lin xiao hua ru hong se

凛として咲く花の如く/红色リトマス
lin xiao hua ru hong se Lyrics

Song 凛として咲く花の如く/红色リトマス
Artist 紅色リトマス
Album pop'n music 15 ADVENTURE! AC♥CS pop'n music 14 FEVER!
Download Image LRC TXT
[00:00.00] 春(はる)深(ふか)く夢(ゆめ)の輪郭(りんかく)を
[00:06.05] 暈(ぼか)して行(い)き過(す)ぎて舞(ま)い戻(もど)る
[00:11.02] 花(はな)びらは仕草(しぐさ)を追(お)いかけ
[00:16.07] 薄明(うす)明(あ)かりの下(した)で密(ひそ)やか
[00:27.25]
[00:32.01]
[00:40.37]
[00:43.17] 爪先(つまさき)であやす 月(つき)の兎(うさぎ)は踊(おど)り
[00:48.88] 星(ほし)の間(あいだ)を飛(と)び回(まわ)る
[00:52.20] 口笛(くちぶえ)吹(ふ)き
[00:54.37]
[00:55.15] 飛沫(しぶき) あがる
[00:56.62] 私(わたし)駆(か)ける
[00:58.16] 追(お)いかける星(ほし)は
[01:01.05] 廻(まわ)る 廻(まわ)る
[01:04.14] 小(ちい)さな蕾(つぼみ)
[01:05.91]
[01:06.29] 咲(さ)いて 咲(さ)いて 月(つき)にお願(ねが)い
[01:09.76] 穏(おだ)やかな影(かげ)に薄化粧(うすげしょう)
[01:12.61] 知(し)らず 知(し)らず えいや!と投(な)げた
[01:15.31] 蕾(つぼみ)は 行方(ゆくえ)知(し)れず のまま
[01:20.67]
[01:39.34] 見下(みお)ろして小(ちい)さくなった雲(くも)の間(あいだ)に
[01:44.87] 芽(め)を出(だ)した線香花火(せんこうはなび)
[01:48.18] 円(つぶ)らな夢(ゆめ)
[01:50.66]
[01:50.98] 飛沫(しぶき) あがる
[01:52.60] 火花(ひばな)翔(かけ)ろ
[01:54.17] 問(と)いかけた星(ほし)は
[01:57.09] 代(か)わる 代(が)わる 顔(かお)を変(か)えた
[02:01.92]
[02:02.21] 咲(さ)いて 咲(さ)いて くるりと廻(ま)わる
[02:05.35] 舞(まい)姫(ひめ)の如(ごと)く 玉響(たまゆら)に
[02:08.28] 思(おも)い思(おも)いに動(うご)く影(かげ)と
[02:11.46] 背中(せなか)を合(あ)わせて
[02:14.74] あ~あ~走(はし)る!
[02:16.69]
[02:28.65] (や!)
[02:29.48]
[02:58.92] 弧(こ)を描(えが)き
[03:00.44] 影(かげ)は延(の)びる
[03:01.65] 陽炎(かげろう)の先(さき)に
[03:04.55] さいた あった! まぁるい花(はな)が
[03:09.38]
[03:09.93] 咲(さ)いた 咲(さ)いた
[03:11.70] 星(ほし)の破片(かけら)が
[03:13.26] 月(つき)の裏側(うらがわ)で泣(な)いていた
[03:16.17] 気付(きづ)かぬうちに
[03:17.75] 隠(かく)れてた兎(うさぎ)もまた弧(こ)描(えが)く
[03:21.62]
[03:21.88] 咲(さ)いて 咲(さ)いて 月(つき)にお願(ねが)い
[03:25.00] 穏(おだ)やかな影(かげ)に薄化粧(うすげしょう)
[03:28.00] 知(し)らず知(し)らず えいやと投(な)げた
[03:30.97] 蕾(つぼみ)は 行方(ゆくえ)知(し)れず
[03:33.46]
[03:33.63] 咲(さ)いて 咲(さ)いた 風(かぜ)に揺(ゆ)られて
[03:36.76] 穏(おだ)やかな坂(さか)は薄化粧(うすげしょう)
[03:39.68] 下駄(げた)鳴(な)らして口笛(くちぶえ)合(あ)わせ
[03:42.65] 凛(りん)として はんなりの心(こころ)
[03:48.44]
[00:00.00] chun shen meng lun guo
[00:06.05] yun xing guo wu ti
[00:11.02] hua shi cao zhui
[00:16.07] bo ming ming xia mi
[00:27.25]
[00:32.01]
[00:40.37]
[00:43.17] zhao xian yue tu yong
[00:48.88] xing jian fei hui
[00:52.20] kou di chui
[00:54.37]
[00:55.15] fei mo
[00:56.62] si qu
[00:58.16] zhui xing
[01:01.05] hui hui
[01:04.14] xiao lei
[01:05.91]
[01:06.29] xiao xiao yue yuan
[01:09.76] wen ying bao hua zhuang
[01:12.61] zhi zhi ! tou
[01:15.31] lei xing fang zhi
[01:20.67]
[01:39.34] jian xia xiao yun jian
[01:44.87] ya chu xian xiang hua huo
[01:48.18] yuan meng
[01:50.66]
[01:50.98] fei mo
[01:52.60] huo hua xiang
[01:54.17] wen xing
[01:57.09] dai dai yan bian
[02:01.92]
[02:02.21] xiao xiao hui
[02:05.35] wu ji ru yu xiang
[02:08.28] si si dong ying
[02:11.46] bei zhong he
[02:14.74] zou!
[02:16.69]
[02:28.65] !
[02:29.48]
[02:58.92] hu miao
[03:00.44] ying yan
[03:01.65] yang yan xian
[03:04.55] ! hua
[03:09.38]
[03:09.93] xiao xiao
[03:11.70] xing po pian
[03:13.26] yue li ce qi
[03:16.17] qi fu
[03:17.75] yin tu hu miao
[03:21.62]
[03:21.88] xiao xiao yue yuan
[03:25.00] wen ying bao hua zhuang
[03:28.00] zhi zhi tou
[03:30.97] lei xing fang zhi
[03:33.46]
[03:33.63] xiao xiao feng yao
[03:36.76] wen ban bao hua zhuang
[03:39.68] xia tuo ming kou di he
[03:42.65] lin xin
[03:48.44]
[00:00.00] chūn shēn mèng lún guō
[00:06.05] yūn xíng guò wǔ tì
[00:11.02] huā shì cǎo zhuī
[00:16.07] bó míng míng xià mì
[00:27.25]
[00:32.01]
[00:40.37]
[00:43.17] zhǎo xiān yuè tù yǒng
[00:48.88] xīng jiān fēi huí
[00:52.20] kǒu dí chuī
[00:54.37]
[00:55.15] fēi mò
[00:56.62] sī qū
[00:58.16] zhuī xīng
[01:01.05] huí huí
[01:04.14] xiǎo lěi
[01:05.91]
[01:06.29] xiào xiào yuè yuàn
[01:09.76] wěn yǐng báo huà zhuāng
[01:12.61] zhī zhī ! tóu
[01:15.31] lěi xíng fāng zhī
[01:20.67]
[01:39.34] jiàn xià xiǎo yún jiān
[01:44.87] yá chū xiàn xiāng huā huǒ
[01:48.18] yuán mèng
[01:50.66]
[01:50.98] fēi mò
[01:52.60] huǒ huā xiáng
[01:54.17] wèn xīng
[01:57.09] dài dài yán biàn
[02:01.92]
[02:02.21] xiào xiào huí
[02:05.35] wǔ jī rú yù xiǎng
[02:08.28] sī sī dòng yǐng
[02:11.46] bèi zhōng hé
[02:14.74] zǒu!
[02:16.69]
[02:28.65] !
[02:29.48]
[02:58.92] hú miáo
[03:00.44] yǐng yán
[03:01.65] yáng yán xiān
[03:04.55] ! huā
[03:09.38]
[03:09.93] xiào xiào
[03:11.70] xīng pò piàn
[03:13.26] yuè lǐ cè qì
[03:16.17] qì fù
[03:17.75] yǐn tù hú miáo
[03:21.62]
[03:21.88] xiào xiào yuè yuàn
[03:25.00] wěn yǐng báo huà zhuāng
[03:28.00] zhī zhī tóu
[03:30.97] lěi xíng fāng zhī
[03:33.46]
[03:33.63] xiào xiào fēng yáo
[03:36.76] wěn bǎn báo huà zhuāng
[03:39.68] xià tuó míng kǒu dí hé
[03:42.65] lǐn xīn
[03:48.44]
凛として咲く花の如く/红色リトマス lin xiao hua ru hong se Lyrics
YouTube Results (More on YouTube)