful Garden
Download Image LRC TXT
[00:01.74] 「それはTOYS☆」
[00:07.74] 作曲∶福本公四郎
[00:17.74]
[00:19.74] ホイ来たソラ来たいらっしゃい 
[00:22.26] 飛んで火にいるお嬢さん
[00:24.65] か弱いウサギのようです どうしました?
[00:29.34] 守らなくちゃです! おいで?
[00:34.39] あらあらどうやらアチラの紳士 
[00:36.96] イケナイ視線で狙ってる
[00:39.42] 勇敢 誘惑 少々穏やかじゃない
[00:44.32] 困ったサンね、もう。お仕置き!
[00:49.25] どうやらアレの発動です 
[00:53.77] 木っ端みじんにしてあげるよ
[00:59.57] 百戦錬磨 TOYS
[01:02.04] 肉食系の TOYS
[01:04.60] お腹すいちゃう toy
[01:05.74] それでも toy 覚悟!パワー全開
[01:09.05] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[01:11.22] お花畑を TOYS
[01:13.94] 荒らすヤツらは toy
[01:16.19] 成敗 toy するの
[01:17.63] 選ばれし者の使命
[01:20.00] 可愛いからって甘く見てると 
[01:22.54] 痛い目あうわよ Hey, ボウヤ
[01:24.77] 世界の平和のかげにはいつも TOYS
[01:31.55]
[01:40.63] しょんぼりどんよりいけません 
[01:42.99] マイナスオーラは公害
[01:45.51] ほっとけないのは性分かしら、やだわぁ
[01:50.43] お姉さんキャラもタイヘン
[01:55.25] 直感ヤマ感マンプク感で 
[01:57.92] 最善の策を練りましょー
[01:59.95] 迷える子羊 あっちはお肉屋さんだよ?
[02:05.11] オオカミだらけじゃまいるね
[02:10.28] それならアレの発動です 
[02:14.75] モーゼの如く海を割って
[02:20.21] 迫る魔の手は TOYS
[02:22.71] 五感強化で TOYS
[02:25.10] ひねりあげるの toy
[02:27.44] 感じる toy 今よ!逃げるも勝ち
[02:29.64] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[02:32.29] 弱きを助け TOYS
[02:34.61] 交通整理 toy
[02:36.77] 丸っと toy 解決! 心に奇跡の蕾
[02:40.84] コドモだからってバカにしてると 
[02:43.30] 噛み付いちゃうから Hey, にーさん
[02:45.62] 秩序を守っているものそれは TOYS
[02:51.06]
[03:17.53] 百戦錬磨 TOYS
[03:20.04] 肉食系の TOYS
[03:22.73] お腹すいちゃう toy
[03:24.52] それでも toy 覚悟!パワー全開
[03:27.40] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[03:29.76] お花畑を TOYS
[03:32.24] 荒らすヤツらは toy
[03:34.38] 成敗 toy するの
[03:35.91] 選ばれし者の使命
[03:38.38] 可愛いからって甘く見てると 
[03:40.83] 痛い目あうわよ Hey, ボウヤ
[03:43.13] 世界の平和のかげにはいつも TOYS
[03:49.65]
[03:55.65] 【 おわり 】
[00:01.74] TOYS
[00:07.74] zuo qu fu ben gong si lang
[00:17.74]
[00:19.74] lai lai 
[00:22.26] fei huo niang
[00:24.65] ruo ?
[00:29.34] shou! ?
[00:34.39] shen shi 
[00:36.96] shi xian ju
[00:39.42] yong gan you huo shao wen
[00:44.32] kun. shi zhi!
[00:49.25] fa dong 
[00:53.77] mu duan
[00:59.57] bai zhan lian mo TOYS
[01:02.04] rou shi xi TOYS
[01:04.60] fu toy
[01:05.74]  toy jue wu! quan kai
[01:09.05] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[01:11.22] hua tian TOYS
[01:13.94] huang toy
[01:16.19] cheng bai toy 
[01:17.63] xuan zhe shi ming
[01:20.00] ke ai gan jian 
[01:22.54] tong mu Hey, 
[01:24.77] shi jie ping he TOYS
[01:31.55]
[01:40.63] 
[01:42.99] gong hai
[01:45.51] xing fen
[01:50.43] zi
[01:55.25] zhi gan gan gan 
[01:57.92] zui shan ce lian
[01:59.95] mi zi yang rou wu?
[02:05.11]
[02:10.28] fa dong 
[02:14.75] ru hai ge
[02:20.21] po mo shou TOYS
[02:22.71] wu gan qiang hua TOYS
[02:25.10]  toy
[02:27.44] gan toy jin! tao sheng
[02:29.64] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[02:32.29] ruo zhu TOYS
[02:34.61] jiao tong zheng li toy
[02:36.77] wan toy jie jue! xin qi ji lei
[02:40.84] 
[02:43.30] nie fu Hey, 
[02:45.62] zhi xu shou TOYS
[02:51.06]
[03:17.53] bai zhan lian mo TOYS
[03:20.04] rou shi xi TOYS
[03:22.73] fu toy
[03:24.52]  toy jue wu! quan kai
[03:27.40] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[03:29.76] hua tian TOYS
[03:32.24] huang toy
[03:34.38] cheng bai toy 
[03:35.91] xuan zhe shi ming
[03:38.38] ke ai gan jian 
[03:40.83] tong mu Hey, 
[03:43.13] shi jie ping he TOYS
[03:49.65]
[03:55.65]
[00:01.74] TOYS
[00:07.74] zuò qǔ fú běn gōng sì láng
[00:17.74]
[00:19.74] lái lái 
[00:22.26] fēi huǒ niáng
[00:24.65] ruò ?
[00:29.34] shǒu! ?
[00:34.39] shēn shì 
[00:36.96] shì xiàn jū
[00:39.42] yǒng gǎn yòu huò shǎo wěn
[00:44.32] kùn. shì zhì!
[00:49.25] fā dòng 
[00:53.77] mù duān
[00:59.57] bǎi zhàn liàn mó TOYS
[01:02.04] ròu shí xì TOYS
[01:04.60] fù toy
[01:05.74]  toy jué wù! quán kāi
[01:09.05] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[01:11.22] huā tián TOYS
[01:13.94] huāng toy
[01:16.19] chéng bài toy 
[01:17.63] xuǎn zhě shǐ mìng
[01:20.00] kě ài gān jiàn 
[01:22.54] tòng mù Hey, 
[01:24.77] shì jiè píng hé TOYS
[01:31.55]
[01:40.63] 
[01:42.99] gōng hài
[01:45.51] xìng fēn
[01:50.43]
[01:55.25] zhí gǎn gǎn gǎn 
[01:57.92] zuì shàn cè liàn
[01:59.95] mí zi yáng ròu wū?
[02:05.11]
[02:10.28] fā dòng 
[02:14.75] rú hǎi gē
[02:20.21] pò mó shǒu TOYS
[02:22.71] wǔ gǎn qiáng huà TOYS
[02:25.10]  toy
[02:27.44] gǎn toy jīn! táo shèng
[02:29.64] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[02:32.29] ruò zhù TOYS
[02:34.61] jiāo tōng zhěng lǐ toy
[02:36.77] wán toy jiě jué! xīn qí jī lěi
[02:40.84] 
[02:43.30] niè fù Hey, 
[02:45.62] zhì xù shǒu TOYS
[02:51.06]
[03:17.53] bǎi zhàn liàn mó TOYS
[03:20.04] ròu shí xì TOYS
[03:22.73] fù toy
[03:24.52]  toy jué wù! quán kāi
[03:27.40] toy toy tototototo Hey!! TOYS
[03:29.76] huā tián TOYS
[03:32.24] huāng toy
[03:34.38] chéng bài toy 
[03:35.91] xuǎn zhě shǐ mìng
[03:38.38] kě ài gān jiàn 
[03:40.83] tòng mù Hey, 
[03:43.13] shì jiè píng hé TOYS
[03:49.65]
[03:55.65]
それはTOYS☆ TOYS Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)