hui! xue yue hua ye Ver.

回レ!雪月花 (夜々Ver.)
hui! xue yue hua ye Ver. Lyrics

Song 回レ!雪月花 (夜々Ver.)
Artist 原田ひとみ
Album TVアニメ「機巧少女は傷つかない」Blu-ray第1巻特典CD スペシャルソング
Download Image LRC TXT
[00:00.07] せ~の いちにっさんはい!
[00:02.19]
[00:04.70] ほい! いよーーーーっ ぽん!
[00:07.96] ハッハッハッハッハッハッハイャ
[00:10.94] ハッハッハッハッハッハッ う
[00:13.17] さぁさぁさぁ
[00:13.94] これよりご覧いただきよすのは
[00:15.25] カブキ者たちの栄枯盛哀
[00:17.03] 時代は常に日進月歩
[00:18.26] 聞いてってよ老若男女
[00:19.97] 一見は勧善懲悪
[00:21.48] 悪者どもを一刀両断
[00:22.80] 「でもホントにそれだけで楽しいの?」
[00:25.34] もうなんだって蒟蒻問答
[00:26.84]
[00:27.45] ハッハッハッハッハッハッハイャ
[00:30.48] ハッハッハッハッ
[00:31.74] いよーーーーっ ぽん!
[00:32.44] ~哟ーーーー~ 嘣~!
[00:33.44] どこからともなく現れて
[00:34.71] すぐどこか行っちゃって神出鬼没
[00:36.45] チャンスを待ったら一日千秋
[00:37.83] 追いかければ東奔西走
[00:39.48] 時代は常に千変万化
[00:40.70] 人の心は複雑怪奇
[00:42.17] 「でも本気でそんなこと言ってんの?」
[00:44.84] もうどうにも満身創痍
[00:46.69] 嗚呼、巡り巡って夜の町
[00:53.02] キミは合図出し踊りだす
[00:57.34]
[00:57.95] はぁ~ ★ 哈阿~
[00:58.73] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ!
[01:01.93] 華麗に花弁 散らすように
[01:04.68] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ!
[01:07.91] 髪も振り乱して
[01:10.00] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[01:13.94] この宴は続く
[01:16.01] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[01:19.99] 今宵は雪月花
[01:22.67]
[01:25.61] ほい! いよーーーーっ ぽん!
[01:27.94] 哈~!~哟 ーーーー
[01:28.94] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[01:31.89] ハッハッハッハッハッハッ う
[01:34.17] ねぇねぇねぇ
[01:34.90] この世に平安訪れるの?
[01:36.42] のべ幕無し丁丁発止
[01:37.94] 兵ども千客万来
[01:39.24] ひしめき合う群雄割拠
[01:40.97] 伸るか反るか一攫千金
[01:42.46] 気が付いたら絶体絶命
[01:43.83] 「でも本音のとこ、どうなってんの?」
[01:46.34] もうまったく奇想天外
[01:48.33] 鳴呼、辿り辿って夜の町
[01:54.54] 迷い一つなく踊りだす
[01:58.67]
[01:59.38] はぁ~
[02:00.20] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ!
[02:03.34] 華麗に花弁 散らすように
[02:06.19] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ!
[02:09.40] 髪も振り乱して
[02:11.43] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[02:15.40] この宴は続く
[02:17.42] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[02:21.34] 今宵は雪月花
[02:24.19]
[02:25.38] 「回レ!雪月花」
[02:36.38] ハッハッハッハッハッハッハイャ
[02:39.37] ハッハッハッハッハッハッ さぁさぁさぁ
[02:42.43] ハッハッハッハッハッハッハイャ
[02:45.39] ハッハッハッハッハッハッ
[02:47.50] 花で一つ、鳥で二つ
[02:51.06] 手打ち鳴らす
[02:54.11] 風で三つ、嗚呼、月出て四つ
[02:58.54] 鳴らす鳴らす……
[02:59.84] 花で一つ、鳥で二つ
[03:03.03] 手打ち鳴らす
[03:06.10] 風で三つ、嗚呼、月出て四つ
[03:10.56] 鳴らす鳴らす……
[03:12.04]
[03:13.16] 今は
[03:15.24] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ!
[03:18.37] 華麗に花弁 散らすように
[03:21.21] 回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ回レ!
[03:24.36] 髪も振り乱して
[03:26.45] 一昨日、昨日、今日と、明日と、明後日と
[03:30.41] この宴は続く
[03:32.47] 踊レ、歌エ、一心不乱に回レ!
[03:36.43] 今宵は何曜日か?
[03:39.13] 水木金?
[03:40.68] 土日月火?
[03:42.87]
[03:43.85] ハッハッハッハッハッハッハイヤ
[03:46.87] ハッハッハッハッ
[03:48.22] いよーーーーっ ぽん!
[00:00.07] !
[00:02.19]
[00:04.70] ! !
[00:07.96]
[00:10.94]
[00:13.17]
[00:13.94] lan
[00:15.25] zhe rong ku sheng ai
[00:17.03] shi dai chang ri jin yue bu
[00:18.26] wen lao ruo nan nv
[00:19.97] yi jian quan shan cheng e
[00:21.48] e zhe yi dao liang duan
[00:22.80] le?
[00:25.34] ju ruo wen da
[00:26.84]
[00:27.45]
[00:30.48]
[00:31.74] !
[00:32.44] yo beng!
[00:33.44] xian
[00:34.71] xing shen chu gui mo
[00:36.45] dai yi ri qian qiu
[00:37.83] zhui dong ben xi zou
[00:39.48] shi dai chang qian bian wan hua
[00:40.70] ren xin fu za guai qi
[00:42.17] ben qi yan?
[00:44.84] man shen chuang yi
[00:46.69] wu hu xun xun ye ting
[00:53.02] he tu chu yong
[00:57.34]
[00:57.95] ha a
[00:58.73] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[01:01.93] hua li hua bian san
[01:04.68] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[01:07.91] fa zhen luan
[01:10.00] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[01:13.94] yan xu
[01:16.01] yong ge yi xin bu luan hui!
[01:19.99] jin xiao xue yue hua
[01:22.67]
[01:25.61] ! !
[01:27.94] ha! yo
[01:28.94]
[01:31.89]
[01:34.17]
[01:34.90] shi ping an fang?
[01:36.42] mu wu ding ding fa zhi
[01:37.94] bing qian ke wan lai
[01:39.24] he qun xiong ge ju
[01:40.97] shen fan yi jue qian jin
[01:42.46] qi fu jue ti jue ming
[01:43.83] ben yin?
[01:46.34] qi xiang tian wai
[01:48.33] ming hu chan chan ye ting
[01:54.54] mi yi yong
[01:58.67]
[01:59.38]
[02:00.20] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[02:03.34] hua li hua bian san
[02:06.19] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[02:09.40] fa zhen luan
[02:11.43] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[02:15.40] yan xu
[02:17.42] yong ge yi xin bu luan hui!
[02:21.34] jin xiao xue yue hua
[02:24.19]
[02:25.38] hui! xue yue hua
[02:36.38]
[02:39.37]
[02:42.43]
[02:45.39]
[02:47.50] hua yi niao er
[02:51.06] shou da ming
[02:54.11] feng san wu hu yue chu si
[02:58.54] ming ming
[02:59.84] hua yi niao er
[03:03.03] shou da ming
[03:06.10] feng san wu hu yue chu si
[03:10.56] ming ming
[03:12.04]
[03:13.16] jin
[03:15.24] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[03:18.37] hua li hua bian san
[03:21.21] hui hui hui hui hui hui hui hui hui!
[03:24.36] fa zhen luan
[03:26.45] yi zuo ri zuo ri jin ri ming ri ming hou ri
[03:30.41] yan xu
[03:32.47] yong ge yi xin bu luan hui!
[03:36.43] jin xiao he yao ri?
[03:39.13] shui mu jin?
[03:40.68] tu ri yue huo?
[03:42.87]
[03:43.85]
[03:46.87]
[03:48.22] !
[00:00.07] !
[00:02.19]
[00:04.70] ! !
[00:07.96]
[00:10.94]
[00:13.17]
[00:13.94] lǎn
[00:15.25] zhě róng kū shèng āi
[00:17.03] shí dài cháng rì jìn yuè bù
[00:18.26] wén lǎo ruò nán nǚ
[00:19.97] yī jiàn quàn shàn chéng è
[00:21.48] è zhě yī dāo liǎng duàn
[00:22.80] lè?
[00:25.34] jǔ ruò wèn dá
[00:26.84]
[00:27.45]
[00:30.48]
[00:31.74] !
[00:32.44] yō bēng!
[00:33.44] xiàn
[00:34.71] xíng shén chū guǐ mò
[00:36.45] dài yī rì qiān qiū
[00:37.83] zhuī dōng bēn xī zǒu
[00:39.48] shí dài cháng qiān biàn wàn huà
[00:40.70] rén xīn fù zá guài qí
[00:42.17] běn qì yán?
[00:44.84] mǎn shēn chuàng yí
[00:46.69] wū hū xún xún yè tīng
[00:53.02] hé tú chū yǒng
[00:57.34]
[00:57.95] hā ā
[00:58.73] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[01:01.93] huá lì huā biàn sàn
[01:04.68] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[01:07.91] fà zhèn luàn
[01:10.00] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[01:13.94] yàn xu
[01:16.01] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[01:19.99] jīn xiāo xuě yuè huā
[01:22.67]
[01:25.61] ! !
[01:27.94] hā! yō
[01:28.94]
[01:31.89]
[01:34.17]
[01:34.90] shì píng ān fǎng?
[01:36.42] mù wú dīng dīng fā zhǐ
[01:37.94] bīng qiān kè wàn lái
[01:39.24] hé qún xióng gē jù
[01:40.97] shēn fǎn yī jué qiān jīn
[01:42.46] qì fù jué tǐ jué mìng
[01:43.83] běn yīn?
[01:46.34] qí xiǎng tiān wài
[01:48.33] míng hū chān chān yè tīng
[01:54.54] mí yī yǒng
[01:58.67]
[01:59.38]
[02:00.20] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[02:03.34] huá lì huā biàn sàn
[02:06.19] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[02:09.40] fà zhèn luàn
[02:11.43] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[02:15.40] yàn xu
[02:17.42] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[02:21.34] jīn xiāo xuě yuè huā
[02:24.19]
[02:25.38] huí! xuě yuè huā
[02:36.38]
[02:39.37]
[02:42.43]
[02:45.39]
[02:47.50] huā yī niǎo èr
[02:51.06] shǒu dǎ míng
[02:54.11] fēng sān wū hū yuè chū sì
[02:58.54] míng míng
[02:59.84] huā yī niǎo èr
[03:03.03] shǒu dǎ míng
[03:06.10] fēng sān wū hū yuè chū sì
[03:10.56] míng míng
[03:12.04]
[03:13.16] jīn
[03:15.24] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[03:18.37] huá lì huā biàn sàn
[03:21.21] huí huí huí huí huí huí huí huí huí!
[03:24.36] fà zhèn luàn
[03:26.45] yī zuó rì zuó rì jīn rì míng rì míng hòu rì
[03:30.41] yàn xu
[03:32.47] yǒng gē yī xīn bù luàn huí!
[03:36.43] jīn xiāo hé yào rì?
[03:39.13] shuǐ mù jīn?
[03:40.68] tǔ rì yuè huǒ?
[03:42.87]
[03:43.85]
[03:46.87]
[03:48.22] !
回レ!雪月花 (夜々Ver.) hui! xue yue hua ye Ver. Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)