N_1!! hong ye ver.

わんわんわんわんN_1!!紅葉ver.
N_1!! hong ye ver. Lyrics

Song わんわんわんわんN_1!!紅葉ver.
Artist 茅野愛衣
Album 犬とハサミは使いよう キャラクターソング7「儚き季節に舞う蝶よ」姫萩紅葉(茅野愛衣)
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 松田彬人
[00:01.00] 作词 : 畑亜贵
[00:10.380] (うーわんわんわんわん!う一わんわんわんわん!)
[00:16.660] (うーわんわんわんわん!うーわんわんわんわんわん!)
[00:21.930] 本心がWonderWonderうるさい (うーわん!う一わん!)
[00:25.190] 気持ち良さだけ信じてろ (やーん!)
[00:28.650] ほとばしる万能感 Yeah!! (わんわん!)
[00:31.740] 良心がDangerDanger たかまる(うるさい!)
[00:35.170] 恋と理性は仲悪い (恋の勝ち!)
[00:38.500] 愚かしき夢みて眠れ (うー! 1,2,3,4)
[00:41.520] (なんだー?わんだー!なんだー?わんだー!)
[00:43.200] (老若わんにゃにゃやさしくね)
[00:44.530] また始まる (わん!) 終わらぬ為 (わんわん!)
[00:48.090] 人の性には逆らえぬさ (う~~~わん!)
[00:51.350] (読みたい知りたい読みたい知りたいそれしかなーい!)
[00:54.180] 痛くなれば なれば強い (わんわんおー!)
[00:57.950] そして強くなるよ (わんわんおー!)
[01:01.480] 負けない気持ち見せたら
[01:04.570] なにかが解るよ (う~~~わん!)
[01:07.360] 痛くなれば なれば強い(わんわんおー!)
[01:11.260] そして強くなるのさ
[01:14.720] 君の運命変えるものは
[01:20.110] 図らずも言葉のちから (う~~~~~~~わん!)
[01:24.470] (本は読んどけ!わん!)
[01:29.670] 正常だEnterEnterとめるな (うーわん!うーわん!)
[01:33.060] 気持ち良くなる愛の初動 (きゅーん!)
[01:36.410] 惹かれあう衝動性 Yeah!! (わん!)
[01:39.610] 正解は TenderTenderめのまえ (おすわり)
[01:42.980] 鞭と飴玉どっちがいい? (鞭だね?)
[01:46.440] 香しき花こそ毒さ (うー!1,2,3.4)
[01:49.370] (なんだー?わんだー!なんだー?わんだー!)
[01:51.120] (古今わんにゃがおおあばれ)
[01:52.330] 終わらせない (わん!) 始まりなさい (わんわん!)
[01:55.930] 茨の道を踊りながら (う~~~わん!)
[01:59.220] (こわいのつらいのこわいのつらいのとんでけ~!)
[02:01.990] 熱くなれば なれば早い (わんわんおー!)
[02:05.770] そして早くきてよ (わんわんおー!)
[02:09.330] 惰性に釘を刺したら
[02:12.400] 奇跡が唸るよ (う~~~わん!)
[02:15.140] 熱くなれば なれば早い (わんわんおー!)
[02:19.060] そして早くきてよね
[02:22.500] 君の運命変わる時さ
[02:27.960] 示してよ言葉のちから (う~~~~~~~わん!)
[03:00.190] 終わらせない 始まりなさい
[03:03.720] 踊る言葉たち
[03:07.070] 始まれ 終わらぬ為
[03:10.400] 人の性には逆らえぬさ (う~~~わん!)
[03:16.350] 痛く・熱く・痛くなれば なれば強い (わんわんおー!)
[03:21.930] そして強くなるよ (わんわんおー!)
[03:25.440] 負けない気持ち見せたら
[03:28.520] なにかが解るよ (う~~~わん!)
[03:31.340] 痛くなれば なれば強い(わんわんおー!)
[03:35.210] そして強くなるのさ
[03:38.660] 君の運命変えるものは
[03:44.140] 図らずも言葉のちから(う~~~~~~~わん!)
[03:47.190] (本は読んどけ!わん!)
[00:00.00] zuo qu : song tian bin ren
[00:01.00] zuo ci : tian ya gui
[00:10.380] ! yi!
[00:16.660] !!
[00:21.930] ben xin WonderWonder ! yi!
[00:25.190] qi chi liang xin !
[00:28.650] wan neng gan Yeah!! !
[00:31.740] liang xin DangerDanger !
[00:35.170] lian li xing zhong e lian sheng!
[00:38.500] yu meng mian ! 1, 2, 3, 4
[00:41.520] ?!?!
[00:43.200] lao ruo
[00:44.530] shi ! zhong wei !
[00:48.090] ren xing ni !
[00:51.350] du zhi du zhi!
[00:54.180] tong qiang !
[00:57.950] qiang !
[01:01.480] fu qi chi jian
[01:04.570] jie !
[01:07.360] tong qiang!
[01:11.260] qiang
[01:14.720] jun yun ming bian
[01:20.110] tu yan ye !
[01:24.470] ben du!!
[01:29.670] zheng chang EnterEnter !!
[01:33.060] qi chi liang ai chu dong !
[01:36.410] re chong dong xing Yeah!! !
[01:39.610] zheng jie TenderTender
[01:42.980] bian yi yu? bian?
[01:46.440] xiang hua du ! 1, 2, 3. 4
[01:49.370] ?!?!
[01:51.120] gu jin
[01:52.330] zhong ! shi !
[01:55.930] ci dao yong !
[01:59.220] !
[02:01.990] re zao !
[02:05.770] zao !
[02:09.330] duo xing ding ci
[02:12.400] qi ji nian !
[02:15.140] re zao !
[02:19.060] zao
[02:22.500] jun yun ming bian shi
[02:27.960] shi yan ye !
[03:00.190] zhong shi
[03:03.720] yong yan ye
[03:07.070] shi zhong wei
[03:10.400] ren xing ni !
[03:16.350] tong re tong qiang !
[03:21.930] qiang !
[03:25.440] fu qi chi jian
[03:28.520] jie !
[03:31.340] tong qiang!
[03:35.210] qiang
[03:38.660] jun yun ming bian
[03:44.140] tu yan ye!
[03:47.190] ben du!!
[00:00.00] zuò qǔ : sōng tián bīn rén
[00:01.00] zuò cí : tián yà guì
[00:10.380] ! yī!
[00:16.660] !!
[00:21.930] běn xīn WonderWonder ! yī!
[00:25.190] qì chí liáng xìn !
[00:28.650] wàn néng gǎn Yeah!! !
[00:31.740] liáng xīn DangerDanger !
[00:35.170] liàn lǐ xìng zhòng è liàn shèng!
[00:38.500] yú mèng mián ! 1, 2, 3, 4
[00:41.520] ?!?!
[00:43.200] lǎo ruò
[00:44.530] shǐ ! zhōng wèi !
[00:48.090] rén xìng nì !
[00:51.350] dú zhī dú zhī!
[00:54.180] tòng qiáng !
[00:57.950] qiáng !
[01:01.480] fù qì chí jiàn
[01:04.570] jiě !
[01:07.360] tòng qiáng!
[01:11.260] qiáng
[01:14.720] jūn yùn mìng biàn
[01:20.110] tú yán yè !
[01:24.470] běn dú!!
[01:29.670] zhèng cháng EnterEnter !!
[01:33.060] qì chí liáng ài chū dòng !
[01:36.410] rě chōng dòng xìng Yeah!! !
[01:39.610] zhèng jiě TenderTender
[01:42.980] biān yí yù? biān?
[01:46.440] xiāng huā dú ! 1, 2, 3. 4
[01:49.370] ?!?!
[01:51.120] gǔ jīn
[01:52.330] zhōng ! shǐ !
[01:55.930] cí dào yǒng !
[01:59.220] !
[02:01.990] rè zǎo !
[02:05.770] zǎo !
[02:09.330] duò xìng dīng cì
[02:12.400] qí jī niàn !
[02:15.140] rè zǎo !
[02:19.060] zǎo
[02:22.500] jūn yùn mìng biàn shí
[02:27.960] shì yán yè !
[03:00.190] zhōng shǐ
[03:03.720] yǒng yán yè
[03:07.070] shǐ zhōng wèi
[03:10.400] rén xìng nì !
[03:16.350] tòng rè tòng qiáng !
[03:21.930] qiáng !
[03:25.440] fù qì chí jiàn
[03:28.520] jiě !
[03:31.340] tòng qiáng!
[03:35.210] qiáng
[03:38.660] jūn yùn mìng biàn
[03:44.140] tú yán yè!
[03:47.190] běn dú!!
わんわんわんわんN_1!!紅葉ver. N_1!! hong ye ver. Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)