yue hua

月华
yue hua Lyrics

Song 月华
Artist 田村ゆかり
Album 苍空に揺れる蜜月の小舟.
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 原口知美
[00:01.00] 作词 : 稲田昌宏
[00:26.73] 长い黒髪は 过ぎ行く时の果てに
[00:37.56] 月夜に映りし影の如く...
[00:47.98]
[00:48.85] 梦か现(うつつ)か寝てか覚めてか
[01:00.15] 置き去りにされし この恋心
[01:11.21]
[01:12.12] 人知れず贵方を思ふ
[01:18.92] 呜呼 この爱しきを
[01:23.77] 愚かだとは知りながら
[01:29.32] 积りゆくばかり
[01:34.87] 儚く散る华...
[01:42.70]
[01:49.81] 叹きはいつでも今日の今宵までも
[02:01.33] 流れし浮云 风の如く...
[02:12.72]
[02:37.65] 待てど暮らせど冷たい雨も
[02:48.94] 止むことを忘れし 色も変わらじ
[02:58.79]
[03:01.54] 包めりしこの秘めごとは
[03:06.98] この身引き裂かれり
[03:12.51] 他に代わりし者は无く
[03:18.12] 暁も知らず...
[03:23.74] 人知れず贵方を思ふ
[03:29.61] 呜呼 この爱しきを
[03:34.75] 愚かだとは知りながら
[03:40.37] 积りゆくばかり
[03:45.92] 儚く散る华...
[03:51.98]
[04:00.89]
[04:04.30] 终わり
[04:09.08] undefined
[00:00.00] zuo qu : yuan kou zhi mei
[00:01.00] zuo ci : dao tian chang hong
[00:26.73] zhang hei fa guo xing shi guo
[00:37.56] yue ye ying ying ru...
[00:47.98]
[00:48.85] meng xian qin jue
[01:00.15] zhi qu lian xin
[01:11.21]
[01:12.12] ren zhi gui fang si
[01:18.92] wu hu ai
[01:23.77] yu zhi
[01:29.32] ji
[01:34.87] meng san hua...
[01:42.70]
[01:49.81] tan jin ri jin xiao
[02:01.33] liu fu yun feng ru...
[02:12.72]
[02:37.65] dai mu leng yu
[02:48.94] zhi wang se bian
[02:58.79]
[03:01.54] bao mi
[03:06.98] shen yin lie
[03:12.51] ta dai zhe wu
[03:18.12] xiao zhi...
[03:23.74] ren zhi gui fang si
[03:29.61] wu hu ai
[03:34.75] yu zhi
[03:40.37] ji
[03:45.92] meng san hua...
[03:51.98]
[04:00.89]
[04:04.30] zhong
[04:09.08] undefined
[00:00.00] zuò qǔ : yuán kǒu zhī měi
[00:01.00] zuò cí : dào tián chāng hóng
[00:26.73] zhǎng hēi fà guò xíng shí guǒ
[00:37.56] yuè yè yìng yǐng rú...
[00:47.98]
[00:48.85] mèng xiàn qǐn jué
[01:00.15] zhì qù liàn xīn
[01:11.21]
[01:12.12] rén zhī guì fāng sī
[01:18.92] wū hū ài
[01:23.77] yú zhī
[01:29.32]
[01:34.87] méng sàn huá...
[01:42.70]
[01:49.81] tàn jīn rì jīn xiāo
[02:01.33] liú fú yún fēng rú...
[02:12.72]
[02:37.65] dài mù lěng yǔ
[02:48.94] zhǐ wàng sè biàn
[02:58.79]
[03:01.54] bāo mì
[03:06.98] shēn yǐn liè
[03:12.51] tā dài zhě wú
[03:18.12] xiǎo zhī...
[03:23.74] rén zhī guì fāng sī
[03:29.61] wū hū ài
[03:34.75] yú zhī
[03:40.37]
[03:45.92] méng sàn huá...
[03:51.98]
[04:00.89]
[04:04.30] zhōng
[04:09.08] undefined
月华 yue hua Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)