meng ji jie wu die

儚き季節に舞う蝶よ
meng ji jie wu die Lyrics

Song 儚き季節に舞う蝶よ
Artist 茅野愛衣
Album 犬とハサミは使いよう キャラクターソング7「儚き季節に舞う蝶よ」姫萩紅葉(茅野愛衣)
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 作曲 : 石川智久
[00:00.334] 作词 : 松井洋平
[00:01.03] 儚くも散り逝くのは月も太陽も同じことね
[00:07.53] 何の意味も与えられない……
[00:11.09] すべて塵芥となるから
[00:14.90]
[00:16.53]
[00:20.90]
[00:22.97]
[00:25.16] 綴る文字は形を成しても
[00:31.97] 散らばったまま……泡沫消える
[00:38.16]
[00:43.53] 想いの遷り、暦の巡り、命の流転
[00:45.03] 胡蝶の夢よ
[00:54.72]
[00:57.09] それは何も生み出さないから
[00:58.22]
[01:04.03] 重ね方を変えても無意でしょう?
[01:05.97] 男女の契り、此岸の祈り、独りと他人
[01:11.63] すべて儚い季節に咲いた花
[01:20.26] やがては土へと還りゆくだけなの
[01:25.76] 土も、そう…星も形を留められない
[01:32.51] けれど、何故…
[01:39.82] 筆を取って、私は書き続けるのでしょう
[01:41.51] いま在るのは……
[01:46.57] 言の葉が描きだした世界しかない
[01:49.01] 幻想も意識の内、現実と同じことなのに
[01:53.13] 誰にとまり羽を綴じるために
[01:59.83] その蝶は舞ってるの
[02:04.15]
[02:06.77] それは何も生み出さないのに
[02:23.33] だけどそれは、心を揺さぶる
[02:28.14]
[02:35.09] 喜び、怒り、哀しみ…
[02:35.96] 騙り、無意味な夢さえも
[02:40.77] 飾り付けるため咲いた花
[02:45.90] やがては土へと還るのに彩る
[02:49.90] 花は、そう…散っても記憶に留まったまま
[02:56.40] それを、何故…筆を取って
[03:03.90] 私は書き続けるのでしょう
[03:07.03] 他人の綴る…
[03:10.59] 言の葉には何も感じられないのに
[03:12.28] 幻想と現世との境目で呼んでくれてる
[03:17.21] その袂で羽を開くために…
[03:23.96] この本は待ってるの?
[03:27.53]
[03:30.71] 誰かに響いたとき
[03:32.46]
[03:36.40] 谺する言葉を待って
[03:38.90]
[03:43.72] 「だれかによまれる」
[03:45.28] 「だれかがよんでいる」
[03:48.15]
[03:50.90] それこそが…『意味』なのでしょうか?
[03:52.22] だからこそ…筆を取って、
[03:57.96] 私は書き綴けるだけ
[04:01.28] 知らなかった、言の葉の向
[04:04.54] こうに意味はあるのでしょうか?
[04:08.28] 幻想の世界の外、儚い季節が続いても
[04:11.72] 羽を開き「よんでくれる」人へ、
[04:17.97] その蝶は舞っていくの
[04:22.22]
[04:25.15] よんでください
[04:38.59]
[04:41.53] undefined
[04:44.34] undefined
[00:00.00] zuo qu : shi chuan zhi jiu
[00:00.334] zuo ci : song jing yang ping
[00:01.03] meng san shi yue tai yang tong
[00:07.53] he yi wei yu
[00:11.09] chen jie
[00:14.90]
[00:16.53]
[00:20.90]
[00:22.97]
[00:25.16] zhui wen zi xing cheng
[00:31.97] san pao mo xiao
[00:38.16]
[00:43.53] xiang qian li xun ming liu zhuan
[00:45.03] hu die meng
[00:54.72]
[00:57.09] he sheng chu
[00:58.22]
[01:04.03] zhong fang bian wu yi?
[01:05.97] nan nv qi ci an qi du ta ren
[01:11.63] meng ji jie xiao hua
[01:20.26] tu hai
[01:25.76] tu xing xing liu
[01:32.51] he gu
[01:39.82] bi qu si shu xu
[01:41.51] zai
[01:46.57] yan ye miao shi jie
[01:49.01] huan xiang yi shi nei xian shi tong
[01:53.13] shui yu zhui
[01:59.83] die wu
[02:04.15]
[02:06.77] he sheng chu
[02:23.33] xin yao
[02:28.14]
[02:35.09] xi nu ai
[02:35.96] pian wu yi wei meng
[02:40.77] shi fu xiao hua
[02:45.90] tu hai cai
[02:49.90] hua san ji yi liu
[02:56.40] he gu bi qu
[03:03.90] si shu xu
[03:07.03] ta ren zhui
[03:10.59] yan ye he gan
[03:12.28] huan xiang xian shi jing mu hu
[03:17.21] mei yu kai
[03:23.96] ben dai?
[03:27.53]
[03:30.71] shui xiang
[03:32.46]
[03:36.40] xia yan ye dai
[03:38.90]
[03:43.72]
[03:45.28]
[03:48.15]
[03:50.90] yi wei?
[03:52.22] bi qu
[03:57.96] si shu zhui
[04:01.28] zhi yan ye xiang
[04:04.54] yi wei?
[04:08.28] huan xiang shi jie wai meng ji jie xu
[04:11.72] yu kai ren
[04:17.97] die wu
[04:22.22]
[04:25.15]
[04:38.59]
[04:41.53] undefined
[04:44.34] undefined
[00:00.00] zuò qǔ : shí chuān zhì jiǔ
[00:00.334] zuò cí : sōng jǐng yáng píng
[00:01.03] méng sàn shì yuè tài yáng tóng
[00:07.53] hé yì wèi yǔ
[00:11.09] chén jiè
[00:14.90]
[00:16.53]
[00:20.90]
[00:22.97]
[00:25.16] zhuì wén zì xíng chéng
[00:31.97] sàn pào mò xiāo
[00:38.16]
[00:43.53] xiǎng qiān lì xún mìng liú zhuǎn
[00:45.03] hú dié mèng
[00:54.72]
[00:57.09] hé shēng chū
[00:58.22]
[01:04.03] zhòng fāng biàn wú yì?
[01:05.97] nán nǚ qì cǐ àn qí dú tā rén
[01:11.63] méng jì jié xiào huā
[01:20.26] tǔ hái
[01:25.76] tǔ xīng xíng liú
[01:32.51] hé gù
[01:39.82] bǐ qǔ sī shū xu
[01:41.51] zài
[01:46.57] yán yè miáo shì jiè
[01:49.01] huàn xiǎng yì shí nèi xiàn shí tóng
[01:53.13] shuí yǔ zhuì
[01:59.83] dié wǔ
[02:04.15]
[02:06.77] hé shēng chū
[02:23.33] xīn yáo
[02:28.14]
[02:35.09] xǐ nù āi
[02:35.96] piàn wú yì wèi mèng
[02:40.77] shì fù xiào huā
[02:45.90] tǔ hái cǎi
[02:49.90] huā sàn jì yì liú
[02:56.40] hé gù bǐ qǔ
[03:03.90] sī shū xu
[03:07.03] tā rén zhuì
[03:10.59] yán yè hé gǎn
[03:12.28] huàn xiǎng xiàn shì jìng mù hū
[03:17.21] mèi yǔ kāi
[03:23.96] běn dài?
[03:27.53]
[03:30.71] shuí xiǎng
[03:32.46]
[03:36.40] xiā yán yè dài
[03:38.90]
[03:43.72]
[03:45.28]
[03:48.15]
[03:50.90] yì wèi?
[03:52.22] bǐ qǔ
[03:57.96] sī shū zhuì
[04:01.28] zhī yán yè xiàng
[04:04.54] yì wèi?
[04:08.28] huàn xiǎng shì jiè wài méng jì jié xu
[04:11.72] yǔ kāi rén
[04:17.97] dié wǔ
[04:22.22]
[04:25.15]
[04:38.59]
[04:41.53] undefined
[04:44.34] undefined
儚き季節に舞う蝶よ meng ji jie wu die Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)