Tears of Eden

Tears of Eden Lyrics

Song Tears of Eden
Artist 桑島法子
Album Realigi
Download Image LRC TXT
[00:24.83] そっとこぼれ落ちた
[00:30.38] その涙見つめたら
[00:36.43] すべてのことが
[00:40.45] なぜだか優しく思えたよ
[00:47.22] だれかのためにただ
[00:52.73] 悩んだり祈ったり
[00:58.50] そんなあたたかさが
[01:03.14] 世界を変えてくなら
[01:09.18] この大地と風の音
[01:14.28] どこまでも遠く 輝いてる
[01:20.25] この大地と空の果て
[01:25.70] ただ愛だけを
[01:28.71] 伝えて行けたなら
[01:33.04]
[01:35.87] どんな時も
[01:39.69]
[01:49.60] 厚い雲がとぎれ
[01:55.26] 日が差してくるように
[02:00.66] 偽りのない
[02:05.24] 気持ちにはじめて気づいたの
[02:12.33] だれも見たことのない
[02:17.72] 永远の夢の国
[02:23.29] あなたと一緖なら
[02:28.05] 探せる気がするから
[02:33.74] この大地と風の音
[02:39.09] 分け合いながら 笑いながら
[02:44.91] この大地と空の果て
[02:50.40] いつでもそばに
[02:53.57] あなたがいるだけで
[03:00.59] 強くなれる
[03:02.73] stay with me,stay with me,everytime
[03:13.59] stay with me,stay with me,everyday
[03:25.34]
[03:35.98] この大地と風の音
[03:41.58] どこまでも遠く 輝いてる
[03:47.05] この大地と空の果て
[03:52.80] いつかあなたと
[03:55.79] 二人で見つけたい
[04:02.73] 夢の場所を
[04:07.37]
[04:10.17] <かってに桃天使>主题曲
[04:14.09] END
[04:22.14]
[00:24.83] luo
[00:30.38] lei jian
[00:36.43]
[00:40.45] you si
[00:47.22]
[00:52.73] nao qi
[00:58.50]
[01:03.14] shi jie bian
[01:09.18] da di feng yin
[01:14.28] yuan  hui
[01:20.25] da di kong guo
[01:25.70] ai
[01:28.71] chuan xing
[01:33.04]
[01:35.87] shi
[01:39.69]
[01:49.60] hou yun
[01:55.26] ri cha
[02:00.66] wei
[02:05.24] qi chi qi
[02:12.33] jian
[02:17.72] yong yuan meng guo
[02:23.29] yi xu
[02:28.05] tan qi
[02:33.74] da di feng yin
[02:39.09] fen he  xiao
[02:44.91] da di kong guo
[02:50.40]
[02:53.57]
[03:00.59] qiang
[03:02.73] stay with me, stay with me, everytime
[03:13.59] stay with me, stay with me, everyday
[03:25.34]
[03:35.98] da di feng yin
[03:41.58] yuan  hui
[03:47.05] da di kong guo
[03:52.80]
[03:55.79] er ren jian
[04:02.73] meng chang suo
[04:07.37]
[04:10.17] tao tian shi zhu ti qu
[04:14.09] END
[04:22.14]
[00:24.83] luò
[00:30.38] lèi jiàn
[00:36.43]
[00:40.45] yōu sī
[00:47.22]
[00:52.73] nǎo qí
[00:58.50]
[01:03.14] shì jiè biàn
[01:09.18] dà dì fēng yīn
[01:14.28] yuǎn  huī
[01:20.25] dà dì kōng guǒ
[01:25.70] ài
[01:28.71] chuán xíng
[01:33.04]
[01:35.87] shí
[01:39.69]
[01:49.60] hòu yún
[01:55.26] rì chà
[02:00.66] wěi
[02:05.24] qì chí qì
[02:12.33] jiàn
[02:17.72] yǒng yuǎn mèng guó
[02:23.29] yī xù
[02:28.05] tàn qì
[02:33.74] dà dì fēng yīn
[02:39.09] fēn hé  xiào
[02:44.91] dà dì kōng guǒ
[02:50.40]
[02:53.57]
[03:00.59] qiáng
[03:02.73] stay with me, stay with me, everytime
[03:13.59] stay with me, stay with me, everyday
[03:25.34]
[03:35.98] dà dì fēng yīn
[03:41.58] yuǎn  huī
[03:47.05] dà dì kōng guǒ
[03:52.80]
[03:55.79] èr rén jiàn
[04:02.73] mèng chǎng suǒ
[04:07.37]
[04:10.17] táo tiān shǐ zhǔ tí qū
[04:14.09] END
[04:22.14]
Tears of Eden Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)