hui! xue yue hua Ver.

回レ!雪月花 (いろりVer.)
hui! xue yue hua Ver. Lyrics

Song 回レ!雪月花 (いろりVer.)
Artist 茅野愛衣
Album TVアニメ「機巧少女は傷つかない」Blu-ray第1巻特典CD スペシャルソング
Download Image LRC TXT
[00:00.00] せ~の いちにっさんはい!
[00:01.88]
[00:04.49] ほい! いよーーーーっ ぽん!
[00:07.81] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[00:10.89] ハッハッハッハッハッハッ う~
[00:13.13] さぁさぁさぁ
[00:13.75] これよりご覧いただきますのは
[00:15.26] カブキ者たちの栄枯盛衰
[00:16.70] 時代は常に日進凡歩
[00:18.21] 聞いてってよ老若男女
[00:19.86] 一見は勧善懲悪
[00:21.20] 悪者どもを一刀両断
[00:22.55] 「でもホントにそれだけで楽しいの?」
[00:25.34] もうなんだって蒟蒻問答
[00:27.22] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[00:30.34] ハッハッハッハッ
[00:31.83] いよーーーーっ ぽん!
[00:33.22] どこからともなく現れて
[00:34.69] すぐにどこか行っちゃって神出鬼没
[00:36.13] チャンスを待ったら一日千秋
[00:37.66] 追いかければ東奔西走
[00:39.09] 時代は常に千変万化
[00:40.70] 人の心は複雑怪奇
[00:42.14] 「でも本気でそんなこと言ってんの?」
[00:44.60] もうどうにも満身創痍
[00:46.83] 嗚呼、巡り巡って夜の町
[00:52.77] キミは合図出し踊りだす
[00:57.76] はぁ?
[00:58.36] 回レ回レ回レ回レ回レ
[01:00.15] 回レ回レ回レ回レ!
[01:02.06] 華麗に花弁 散らすように
[01:04.75] 回レ回レ回レ回レ回レ
[01:06.15] 回レ回レ回レ回レ!
[01:08.01] 髪も振り乱して
[01:10.02] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[01:13.99] この宴は続く
[01:16.03] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[01:19.99] 今宵は雪月花
[01:22.42]
[01:25.48] ほい! いよーーーーっ ぽん!
[01:28.79] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[01:31.90] ハッハッハッハッハッハッ う~
[01:34.04] ねぇねぇねぇ
[01:35.03] この世に平安訪れるの?
[01:36.45] のべつ幕無し丁丁発止
[01:37.65] 兵ども千客万来
[01:39.33] ひしめき合う群雄割拠
[01:40.84] 伸るか反るか一攫千金
[01:42.25] 気が付いたら絶体絶命
[01:43.53] 「でも本音のとこ、どうなってんの?」
[01:46.28] もうまったく奇想天外
[01:48.32] 嗚呼、辿り辿って夜の町
[01:54.26] 迷い一つなく踊りだす
[01:59.39] はぁ~
[02:00.21] 回レ回レ回レ回レ回レ
[02:01.60] 回レ回レ回レ回レ!
[02:03.51] 華麗に花弁 散らすように
[02:06.28] 回レ回レ回レ回レ回レ
[02:07.80] 回レ回レ回レ回レ!
[02:09.51] 髪も振り乱して
[02:11.33] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[02:15.27] この宴は続く
[02:17.64] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[02:21.47] 今宵は雪月花
[02:23.92]
[02:36.29] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[02:39.47] ハッハッハッハッハッハッ さぁさぁさぁ
[02:42.38] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[02:45.41] ハッハッハッハッハッハッ
[02:47.55] 花で一つ、鳥で二つ
[02:51.05] 手打ち鳴らす
[02:53.99] 風で三つ、嗚呼、月出て四つ
[02:57.73] 鳴らす鳴らす……
[02:59.84] 花で一つ、鳥で二つ
[03:02.90] 手打ち鳴らす
[03:05.97] 風で三つ、嗚呼、月出て四つ
[03:09.75] 鳴らす鳴らす……
[03:11.96]
[03:13.02] 今は
[03:14.80] 回レ回レ回レ回レ回レ
[03:16.60] 回レ回レ回レ回レ!
[03:18.45] 華麗に花弁 散らすように
[03:21.04] 回レ回レ回レ回レ回レ
[03:22.55] 回レ回レ回レ回レ!
[03:24.44] 髪も振り乱して
[03:26.57] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[03:30.25] この宴は続く
[03:32.52] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[03:36.34] 今宵は何曜日か?
[03:39.12] 水木金?
[03:40.75] 土日月火?
[03:43.01]
[03:43.66] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[03:46.80] ハッハッハッハッ
[03:48.26] いよーーーーっ ぽん!
[03:49.62]
[00:00.00] !
[00:01.88]
[00:04.49] ! !
[00:07.81]
[00:10.89] 
[00:13.13]
[00:13.75] lan
[00:15.26] zhe rong ku sheng shuai
[00:16.70] shi dai chang ri jin fan bu
[00:18.21] wen lao ruo nan nv
[00:19.86] yi jian quan shan cheng e
[00:21.20] e zhe yi dao liang duan
[00:22.55] le?
[00:25.34] ju ruo wen da
[00:27.22]
[00:30.34]
[00:31.83] !
[00:33.22] xian
[00:34.69] xing shen chu gui mo
[00:36.13] dai yi ri qian qiu
[00:37.66] zhui dong ben xi zou
[00:39.09] shi dai chang qian bian wan hua
[00:40.70] ren xin fu za guai qi
[00:42.14] ben qi yan?
[00:44.60] man shen chuang yi
[00:46.83] wu hu xun xun ye ting
[00:52.77] he tu chu yong
[00:57.76] ?
[00:58.36] hui hui hui hui hui
[01:00.15] hui hui hui hui!
[01:02.06] hua li hua bian san
[01:04.75] hui hui hui hui hui
[01:06.15] hui hui hui hui!
[01:08.01] fa zhen luan
[01:10.02] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[01:13.99] yan xu
[01:16.03] yong ge yi xin bu luan hui!
[01:19.99] jin xiao xue yue hua
[01:22.42]
[01:25.48] ! !
[01:28.79]
[01:31.90] 
[01:34.04]
[01:35.03] shi ping an fang?
[01:36.45] mu wu ding ding fa zhi
[01:37.65] bing qian ke wan lai
[01:39.33] he qun xiong ge ju
[01:40.84] shen fan yi jue qian jin
[01:42.25] qi fu jue ti jue ming
[01:43.53] ben yin?
[01:46.28] qi xiang tian wai
[01:48.32] wu hu chan chan ye ting
[01:54.26] mi yi yong
[01:59.39]
[02:00.21] hui hui hui hui hui
[02:01.60] hui hui hui hui!
[02:03.51] hua li hua bian san
[02:06.28] hui hui hui hui hui
[02:07.80] hui hui hui hui!
[02:09.51] fa zhen luan
[02:11.33] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[02:15.27] yan xu
[02:17.64] yong ge yi xin bu luan hui!
[02:21.47] jin xiao xue yue hua
[02:23.92]
[02:36.29]
[02:39.47] 
[02:42.38]
[02:45.41]
[02:47.55] hua yi niao er
[02:51.05] shou da ming
[02:53.99] feng san wu hu yue chu si
[02:57.73] ming ming
[02:59.84] hua yi niao er
[03:02.90] shou da ming
[03:05.97] feng san wu hu yue chu si
[03:09.75] ming ming
[03:11.96]
[03:13.02] jin
[03:14.80] hui hui hui hui hui
[03:16.60] hui hui hui hui!
[03:18.45] hua li hua bian san
[03:21.04] hui hui hui hui hui
[03:22.55] hui hui hui hui!
[03:24.44] fa zhen luan
[03:26.57] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[03:30.25] yan xu
[03:32.52] yong ge yi xin bu luan hui!
[03:36.34] jin xiao he yao ri?
[03:39.12] shui mu jin?
[03:40.75] tu ri yue huo?
[03:43.01]
[03:43.66]
[03:46.80]
[03:48.26] !
[03:49.62]
[00:00.00] !
[00:01.88]
[00:04.49] ! !
[00:07.81]
[00:10.89] 
[00:13.13]
[00:13.75] lǎn
[00:15.26] zhě róng kū shèng shuāi
[00:16.70] shí dài cháng rì jìn fán bù
[00:18.21] wén lǎo ruò nán nǚ
[00:19.86] yī jiàn quàn shàn chéng è
[00:21.20] è zhě yī dāo liǎng duàn
[00:22.55] lè?
[00:25.34] jǔ ruò wèn dá
[00:27.22]
[00:30.34]
[00:31.83] !
[00:33.22] xiàn
[00:34.69] xíng shén chū guǐ mò
[00:36.13] dài yī rì qiān qiū
[00:37.66] zhuī dōng bēn xī zǒu
[00:39.09] shí dài cháng qiān biàn wàn huà
[00:40.70] rén xīn fù zá guài qí
[00:42.14] běn qì yán?
[00:44.60] mǎn shēn chuàng yí
[00:46.83] wū hū xún xún yè tīng
[00:52.77] hé tú chū yǒng
[00:57.76] ?
[00:58.36] huí huí huí huí huí
[01:00.15] huí huí huí huí!
[01:02.06] huá lì huā biàn sàn
[01:04.75] huí huí huí huí huí
[01:06.15] huí huí huí huí!
[01:08.01] fà zhèn luàn
[01:10.02] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[01:13.99] yàn xu
[01:16.03] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[01:19.99] jīn xiāo xuě yuè huā
[01:22.42]
[01:25.48] ! !
[01:28.79]
[01:31.90] 
[01:34.04]
[01:35.03] shì píng ān fǎng?
[01:36.45] mù wú dīng dīng fā zhǐ
[01:37.65] bīng qiān kè wàn lái
[01:39.33] hé qún xióng gē jù
[01:40.84] shēn fǎn yī jué qiān jīn
[01:42.25] qì fù jué tǐ jué mìng
[01:43.53] běn yīn?
[01:46.28] qí xiǎng tiān wài
[01:48.32] wū hū chān chān yè tīng
[01:54.26] mí yī yǒng
[01:59.39]
[02:00.21] huí huí huí huí huí
[02:01.60] huí huí huí huí!
[02:03.51] huá lì huā biàn sàn
[02:06.28] huí huí huí huí huí
[02:07.80] huí huí huí huí!
[02:09.51] fà zhèn luàn
[02:11.33] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[02:15.27] yàn xu
[02:17.64] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[02:21.47] jīn xiāo xuě yuè huā
[02:23.92]
[02:36.29]
[02:39.47] 
[02:42.38]
[02:45.41]
[02:47.55] huā yī niǎo èr
[02:51.05] shǒu dǎ míng
[02:53.99] fēng sān wū hū yuè chū sì
[02:57.73] míng míng
[02:59.84] huā yī niǎo èr
[03:02.90] shǒu dǎ míng
[03:05.97] fēng sān wū hū yuè chū sì
[03:09.75] míng míng
[03:11.96]
[03:13.02] jīn
[03:14.80] huí huí huí huí huí
[03:16.60] huí huí huí huí!
[03:18.45] huá lì huā biàn sàn
[03:21.04] huí huí huí huí huí
[03:22.55] huí huí huí huí!
[03:24.44] fà zhèn luàn
[03:26.57] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[03:30.25] yàn xu
[03:32.52] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[03:36.34] jīn xiāo hé yào rì?
[03:39.12] shuǐ mù jīn?
[03:40.75] tǔ rì yuè huǒ?
[03:43.01]
[03:43.66]
[03:46.80]
[03:48.26] !
[03:49.62]
回レ!雪月花 (いろりVer.) hui! xue yue hua Ver. Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)