Love is the One Thing in Your Life

Love is the One Thing in Your Life Lyrics

Song Love is the One Thing in Your Life
Artist 金月真美
Album From the Bests...
Download Image LRC TXT
[00:21.62] いちばん楽しかった事を 
[00:28.17] 思いだして目の前
[00:31.47] 浮かべるたび
[00:33.65] あなたがほら笑ってる
[00:37.83] 思いの滑走路がずっと
[00:44.54] やわらかな風の中
[00:47.54] 届くように
[00:49.82] 春につづく空を見る
[00:54.26] 通りすぎてゆく自転車
[00:58.21] 朝の舗道にとけてく
[01:04.56] ああ
[01:05.37] つらくなってる時も
[01:09.28] 涙がこぼれそうな時も
[01:13.92] そばで
[01:15.44] 抱きしめていてくれる
[01:20.77] ああ
[01:21.62] 愛する誰かがいる
[01:25.41] それが心 強くするよ
[01:29.79] あふれる気持ちを
[01:32.66] 守りたいよ
[01:36.20] Love is the one thing in your life
[01:45.22]
[02:01.68] ホームへかけてゆく人波
[02:08.45] ありふれた一日も二度とはない
[02:13.16] 二度ともどれない過去
[02:17.67] あなたの願いも仕事も
[02:21.53] うまくいきますように
[02:27.97] ああ
[02:28.74] 何よりうれしい時も
[02:32.24] 言葉がでてこない時も
[02:36.99] そばで
[02:38.75] うなずいていてくれる
[02:44.23] ああ
[02:44.92] 愛する誰かがいる
[02:48.83] それが心
[02:50.41] 強くするよ
[02:53.01] 大切な人に伝えたいよ
[02:59.79] Love is the one thing in your life
[03:08.78]
[03:28.64] ああ
[03:31.88] つらくなってる時も
[03:35.90] 涙がこぼれそうな時も
[03:40.28] そばで
[03:41.78] 抱きしめていてくれる
[03:47.26] ああ
[03:48.10] 愛する誰かがいる
[03:52.06] それが心
[03:53.47] 強くするよ
[03:56.35] あふれる気持ちを
[03:59.51] 守りたいよ
[04:02.85] Love is the one thing in your life
[04:10.99] Love is the one thing in your life
[04:21.59]
[00:21.62] le shi 
[00:28.17] si mu qian
[00:31.47] fu
[00:33.65] xiao
[00:37.83] si hua zou lu
[00:44.54] feng zhong
[00:47.54] jie
[00:49.82] chun kong jian
[00:54.26] tong zi zhuan che
[00:58.21] chao pu dao
[01:04.56]
[01:05.37] shi
[01:09.28] lei shi
[01:13.92]
[01:15.44] bao
[01:20.77]
[01:21.62] ai shui
[01:25.41] xin qiang
[01:29.79] qi chi
[01:32.66] shou
[01:36.20] Love is the one thing in your life
[01:45.22]
[02:01.68] ren bo
[02:08.45] yi ri er du
[02:13.16] er du guo qu
[02:17.67] yuan shi shi
[02:21.53]
[02:27.97]
[02:28.74] he shi
[02:32.24] yan ye shi
[02:36.99]
[02:38.75]
[02:44.23]
[02:44.92] ai shui
[02:48.83] xin
[02:50.41] qiang
[02:53.01] da qie ren chuan
[02:59.79] Love is the one thing in your life
[03:08.78]
[03:28.64]
[03:31.88] shi
[03:35.90] lei shi
[03:40.28]
[03:41.78] bao
[03:47.26]
[03:48.10] ai shui
[03:52.06] xin
[03:53.47] qiang
[03:56.35] qi chi
[03:59.51] shou
[04:02.85] Love is the one thing in your life
[04:10.99] Love is the one thing in your life
[04:21.59]
[00:21.62] lè shì 
[00:28.17] sī mù qián
[00:31.47]
[00:33.65] xiào
[00:37.83] sī huá zǒu lù
[00:44.54] fēng zhōng
[00:47.54] jiè
[00:49.82] chūn kōng jiàn
[00:54.26] tōng zì zhuǎn chē
[00:58.21] cháo pù dào
[01:04.56]
[01:05.37] shí
[01:09.28] lèi shí
[01:13.92]
[01:15.44] bào
[01:20.77]
[01:21.62] ài shuí
[01:25.41] xīn qiáng
[01:29.79] qì chí
[01:32.66] shǒu
[01:36.20] Love is the one thing in your life
[01:45.22]
[02:01.68] rén bō
[02:08.45] yī rì èr dù
[02:13.16] èr dù guò qù
[02:17.67] yuàn shì shì
[02:21.53]
[02:27.97]
[02:28.74] hé shí
[02:32.24] yán yè shí
[02:36.99]
[02:38.75]
[02:44.23]
[02:44.92] ài shuí
[02:48.83] xīn
[02:50.41] qiáng
[02:53.01] dà qiè rén chuán
[02:59.79] Love is the one thing in your life
[03:08.78]
[03:28.64]
[03:31.88] shí
[03:35.90] lèi shí
[03:40.28]
[03:41.78] bào
[03:47.26]
[03:48.10] ài shuí
[03:52.06] xīn
[03:53.47] qiáng
[03:56.35] qì chí
[03:59.51] shǒu
[04:02.85] Love is the one thing in your life
[04:10.99] Love is the one thing in your life
[04:21.59]
Love is the One Thing in Your Life Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)