tea time
[00:31.040] 光る夕暮れ 染まるオレンジ
[00:37.210] 今日がほどけてく 優しい放課後は
[00:44.930] 言ってなくても 自然とみんな
[00:51.090] ここにあつまって おしゃべりがはじまる
[00:58.430] テーブルいっぱいの話題と
[01:04.750] 色違いのカップか 仲良く並んでるね
[01:13.710] ミルキィ夢をひとさじ tea time笑顔はじける
[01:21.180] あ~やっぱりここか なんだかんだ落ち着く
[01:28.100] さっきヘコんだ気分 どっか飛んでいったよ
[01:34.620] ねえ、今日もありがと うれしい時間
[01:41.300] 頼りにしてる
[01:57.620] 全然違った タイプだけれど
[02:03.260] 不思議なくらいに 居心地がいいよ
[02:10.850] フザケた顔も 真面目な顔も
[02:16.680] 全部見せあえる 関係だからかな?
[02:24.070] 尽きないおしゃべりなティールーム
[02:30.490] お互いの存在が 居場所になっていたね
[02:39.450] ミルキィ胸に広がる tea timeしあわせパワー
[02:46.340] あ〜自乗していく よろこびループさせて
[02:53.190] もっとわかりあえるね ずっと信じているよ
[03:00.770] そう、いつも真ん中 キラキラしてる
[03:07.640] 絆があるの
[03:29.400] ミルキィ夢をひとさじ tea time笑顔はじける
[03:36.260] あ〜やっぱりここが なんだかんだ落ち着く
[03:43.100] 明日ワクワクできる そんな今日でよかった
[03:49.980] ねえ、いつもありがと うれしい時間
[03:57.550] 頼りにしてる
[04:01.130]
[00:31.040] guang xi mu ran
[00:37.210] jin ri you fang ke hou
[00:44.930] yan zi ran
[00:51.090]
[00:58.430] hua ti
[01:04.750] se wei zhong liang bing
[01:13.710] meng tea time xiao yan
[01:21.180] luo zhe
[01:28.100] qi fen fei
[01:34.620] jin ri shi jian
[01:41.300] lai
[01:57.620] quan ran wei
[02:03.260] bu si yi ju xin di
[02:10.850] yan zhen mian mu yan
[02:16.680] quan bu jian guan xi?
[02:24.070] jin
[02:30.490] hu cun zai ju chang suo
[02:39.450] xiong guang tea time
[02:46.340] zi cheng
[02:53.190] xin
[03:00.770] zhen zhong
[03:07.640] ban
[03:29.400] meng tea time xiao yan
[03:36.260] luo zhe
[03:43.100] ming ri jin ri
[03:49.980] shi jian
[03:57.550] lai
[04:01.130]
[00:31.040] guāng xī mù rǎn
[00:37.210] jīn rì yōu fàng kè hòu
[00:44.930] yán zì rán
[00:51.090]
[00:58.430] huà tí
[01:04.750] sè wéi zhòng liáng bìng
[01:13.710] mèng tea time xiào yán
[01:21.180] luò zhe
[01:28.100] qì fēn fēi
[01:34.620] jīn rì shí jiān
[01:41.300] lài
[01:57.620] quán rán wéi
[02:03.260] bù sī yì jū xīn dì
[02:10.850] yán zhēn miàn mù yán
[02:16.680] quán bù jiàn guān xì?
[02:24.070] jǐn
[02:30.490] hù cún zài jū chǎng suǒ
[02:39.450] xiōng guǎng tea time
[02:46.340] zì chéng
[02:53.190] xìn
[03:00.770] zhēn zhōng
[03:07.640] bàn
[03:29.400] mèng tea time xiào yán
[03:36.260] luò zhe
[03:43.100] míng rì jīn rì
[03:49.980] shí jiān
[03:57.550] lài
[04:01.130]
ミルキィtea time tea time Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)