he yan ye!

合言葉はスタートアップ!
he yan ye! Lyrics

Song 合言葉はスタートアップ!
Artist 沼倉愛美
Artist 若林直美
Artist 仁後真耶子
Artist 下田麻美
Artist 釘宮理恵
Album THE [email protected] LIVE [email protected] HARMONY 01
Download Image LRC TXT
[00:01.13] 合言葉はスタートアップ!
[00:09.11]
[00:11.91] We are LEGEND DAYS!
[00:15.22] Looking for MILLIONSTARS!
[00:17.13] Let's sing together!
[00:19.71] Let's get going!
[00:21.20]
[00:22.97] こんなワクワクは いつからだろ?
[00:27.96] あふれる想い 止まらない
[00:33.20] さあ準備しよう 自信つけよう
[00:38.60] 最高のパフォーマンス 見せるために
[00:44.21] 何事も経験
[00:46.52] 悩んじゃえ 楽しんじゃえ
[00:49.95] 少しづつ心が 強くなるね
[00:55.19] 繰り返される 毎日の中で
[00:59.97] いつのまにか大切なこと
[01:03.21] 「絆」を築いた
[01:06.01] 力あわせて 伝説を作ろう
[01:10.77] 響け 私たちの声
[01:14.28] ステージから飛び出せ
[01:17.13] 大きな夢を いつか叶えるんだ
[01:22.26] 駆け抜けてゆこうよ
[01:25.21] 風より早く スタートアップ!
[01:29.26]
[01:29.86] We are LEGEND DAYS!
[01:30.99] Looking for MILLIONSTARS!
[01:33.50] Let's sing together!
[01:36.17] Let's get going!
[01:37.68]
[01:39.57] 期待に応えたい 歌やダンス
[01:45.70] 歴史に残るようなライブ
[01:51.45] まだ努力足りない 何が足りない?
[01:56.20] でも気分転換 たまに必要
[02:01.65] メンバーとの体験
[02:04.41] 嬉しいこと 楽しいこと
[02:07.45] 少しづつ心が 温まるね
[02:13.99] 仲間と過ごす 毎日の中で
[02:19.00] レッスンより大切なこと
[02:22.33] 「友情」見つけた
[02:24.77] 力あわせて 伝説を目指そう
[02:29.95] 届け 私たちの愛
[02:33.09] ステージからみんなへ
[02:36.25] 大きな夢は 目の前にあるんだ
[02:41.39] 掛け声を掛けよう
[02:44.25] 元気に今日も スタートアップ!
[02:50.16]
[03:20.16] 色とりどりの 光の輝き
[03:24.72] たくさんの想いを受け止め
[03:28.06] 願いは星になる
[03:30.78] 力あわせて 伝説を作ろう
[03:37.30] 今までの全てを思い出してね
[03:43.61] そう繰り返される 毎日の中で
[03:49.19] すごくすごく大切なこと
[03:52.46] 「絆」と「友情」
[03:54.80] 力あわせて 伝説を作ろう
[03:59.74] 響け 私たちの声
[04:03.38] ステージから飛び出せ
[04:06.33] 大きな夢を もっと叶えるんだ
[04:11.43] 駆け抜けてゆこうよ
[04:14.44] 風より早く! スタートアップ!
[04:17.76]
[04:19.76] We are LEGEND DAYS!
[04:21.46] Looking fo MILLIONSTARS!
[04:23.91] Let's sing together!
[04:26.64] Let's get going!
[04:28.19] Yeah!
[04:29.47] We are LEGEND DAYS!
[04:32.33] Looking for MILLIONSTARS!
[00:01.13] he yan ye!
[00:09.11]
[00:11.91] We are LEGEND DAYS!
[00:15.22] Looking for MILLIONSTARS!
[00:17.13] Let' s sing together!
[00:19.71] Let' s get going!
[00:21.20]
[00:22.97] ?
[00:27.96] xiang zhi
[00:33.20] zhun bei zi xin
[00:38.60] zui gao jian
[00:44.21] he shi jing yan
[00:46.52] nao le
[00:49.95] shao xin qiang
[00:55.19] zao fan mei ri zhong
[00:59.97] da qie
[01:03.21] ban zhu
[01:06.01] li chuan shuo zuo
[01:10.77] xiang si sheng
[01:14.28] fei chu
[01:17.13] da meng ye
[01:22.26] qu ba
[01:25.21] feng zao !
[01:29.26]
[01:29.86] We are LEGEND DAYS!
[01:30.99] Looking for MILLIONSTARS!
[01:33.50] Let' s sing together!
[01:36.17] Let' s get going!
[01:37.68]
[01:39.57] qi dai ying ge
[01:45.70] li shi can
[01:51.45] nu li zu he zu?
[01:56.20] qi fen zhuan huan bi yao
[02:01.65] ti yan
[02:04.41] xi le
[02:07.45] shao xin wen
[02:13.99] zhong jian guo mei ri zhong
[02:19.00] da qie
[02:22.33] you qing jian
[02:24.77] li chuan shuo mu zhi
[02:29.95] jie si ai
[02:33.09]
[02:36.25] da meng mu qian
[02:41.39] gua sheng gua
[02:44.25] yuan qi jin ri !
[02:50.16]
[03:20.16] se guang hui
[03:24.72] xiang shou zhi
[03:28.06] yuan xing
[03:30.78] li chuan shuo zuo
[03:37.30] jin quan si chu
[03:43.61] zao fan mei ri zhong
[03:49.19] da qie
[03:52.46] ban you qing
[03:54.80] li chuan shuo zuo
[03:59.74] xiang si sheng
[04:03.38] fei chu
[04:06.33] da meng ye
[04:11.43] qu ba
[04:14.44] feng zao! !
[04:17.76]
[04:19.76] We are LEGEND DAYS!
[04:21.46] Looking fo MILLIONSTARS!
[04:23.91] Let' s sing together!
[04:26.64] Let' s get going!
[04:28.19] Yeah!
[04:29.47] We are LEGEND DAYS!
[04:32.33] Looking for MILLIONSTARS!
[00:01.13] hé yán yè!
[00:09.11]
[00:11.91] We are LEGEND DAYS!
[00:15.22] Looking for MILLIONSTARS!
[00:17.13] Let' s sing together!
[00:19.71] Let' s get going!
[00:21.20]
[00:22.97] ?
[00:27.96] xiǎng zhǐ
[00:33.20] zhǔn bèi zì xìn
[00:38.60] zuì gāo jiàn
[00:44.21] hé shì jīng yǎn
[00:46.52] nǎo lè
[00:49.95] shǎo xīn qiáng
[00:55.19] zǎo fǎn měi rì zhōng
[00:59.97] dà qiè
[01:03.21] bàn zhú
[01:06.01] lì chuán shuō zuò
[01:10.77] xiǎng sī shēng
[01:14.28] fēi chū
[01:17.13] dà mèng yè
[01:22.26] qū bá
[01:25.21] fēng zǎo !
[01:29.26]
[01:29.86] We are LEGEND DAYS!
[01:30.99] Looking for MILLIONSTARS!
[01:33.50] Let' s sing together!
[01:36.17] Let' s get going!
[01:37.68]
[01:39.57] qī dài yīng gē
[01:45.70] lì shǐ cán
[01:51.45] nǔ lì zú hé zú?
[01:56.20] qì fēn zhuǎn huàn bì yào
[02:01.65] tǐ yǎn
[02:04.41] xī lè
[02:07.45] shǎo xīn wēn
[02:13.99] zhòng jiān guò měi rì zhōng
[02:19.00] dà qiè
[02:22.33] yǒu qíng jiàn
[02:24.77] lì chuán shuō mù zhǐ
[02:29.95] jiè sī ài
[02:33.09]
[02:36.25] dà mèng mù qián
[02:41.39] guà shēng guà
[02:44.25] yuán qì jīn rì !
[02:50.16]
[03:20.16] sè guāng huī
[03:24.72] xiǎng shòu zhǐ
[03:28.06] yuàn xīng
[03:30.78] lì chuán shuō zuò
[03:37.30] jīn quán sī chū
[03:43.61] zǎo fǎn měi rì zhōng
[03:49.19] dà qiè
[03:52.46] bàn yǒu qíng
[03:54.80] lì chuán shuō zuò
[03:59.74] xiǎng sī shēng
[04:03.38] fēi chū
[04:06.33] dà mèng yè
[04:11.43] qū bá
[04:14.44] fēng zǎo! !
[04:17.76]
[04:19.76] We are LEGEND DAYS!
[04:21.46] Looking fo MILLIONSTARS!
[04:23.91] Let' s sing together!
[04:26.64] Let' s get going!
[04:28.19] Yeah!
[04:29.47] We are LEGEND DAYS!
[04:32.33] Looking for MILLIONSTARS!
合言葉はスタートアップ! he yan ye! Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)