skirt

skirt Lyrics

Song skirt
Artist 杉恵ゆりか
Album セキララガール
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : yurika sugie
[00:00.10] 作词 : yurika sugie
[00:00.30]
[00:01.54]
[00:28.11] ただあなた浮かべ
[00:33.20]
[00:34.04] 孤独にふけった
[00:39.67]
[00:40.23] 部屋中に満ちた
[00:45.57] ピンクの匂い
[00:51.75]
[00:52.44] ひとりでほてった
[00:57.61]
[00:58.50] カラダは泣いてる
[01:04.58] 自分で自分を抱いても
[01:12.36]
[01:13.14] 空しいばかり
[01:16.90] スカートの中こもった熱
[01:20.00] どうしよう
[01:22.53] こんな姿知ったらどうする?
[01:28.62]
[01:29.97] ねぇあたしを見て
[01:33.98] 認めてよね痛いくらい女の子
[01:41.39] 腕のやわいとこ胸のふくらみ
[01:47.51] 全部あなたが無知なだけ
[01:54.41]
[01:55.44] さわっていいよ
[02:01.30]
[02:09.86] 永遠に埋まらない
[02:15.04]
[02:15.69] 空洞を抱えて
[02:21.31]
[02:21.91] 生きねばならない
[02:27.17] 女は強くなるばかり
[02:34.07] あの日偶然
[02:35.68] 一緒になった帰り道
[02:39.20]
[02:39.80] 寂しいと言った真意を察して
[02:45.52]
[02:47.19] ねぇあたしを見て
[02:51.18] そらさないで痛いくらい女の子
[02:58.61] 足首の線耳たぶの星
[03:04.74] 全部あなたに向いてるの
[03:12.16]
[03:12.67] 連れだしてよ
[03:20.20]
[03:40.61] ねぇあたしを見て
[03:44.73] 認めてよね痛いくらい女の子
[03:52.10] 腕のやわいとこ胸のふくらみ
[03:58.19] 全部あなたが無知なだけ
[04:05.18]
[04:06.14] さわっていいよ
[00:00.00] zuo qu : yurika sugie
[00:00.10] zuo ci : yurika sugie
[00:00.30]
[00:01.54]
[00:28.11] fu
[00:33.20]
[00:34.04] gu du
[00:39.67]
[00:40.23] bu wu zhong man
[00:45.57] bi
[00:51.75]
[00:52.44]
[00:57.61]
[00:58.50] qi
[01:04.58] zi fen zi fen bao
[01:12.36]
[01:13.14] kong
[01:16.90] zhong re
[01:20.00]
[01:22.53] zi zhi?
[01:28.62]
[01:29.97] jian
[01:33.98] ren tong nv zi
[01:41.39] wan xiong
[01:47.51] quan bu wu zhi
[01:54.41]
[01:55.44]
[02:01.30]
[02:09.86] yong yuan mai
[02:15.04]
[02:15.69] kong dong bao
[02:21.31]
[02:21.91] sheng
[02:27.17] nv qiang
[02:34.07] ri ou ran
[02:35.68] yi xu gui dao
[02:39.20]
[02:39.80] ji yan zhen yi cha
[02:45.52]
[02:47.19] jian
[02:51.18] tong nv zi
[02:58.61] zu shou xian er xing
[03:04.74] quan bu xiang
[03:12.16]
[03:12.67] lian
[03:20.20]
[03:40.61] jian
[03:44.73] ren tong nv zi
[03:52.10] wan xiong
[03:58.19] quan bu wu zhi
[04:05.18]
[04:06.14]
[00:00.00] zuò qǔ : yurika sugie
[00:00.10] zuò cí : yurika sugie
[00:00.30]
[00:01.54]
[00:28.11]
[00:33.20]
[00:34.04] gū dú
[00:39.67]
[00:40.23] bù wū zhōng mǎn
[00:45.57] bi
[00:51.75]
[00:52.44]
[00:57.61]
[00:58.50]
[01:04.58] zì fēn zì fēn bào
[01:12.36]
[01:13.14] kōng
[01:16.90] zhōng rè
[01:20.00]
[01:22.53] zī zhī?
[01:28.62]
[01:29.97] jiàn
[01:33.98] rèn tòng nǚ zi
[01:41.39] wàn xiōng
[01:47.51] quán bù wú zhī
[01:54.41]
[01:55.44]
[02:01.30]
[02:09.86] yǒng yuǎn mái
[02:15.04]
[02:15.69] kōng dòng bào
[02:21.31]
[02:21.91] shēng
[02:27.17] nǚ qiáng
[02:34.07] rì ǒu rán
[02:35.68] yī xù guī dào
[02:39.20]
[02:39.80] jì yán zhēn yì chá
[02:45.52]
[02:47.19] jiàn
[02:51.18] tòng nǚ zi
[02:58.61] zú shǒu xiàn ěr xīng
[03:04.74] quán bù xiàng
[03:12.16]
[03:12.67] lián
[03:20.20]
[03:40.61] jiàn
[03:44.73] rèn tòng nǚ zi
[03:52.10] wàn xiōng
[03:58.19] quán bù wú zhī
[04:05.18]
[04:06.14]
skirt Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)