xu jia

なんてったって许嫁
xu jia Lyrics

Song なんてったって许嫁
Artist 茅野愛衣
Album TVアニメ 猫神やおよろず キャラクターソング vol.3
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 河合英嗣
[00:00.10] 作词 : こだまさおり
[00:00.30] 編曲:河合英嗣
[00:00.45] どっかの誰かがちょっかいかけてもムリなんです
[00:02.98] どっかの誰かにフラッときたってムダなんです
[00:05.66] どっかの誰かに教えてあげます
[00:07.33] わたしがわたしが イ・イ・ナ・ズ・ケ
[00:11.14] やんやんやや・やややん×3
[00:19.47]
[00:21.71] そこの人お帰りください やましいオーラびんびん出てる
[00:27.12] 去ね・去ね・去ね。悪い虫はダメダメ退治です
[00:32.50] なんでか妙にモテちゃうお方 心配してバカみたいです
[00:37.73] 否・否・否・用心にこしたことはない
[00:42.91]
[00:43.24] 大好き過ぎるから
[00:45.46] がっかりめっそりがっかりめっそりしちゃうんだ
[00:48.09] だけど大好きがなせる業
[00:51.07] うっとりにっこりうっとりにっこり復活です
[00:53.78]
[00:54.34] ああ、幸せです
[00:56.41] 有り難きは許嫁 光栄です許嫁
[01:01.59] 天照さまもご承知ですわ
[01:06.98] いつか良き日が来たなら しゃなりしゃなり高砂へ
[01:12.38] 二人でまいりましょうね
[01:16.50] 愛が愛があふれてくる
[01:19.97]
[01:21.82] どっかの誰かがちょっかいかけてもムリなんです
[01:24.28] どっかの誰かにフラッときたってムダなんです
[01:26.94] 絶対絶対わたしでわたしで決まりです!
[01:29.76]
[01:32.07] 数多いる神々の中 結ばれる特別強い縁
[01:38.13] えん・えん・縁結びの神にもなれますか?
[01:43.22] かいがいしくお世話したり 失敗して叱られたり
[01:48.35] したい・したい・したい・花嫁修業修行修行中
[01:53.78]
[01:54.09] 内助の功ですわ
[01:56.35] しっかりきっかりしっかりきっちりやらなくちゃ
[01:58.74] だけどここぞっていう時には
[02:01.83] やっぱり頼りにいちばん頼りにまりますの
[02:04.46]
[02:04.98] ああ、幸せ
[02:07.04] 役得です許嫁 嫁×嫁でも許嫁
[02:12.21] 勘違いなんて些細なことで
[02:17.63] これからの永い日々を 夫唱婦随で歩くの
[02:22.95] 心がふくらむほどに
[02:27.12] 愛で愛でいっぱいです
[02:30.74]
[02:51.00]
[02:54.54] ああ、幸せ
[02:56.32] 有り難きは許嫁 光栄です許嫁
[03:01.58] 天照さまもご承知ですわ
[03:06.89] いつか良き日が来たなら しゃなりしゃなり高砂へ
[03:12.31] 二人でまいりましょうね
[03:16.36] 愛が愛があふれてくる
[03:19.90]
[03:21.64] どっかの誰かがちょっかいかけてもムリなんです
[03:24.31] どっかの誰かにフラッときたってムダなんです
[03:26.92] 絶対絶対わたしでわたしで決まりです!
[03:29.98]
[03:33.00] 終わり
[00:00.00] zuo qu : he he ying si
[00:00.10] zuo ci :
[00:00.30] bian qu: he he ying si
[00:00.45] shui
[00:02.98] shui
[00:05.66] shui jiao
[00:07.33]
[00:11.14] 3
[00:19.47]
[00:21.71] ren gui chu
[00:27.12] qu qu qu. e chong tui zhi
[00:32.50] miao fang xin pei
[00:37.73] fou fou fou yong xin
[00:42.91]
[00:43.24] da hao guo
[00:45.46]
[00:48.09] da hao ye
[00:51.07] fu huo
[00:53.78]
[00:54.34] xing
[00:56.41] you nan xu jia guang rong xu jia
[01:01.59] tian zhao cheng zhi
[01:06.98] liang ri lai gao sha
[01:12.38] er ren
[01:16.50] ai ai
[01:19.97]
[01:21.82] shui
[01:24.28] shui
[01:26.94] jue dui jue dui jue!
[01:29.76]
[01:32.07] shu duo shen zhong jie te bie qiang yuan
[01:38.13] yuan jie shen?
[01:43.22] shi hua shi bai chi
[01:48.35] hua jia xiu ye xiu xing xiu xing zhong
[01:53.78]
[01:54.09] nei zhu gong
[01:56.35]
[01:58.74] shi
[02:01.83] lai lai
[02:04.46]
[02:04.98] xing
[02:07.04] yi de xu jia jia jia xu jia
[02:12.21] kan wei xie xi
[02:17.63] yong ri fu chang fu sui bu
[02:22.95] xin
[02:27.12] ai ai
[02:30.74]
[02:51.00]
[02:54.54] xing
[02:56.32] you nan xu jia guang rong xu jia
[03:01.58] tian zhao cheng zhi
[03:06.89] liang ri lai gao sha
[03:12.31] er ren
[03:16.36] ai ai
[03:19.90]
[03:21.64] shui
[03:24.31] shui
[03:26.92] jue dui jue dui jue!
[03:29.98]
[03:33.00] zhong
[00:00.00] zuò qǔ : hé hé yīng sì
[00:00.10] zuò cí :
[00:00.30] biān qū: hé hé yīng sì
[00:00.45] shuí
[00:02.98] shuí
[00:05.66] shuí jiào
[00:07.33]
[00:11.14] 3
[00:19.47]
[00:21.71] rén guī chū
[00:27.12] qù qù qù. è chóng tuì zhì
[00:32.50] miào fāng xīn pèi
[00:37.73] fǒu fǒu fǒu yòng xīn
[00:42.91]
[00:43.24] dà hǎo guò
[00:45.46]
[00:48.09] dà hǎo yè
[00:51.07] fù huó
[00:53.78]
[00:54.34] xìng
[00:56.41] yǒu nán xǔ jià guāng róng xǔ jià
[01:01.59] tiān zhào chéng zhī
[01:06.98] liáng rì lái gāo shā
[01:12.38] èr rén
[01:16.50] ài ài
[01:19.97]
[01:21.82] shuí
[01:24.28] shuí
[01:26.94] jué duì jué duì jué!
[01:29.76]
[01:32.07] shù duō shén zhōng jié tè bié qiáng yuán
[01:38.13] yuán jié shén?
[01:43.22] shì huà shī bài chì
[01:48.35] huā jià xiū yè xiū xíng xiū xíng zhōng
[01:53.78]
[01:54.09] nèi zhù gōng
[01:56.35]
[01:58.74] shí
[02:01.83] lài lài
[02:04.46]
[02:04.98] xìng
[02:07.04] yì dé xǔ jià jià jià xǔ jià
[02:12.21] kān wéi xiē xì
[02:17.63] yǒng rì fū chàng fù suí bù
[02:22.95] xīn
[02:27.12] ài ài
[02:30.74]
[02:51.00]
[02:54.54] xìng
[02:56.32] yǒu nán xǔ jià guāng róng xǔ jià
[03:01.58] tiān zhào chéng zhī
[03:06.89] liáng rì lái gāo shā
[03:12.31] èr rén
[03:16.36] ài ài
[03:19.90]
[03:21.64] shuí
[03:24.31] shuí
[03:26.92] jué duì jué duì jué!
[03:29.98]
[03:33.00] zhōng
なんてったって许嫁 xu jia Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)